Läskurs "Flerspråkighet och utbildning" (5 p) inom Kursen Pedagogik D, jan-juni 2003

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-flersprak03.htm>

"Flerspråkighet och utbildning" (5 p) är en läskurs som ges som delkurs inom tiopoängskursen "Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning. fördjupningskurs. pedagogik D1" (kurskod 4LU327) . För information om hela tiopoängskursen, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-peddvt03.htm.

Att det är en läskurs innebär att inga särskilda seminarier ordnas, du får läsa in litteraturen på egen hand. Inga särskilda seminarier ges. Men om du har möjlighet är du hjärtligt välkommen till C/D-seminarierna <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-cdsemvt03.htm>, där liknande frågor behandlas även om litteraturen är en annan.

Dig som har möjlighet följa seminarier rekommenderar vi att du i stället för att välja läskurser genomför D-studierna genom att  följa kursen Pedagogik C (kurskod 4LU356), varianten "Utbildning och kultur", som ges under perioden januari - juni 2003. För litteraturlista, schema etc se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pedcvt03.htm. Förutsättningen för att du på D-nivån skall kunna tillgodoräkna dig genomförandet av denna kurs är att du inte förut läst exakt samma kurs på C-nivån. Seminarier normalt vissa onsdagar kl 17.15.

Vid behov kan vi skräddarsy någon annan lösning.

Om du har frågor kontakta Donald Broady <broady@nada.kth.se>.


Kursledning, adresser

Kursledn. för Pedagogik D, varianten "Utbildning och kultur": Donald Broady <broady@nada.kth.se> i samarbete med Ulf P Lundgren <ulf_p.lundgren@ilu.uu.se>
Examinator: Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Admin.: Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018-4712455. Postadress: SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.


Förslag till uppsatsämnen

Förslag till uppsatsämnen, se

Förslag till ämnen för C- och D-uppsatser i anslutning till Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-uppsatsamnen.htm>

Förslag till ämnen för C- och D-uppsatser i anslutning till forskningsgruppen Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/step-uppsatsamnen>


Kontakt med forskningsgrupper

Tanken är att de C- och D-studenter som läser varianten "Utbildning och kultur" skall ha kontakt med forskningsgrupperna SEC (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/> och STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) <http://130.238.25.247/ilu_portal/externt/forskning/STEP/index.htm>.

I normalfallet skriver ni uppsatser i anslutning till arbetet inom dessa grupper och har handledare därifrån. Ni är välkomna att delta i gruppernas seminarier.

SEC-seminarerna annonseras på sidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm. Om du har frågor skriv en rad till Donald Broady <broady@nada.kth.se> eller Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>.

För information om STEP-seminarierna kontakta Ulf P Lundgren <ulf_p.lundgren@ilu.uu.se>, Eva Forsberg <eva.forsberg@ilu.uu.se> eller  Henrik Román <henrik.roman@ilu.uu.se>.


Kursplan för dig som väljer att genomföra D-studierna i form av läskurs

Obs. kursplanen nedan gäller läskurs, dvs den som vill läsa in litteraturen på egen hand. Du som inte väljer läskurs kan i stället följa seminarierna inom kursen Pedagogik C (se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pedcvt03.htm>) och läsa den litteraturen som hör dit och tillgodräkna dig alltsammans på D-nivån.

____________

Utdrag ur

VETENSKAPLIGA TRADITIONER OCH METODER INOM UTBILDNINGSFORSKNING. FÖRDJUPNINGSKURS. PEDAGOGIK D1, 10 poäng

TRADITIONS AND METHODS IN EDUCATIONAL RESEARCH. ADVANCED COURSE. EDUCATION, 15 ECTS-credits

Kurskod: 4LU327

1     BESLUT OCH RIKTLINJER

 Kursen är en fristående kurs på D-nivå och ingår i utbildningen för magisterexamen.

 Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning

 

2                 SYFTE

 De studerande skall fördjupa sina kunskaper inom valda forskningsområden som grund för ett självständigt valt vetenskapligt arbete.

