Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/cv.htm 

Donald Broady, Curriculum vitae

E-post donald.broady@soc.uu.se
URL www.skeptron.uu.se/broady/
Tel. hem +46 (0)8 7677127
Postadress Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Box 624, 75126 Uppsala

 

Född 1946. Studier vid Lunds tekniska högskola (kemisektionen), samt studier i Lund och Stockholm i litteraturhistoria, historia, ekonomisk historia, konsthistoria, filosofi, nordiska språk och pedagogik. Ämneslärarexamen 1972. Lärare i grundskolor och gymnasier 1972-1978. Inskriven som doktorand i litteraturvetenskap men inget slutfört avhandlingsarbete. Doktorandstudier i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Fil. dr i pedagogik vid Stockholms universitet 1991, avhandlingens titel Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, Stockholm 1990. Predoc- och postdoc-vistelser vid École des hautes études en sciences sociales, Paris, fr.o.m 1980, periodvis som Directeur d'études associé.

Oavlönad docent i pedagogik vid Stockholms universitet 1992, tf professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm 1990-1994 och 1996-1997, professor i pedagogik vid Uppsala universitet från 1997 och fortfarande. Där anställd vid flera olika institutioner, bl.a. under perioden 2006-2010 vid Institutionen för Utbildning, kultur och medier. Sedan juni 2013 professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Sedan 1990 ledare för Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), numer lokaliserad till Uppsala universitet. Sedan dec. 2010 delat ledarskap tills. m. Mikael Börjesson och Marta Edling.

1988-2003 även anställning som forskningsingenjör och forskare, periodvis halvtid, vid Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Fram till våren 2003 bl.a. vetenskaplig ledare för forskningsområdet ”Interaktiva Lärmiljöer” vid CID (Centrum för användarorienterad IT-design).

Forskning

Bedriver vid Uppsala universitet kultursociologisk, utbildningssociologisk och utbildningshistorisk forskning om utbildning, kulturella fält, eliter, transnationella utbildningsstrategier, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/. Vid KTH och vid Uppsala universitet forskning om digital dokumenthantering, märkspråk och internettillämpningar för undervisningsändamål, se http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/.

På senare år projektledare (och huvudsökande) för bl.a. ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”, finansierat av RJ; ”Kampen om studenterna. Det svenska högskolefältet och lärosätenas rekryteringsstrategier 1993-2003", finansierat av VR HS; ”Gymnasieskolan som konkurrensfält”, finansierat av VR U; "Skolans kungsväg. Det naturvetenskapliga programmets plats i utbildningssystemet”, finansierat av VR U; ”Sextioåtta. En utbildningssociologisk studie av den svenska studentrevoltens sociala förutsättningar och effekter på kulturens fält”, finansierat av VR U,; ”Märkning av utbildningsinnehåll”, finansierat av Vinnova. Därtill vetenskaplig ledning för andra projekt inom forskningsgruppen SEC.

F.n. medverkan (och medsökande) i bl.a. "Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1945-2007", finansierat av VR U; "Språken, skolan, samhället 1960-2010", finansierat av VR U; "Transnationella strategier inom den högre utbildningen. Sveriges förhållande till Frankrike och USA, 1919-2009", finansierat av VR U; "Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering”, finansierat av VR U; ""Ett kunskapsområdes uppkomst och etablering. Hållbar utveckling som undervisningsämne inom svensk högre utbildning. En utbildningssociologisk studie”, finansierat av VR U; ”Literary Generations and Social Authority: A Study of American Prose-Fiction Debut Writers, 1940-2000”, finansierat av RJ.

Forskningsledare för ett antal projekt inom området ”Interaktiva Lärmiljöer” vid CID (Centre for User Oriented IT-Design), Nada, KTH, och koordinator för svensk medverkan i några större ramprojekt inom Wallenberg Global Learning Network med finansiering från främst Knut och Alice Wallenbergs stiftelse: ”Content archives, student portfolios & 3D environments” (APE); ”Personalized Access to Distributed Learning Repositories” (PADLR); ”Personal Learning Portfolios”; ”Integrating Research Into the Teaching Environment” (I-RITE).

