UPPSALA UNIVERSITET : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home  | About us | Staff | Research | Courses | Events | Archives   


Masterkursen "Pierre Bourdieus utbildningssociologi"
Uppsala universitet, mars-juni 2011

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-pierre-bourdieus-utbsoc.html

 För upplysningar kontakta kursledaren Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>


Kursplan

[senast reviderad 2010-08-30]


Pierre Bourdieus utbildningssociologi
(Pierre Bourdieu´s Sociology of Education)

7.5 högskolepoäng
Kurskod: 4UK086
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Nivå/successiv fördjupning: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
Inrättad: 2010-06-16
Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Reviderad: 2010-08-30
Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Kursplan gäller från: vecka 34, 2010
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt el samhällsvetenskapligt ämne.

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
• relatera till varandra centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i Pierre Bourdieus utbildningssociologiska studier
• analysera förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier och diskutera utvecklingslinjerna i studierna
• använda några av de centrala begreppen i en analys av ett utbildningssociologiskt problem och motivera val av begrepp

Innehåll
Kursen avhandlar Pierre Bourdieus utbildningssociologi och tar utgångspunkt i de centrala utbildningssociologiska studierna.
Tonvikten ligger vid
• centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i de centrala utbildningssociologiska studierna
• förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier
• användandet av begreppen i analys av utbildningssociologiska problem

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom kortare skriftliga redovisningar som lämnas in under kursens gång och en skriftlig examinationsuppgift i slutet av kursen.

Övriga föreskrifter
Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftlig examinationsuppgift.


Kurslitteratur

Gäller från: vecka 36, 2010

Bourdieu, Pierre
Homo academicus
Paris : Éd. de Minuit, 1984 - 302 s.
ISBN: 2-7073-0696-7 LIBRIS-ID: 5857001
Sv övers. Bourdieu, Pierre, Homo Academicus, Symposion Stockholm/Stehag, 1996
Obligatorisk

Bourdieu, Pierre
La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps
Paris : Minuit, 1989 - 568 s.
ISBN: 2-7073-1278-9 LIBRIS-ID: 5857075
Urval 450 s. Eng övers. Bourdieu, Pierre,The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Cambridge, Polity Press, 1996
Obligatorisk

Bourdieu, Pierre
Méditations pascaliennes
Paris : Seuil, 1997 - 316, [6] s.
ISBN: 2-02-032002-9 LIBRIS-ID: 2296140
Urval 200 s Eng övers. Bourdieu, Pierre, Pascalian Meditations, Cambridge, Polity Press, 2000
Obligatorisk

Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude
La reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement
Paris,c 1970, 1970 - 279 s
ISBN: 2-7073-0226-0 LIBRIS-ID: 39394
Urval 200 s. Sv. övers. Bourdieu, Pierre & Jean Claude Passeron, Reproduktionen. Bidrag till en teori om utbildningssystemet, Lund, Arkiv, 2008
Obligatorisk

Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude
Les héritiers : les étudiants et la culture
Paris, c 1964, 1964 - 189 s.
LIBRIS-ID: 71571
Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979 (108 s.)
Obligatorisk


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-pierre-bourdieus-utbsoc.html


SEC Home | About us | Staff | Research | Courses | Events | Archives

© 2011  SEC, Uppsala University | Updated: 2011-11-05   | Responsible: Donald Broady