Material från projektet Formering för offentlighet

Det följande är en kapitalbeskrivning, dvs. en sammanställning av en individs egenskaper och tillgångar, som ingår i prosopografin skapad inom projektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920", vilket finansierades av Riksbankens jubileumsfond jan 2000–dec 2006. Till denna version är inga stilmallar kopplade, vilket ger fördelen att den är flyttbar och kan visas upp i vilken webbläsare som helst, men man har då ingen glädje av innehållsmärkningen. Dock finns samma innehåll tillgängligt i andra HTML- och XML-format, där märkningen kan utnyttjas i XML-tillämpningar som tillåter flexibel hantering av materialet, olika slags sökningar osv., se www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/a/ffo/ för en översikt över projektmaterialet, jämte länkar.


URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/arkiv/a/ffo/kap-limnel-fredrika.htm

Content created by ?

 

1. Kapitalbeskrivning, Limnell, Fredrika Svedbom, född Forssberg

1.16. SOCIALT KAPITAL UMGÄNGE UNDER UPPVÄXT

(bostad, sommarnöjen)

Föräldrarna umgicks med biskop Almqvist och senare biskop Franzén. Helena, Fanny och Charlotte Franzén var FF:s nära väninnor - FMF kallade henne sin fjärde dotter. En mil utanför staden låg Säbrå, den biskopliga prebendegården där FF vistades mycket, flera dagar i sträck, som ett andra hem skriver hon själv i ett brev. Hon umgicks mycket med kusinerna Per Erik och Ulla Svedbom; de bodde på samma gata i Härnösand. Hon gick ut och in i landshövdingens residens, baron Mörner, vilka hade 3 döttrar och en son, betraktad som stadens flottaste balkavaljer. Särskilt god vän var FF med Sigrid Mörner. Thérèse Berlin och flickorna Häggblad. Mor och dotter reser omkring och besöker släkt och vänner. Bl.a. omnämns Sköns prästgård där prostparet Backlund regerar, Wifsta varv där direktör P. A. Hellzén bor, av FF kallad "morbror" - han är moderns styvson. Ofta vistades släkten där under jular och andra helger för att "kalasera, dricka, äta och sofva" och särskilt högtidligt är det när ett fartyg går av stapeln. Inte bara ekonomiskt intresse gör detta till stora stunder; varvsutvecklingen var en stor sak för bygden, hela släkten och säkerligen för norra Sverige. Baler, slädpartier, musiktillställningar och spektakler avlöser varandra. Gymnasistbalerna är tre under året: fettisdagsbal, första maj-bal och i oktober. Härnösands musiksällskap leds av PE Svedbom men även FF håller taktpinnen under vissa körövningar. Efterträdare är AF Wimmercrantz och A Sidner. FF är självskriven primadonna i alla sammanhang; hon är lika god vän med kvinnor som med män.