Sedan starten 1993 tills. m. Monique de Saint-Martin, Centre de sociologie de l’éducation et de la culture, École des hautes études en sciences sociales, Paris, ledare för forskarnätverket ”Formation des élites et internationalisation de la culture” med deltagare från drygt länder.

Uppdrag

1 jan 1998-31 dec 2000 ledamot av HSFRs beredningsgrupp för pedagogisk forskning.

Sept 1999-juni 2001 vice ordf. Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd, Uppsala universitet. Fr.o.m. 2002 sammankallande i Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens arbetsgrupp för fakultetsövergripande utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet.

Sedan starten 1999 t.o.m. juni 2001 director för Uppsala Learning Lab, en nod i Swedish Learning Lab-konsortiet tillsammans med KTH, Karolinska institutet, Stanford University och några tyska universitet. Numer utvidgat till Wallenberg Global Learning Network.

Fr.o.m. maj 2000 ledamot av vetenskapliga rådet för forskarskolan och forskningsprogrammet LearnIT (Lärande och IT), Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

2000-2002 ledamot av referensgruppen för det nationella ansvarsbiblioteket inom psykologi, pedagogik och folkbildningsforskning.

Fr.o.m. sept. 2001 ledamot av en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper för utbildningsvetenskap.

Fr.o.m. nov. 2001 medlem av referensgruppen för Enheten för digital publicering vid Carolina Rediviva, Uppsala universitet.

1990-1993 medlem av redaktionskommittén för Actes de la recherche en sciences sociales (utgiven av CSE, École des hautes études en sciences sociales och Collège de France, Paris). Från 2004 medlem av samma tidskrifts comité des rédacteurs associés.

Sedan 1997 olika uppdrag för att bygga upp området utbildningsvetenskap vid Uppsala universitetet, bl.a. fr.o.m. ht 2002 som sammankallande i Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens arbetsgrupp för fakultetsövergripande utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet, se http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/. Där finns bl.a. skriften Ida Lidegran & Donald Broady, Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Planering och Uppföljning, Rapport 2003:2. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2003 (169 s.) samt en nya inventeringar 2009 och (snart) 2013.

Fr.o.m. starten 2004 ordf. för Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet.

2004-2009 ledamot av Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet.

Fr.o.m. starten 2005 föreståndare för Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, finansierad av Vetenskapsrådet.

2006 Regeringsuppdrag att utvärdera Rekryteringsdelegationen.

Jan 2007-2209 vice ordf. Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet.

Juli 2007-febr. 2010 ledamot av Vetenskapsrådets etikkommitté, sommaren 2009 ombildad till Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

2010-2011 Uppdrag från Vetenskapsrådet att inventera svensk utbildningsvetenskaplig forskning 2010-2011.

2012 Uppdrag från Vetenskapsrådet att inventera svensk utbildningsvetenskaplig forskning 2012

Handledning

Handlett 34 doktorander fram till disputation, i 16 fall som huvudhandledare (ämnena pedagogik och utbildningssociologi) och i 18 fall som bitr. handledare (ämnena datalogi, didaktik, företagsekonomi, historia, kulturgeografi, medieteknik, människa-dator-interaktion, pedagogik, skandinavistik och socialantropologi ). Numer, såsom emeriterad, huvudhandledare för några få doktorander i ämnena utbildningssociologi och pedagogik, därjämte utsedd till bitr. handledare för 13 doktorander (i konstvetenskap, krigsvetenskap, människa-dator-interaktion, pedagogik, sociologi och utbildningssociologi).

Publikationer

Se skrifter i urval.

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/cv.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact
© 2013 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Bproady | Last 1 September, 2013