  

3                 INNEHÅLL

Innehållet i kursen består av delkurser som var och en omfattar 5 poäng. Delkurserna är så upplagda att de kan studeras oberoende av varandra. Kursdeltagaren väljer två av följande delkurser:

[---]

Flerspråkighet och utbildning, 5 poäng

De studerande skall förvärva ökad kunskap om strategier för att utveckla språk och identitet hos barn, om begreppet mångkulturell undervisning samt om planering och genomförande undervisning i mångkulturella klasser. Kursen har följande innehåll:

- Språk och utbildning av invandrare och minoriteter
- Flerspråkighet. Tvåspråkighet och  utbildning av minoriteter. Internationella erfarenheter av mångkulturella klasser
- Utbildning i mångkulturella samhällen
- Utbildningspolitik i relation till social klass, kön, etnicitet och ras. Undervisning och lärande i den mångkulturella skolan

[---]

4                             UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och/ eller självständiga arbetsuppgifter; alternativt läggs kursen upp som läskurs.

  

5                             FÖRKUNSKAPSKRAV

Pedagogik 60 poäng

  

6                             EXAMINATION

Examination sker genom bedömning av de muntliga och skriftliga uppgifter av olika slag som deltagarna föreläggs i de olika kurserna.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Studerande som har underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

 

7                             ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstarten skall betygsättande lärare alt lärarlaget efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga

 


Litteraturlista till delkursen Flerspråkighet och utbildning (5 p.)

(Obs. litteraturlistorna nedan gäller D-studenter som väljer läskurs, dvs som vill läsa in litteraturen på egen hand. Du som inte väljer läskurs kan i stället följa seminarierna inom kursen Pedagogik C -- se kurssidan http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pedcvt03.htm> -- och läsa den litteraturen som hör dit och tillgodräkna dig alltsammans på D-nivån.)

Fastställd 1999-10-08

LITTERATURLISTA FÖR KURSEN "FLERSPRÅKIGHET OCH UTBILDNING", 5 poäng

D-nivå

Axelsson, Monica (1999). Skolframgång och minoritetsstatus. Skolan – en kraft att räkna med. I Axelsson, Monica (red). Tvåspråkiga barn och skolframgång – mångfalden som resurs. Rinkeby: Rinkeby Språkforskningsinstitut. 25 s.

Cummins, Jim (1996). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society.  Ontario: California Association for Bilingual Education. 240 s.

Hyltenstam, Kenneth (red) (1996). Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 282 s.

Leung, Constant, Harris, Roxy & Rampton, Ben (1997). The Idealised Native Speaker, Reified Ethnicities, and Classroom Realities. Tesol quarterly, vol. 31,  no 3. 17 s.

May, Stephen (1994). Making Multicultural Education Work . Clevedon: Multilingual Matters. 200 s.

Nieto, Sonia (1996). Affirming Diversity. The Sociopolitical Context of Multicultural Education. New York: Longman. 392 s.

Wong Fillmore, Lily (1991). When learning a second language means losing the first. Early Childhood Research Quarterly, 6. 20 s.

Sammanlagt 1.176 sidor


Instruktioner till deltagarna: avslutande examinationsuppgift

Varje deltagare skall för varje delkurs à 5 poäng lämna in en examinationsuppgift där skilda vetenskapliga och metodiska förhållningssätt diskuteras, gärna i anslutning till det egna kommande uppsatsarbetet.

I den avslutande examinationsuppgiften skall läsningen redovisas på ett självständigt sätt. Omfång cirka tio sidor, något mer om du genomför kursen som läskurs. Hellre kort, välskrivet och genomtänkt än långt och ofärdigt. 

Examinationsuppgiften skall vara genomarbetad, även i språkligt avseende. Där skall finnas genomtänkt rubriksättning, paginering, korrekta och precisa källhänvisningar med angivande av sidor, och i slutet en förteckning över inläst litteratur. Det skall framgå vad du bygger dina slutsatser på. Läsaren måste kunna skilja mellan det du hämtar ur originallitteratur, det du hämtar ur handböcker eller annan sekundärlitteratur och det som är dina egna självständiga tolkningar. Det skall framgå vad du på egen hand fått ut av litteraturen. Tänk själv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hjälp av handböcker och sekundärlitteratur. Undvik rena referat av den lästa litteraturen, och undvik att okritiskt återge uppfattningar som cirkulerar i sekundärlitteraturen. Din redovisning skall vittna om att du själv gått i närkamp med originallitteraturen.

Samarbete tillåtes och uppmuntras, men av examinationsuppgiften måste framgå vilka textavsnitt varje deltagare haft eget ansvar för.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-flersprak03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011