1.19. GIFT/SAMMANBOENDE

Gift 1) 1842 med sin kusin Per Erik Svedbom (1811 7 okt 1857), rektor vid Nya Elementar i Stockholm och redaktör för Aftonbladet, smädad i bl.a. skämttidningen Kapten Puff. P-E gjorde en studieresa 1838 1840 runt Europa. Student 1829, läser flitigt i Uppsala, är sånganförare i Norrlands nation. Fil.mag. med lagerkrans i Uppsaladomen 1836. Musiken är det enda som kan dra honom från studierna. Sommaren 1833 är han informator hos baron August Söderling Hermelin på Gripenbergs gods i Småland. 1836, efter promoveringen, till 1837, informator för general de Camps söner. De vistades på sommaren på Kils gård Värmdö, som Karl Johan upplåtit. Då kan han träffa FF i Sth.
Gift 2) 1860, 3 år efter make I:s död, med dåvarande löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskåren, senare byråchefen vid SJ Carl Limnell (1823 2 juli 1882 i lunginflammation). Carl Limnells mor, Ulla Löwenstedt, var norrlandsflicka men hade tillbringat lång tid som guvernant och fosterdotter hos Franzéns i Kumla prästgård, gifte sig 1822 med en kontrollör i tullverket och flyttade till Stockholm. Makens släktförbindelser gav henne tillträde till societeten där den unga frun med sin "skönhet och grace …. med snille och förstånd" gjorde henne omtyckt. Änka i unga år måste hon försörja sig och de två barnen - Carl var endast 5 år vid faderns död - som husföreståndarinna hos lagman Callerholm och värdinna i ecklesiastikministern, senare ärkebiskopen Reuterdahls hem. Vid sonens giftermål upptogs hon som ständig medlem i dennes familj. Med sin livlighet och konversationsförmåga var hon uppskattad i den limnellska salongen intill sin död 1869.
Fredrikas moder Katarina Margareta, Cajsa Greta, bodde hos Fredrika under hennes första äktenskap. Hon dör i dotterns hem den 29 januari 1854 efter ett slaganfall. Hon längtar under hela sin stockholmsvistelse tillbaka till Härnösand. FL saknar hennes kärlek och sällskap.

1.21. UMGÄNGE SOM VUXEN

I den limnellska salongen och på Lyran mottogs författare som Snoilsky 1885 , C. D. af Wirsén, Gunnar Wennerberg (som bidrog till att Wilhelm fick tjänsten som sekr. i Musikaliska akademin 1876 ), musiker och sångerskor på uppgång eller högt firade. Litterär salong där FL själv läste ur t.ex. Heidenstams Vallfart och välfärdsår innan den kommit ut. En annan gång var hon bjuden till Esselde för att höra Selma Lagerlöf läsa ur den påbörjade Gösta Berlings saga. En penninggåva från FL gjorde att Selma kunde ta ledigt och skriva klart. Ibsen, Björnson, inflytelserika personer som landshövding (från 1862) greve Adolf Hamilton med maka Agnes, professor Carl Rupert Nyblom med hustru Helena. Familjerna Hamilton och Nyblom återfinns i massor av FL:s brev Professorn i arkeologi Sven Nilson med dotter bodde hos Limnells under arkeologikongressen 1874 Samverkan med Fredrika Bremer och prinsessan Eugenie i filantropiska företag och med FB i utbildningsfrågor för flickor. Paret Retzius och paret Lind af Hageby under lång tid. I boken Lyran under rubriken Människor hon känt behandlas Fredrika Bremer, Agnes Hamilton (EG Geijers dotter), Pontus Wikner, Ernst Ahlgren, Ibsen och Björnson och Magdalena Thoresen. Agnes Hamilton avlöste FB i FL:s hjärta och deras brevväxling varade i över 20 år. De sågs inte så ofta men vistades då och då cirka en vecka i varandras hem. Agnes synes plågad av de plikter som följer med hennes kall som landshövdingska och trivs bättre i små sammanhang med nära vänner, i naturen i Norrland eller Gotland.

1.23. DELTAGANDE I FÖRENINGAR, SAMMANSLUTNINGAR, STIFTELSER

Tidskrift för Hemmet från 1859. På 1870- och 80-talen samlade Esselde emancipationsvänner runt tidskriften - den var samlingspunkt, ville ha mer kvinnopolitiskt innehåll i tidskriften och hade dessutom ekonomiska svårigheter. Antalet prenumeranter har sjunkit i slutet av 70-talet och ett antal personer garanterade tidskriftens utgivning 1880, bl.a. FL. Läsesalongen med Esselde 1867 Fruntimmerskommittén för insamlande av gåvor till de sårade i fält (senare Röda Korset) leddes 1870 av Adlersparre, Olivecrona och Limnell Sekreterare i Klara Skydds- och arbetsförening från dess start 1853 till ca 1885. När FB hade dött 1865 på nyåraftonen, ledde FL nästkommande årsmöte i Klaraföreningen som startats av FB och höll där "ett äreminne öfver sin oförgätliga vän" och återkallar i minnet hennes sällsynta personlighet "hvilkens vishet var kärlek och hvilkens kärlek var handling" och hur hon "på sitt eget stilla sätt tände ett nytt ljus i kvinnans medvetande". I styrelsen för gift kvinnas eganderätt i 12 år, i föreningen för sinnesslöa barn Bikupan 1870 Handarbetets vänner 1874- 92 v. ordf i Eugeniahemmet "Federationen" 1878 ville upphäva prostitution som legaliserad verksamhet, försvara en sedlig livsföring men diskuterade livligt kvinnofrågor. FL aktiv här samman med Essselde, Ellen Fries och Eva Fryxell. Mycket verksam vid bildandet av FBF 1884. FL med på inbjudan till konstituering men var inte med i den nybildade styrelsen. Invald i Sällskapet Nya Idun 1885 FL var inte särskilt framträdande på föreningsnivå.

1.36. EFTERMÄLEN

Bouppteckningen är omfattande (inventarier i staden upptar 16 s, Lyran 7 s; därtill aktier, fordringar mm några sidor. I sitt testamente den 15 januari 1892 skriver FL att då sonen Erik "icke är i den sinnesförfattning, att han i frihet kan bestämma öfver sig och sitt gods, och hans förmögenhet redan nu är sådan, att dess afkastning till fullo betäcker alla de omkostnader, som för hans uppehälle och vård kunna kräfvas, förordnar jag härmed som min yttersta vilja, att min son Erik skall af sin quarlåtenskap erhålla allenast så mycket som utgör den honom såsom bröstarfvinge tillkommnde laglott, hvaremot quarlåtenskapen i öfvrigt skall tillfalla min äldre son" ... Vilhelm.

Guld och nipper; bl.a. kedjor, fingerborg 488
Silfver; bl.a. 24 msk, 36 dsk, 12 tsk, 18 gafflar, tandpetarfordral 364
Nysilfver och Pläter
Koppar
Malm och Messing
Jern-, Tenn- och Blecksaker
Linne och duktyg; bl.a. 52 dukar, 168 servietter
Gångkläder
Sängkläder
Möbler och Husgeråd; däribland soffor, länsstolar av ek eller valnöt, klädda med sidendamast eller ylletyg, matbord av ek, bokhyllor och skrivbord av maghogny, "liggsoffa och emmor klädda med kreton", notställ och staffli. Arton lampor bland andra en gaskrona (värderad till 40), stor ljuskrona (20), femton lufter gardiner varav några var "af siden och ylle med undergardin af tyll".
Porslin
Glas
Sten- och Träkärl
Böcker, Planschverk och namer 800
Taflor m.m. 1.165
Diverse (varav 120 för ett parti vin) 514 tot. 8.678:78
På Lyran fanns bland annat sängkläder -19 madrasser, 28 kuddar, "9 bolstrar af fjäder", 12 täcken varav 2 av siden. Sammanlagt fans elva soffor samt 13 trädgårdssoffor och 92 stolar, en roddbåt. Totalt värderades Lyran till 17.890:50 varav 15.361 avsåg arrenderätten och byggnaderna.

Vifstavarf 35.000
SEB 37.000
Skandia 3.375
Kropps AB 1.280
Ångbåt Drottningholm-Fittja 1.000
Stockholms pantbank 1.200
Obligationer fanns i Bergslagens jernvägs AB 3.420 tot. 82.275
En aktie i Stockholms Arbetarhem och en i Stockholms Praktiska Hushållsskola åsattes inget värde.
Allt som allt: 108.844:28

Den 12 sept 1892 fanns annons i AB med hänvisning till Joh 11:25: (Jesus sade till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva, om han än dör.) Dödsruna i Aftonbladet den 13 sept 1892 "En inom hufvudstadens vetenskapliga, literära och konstnärliga kretsar mycket bekant personlighet bortgick i går afton, då enkefru Catharina Fredrika Limnell, f. Forssberg, efter en längre tids sjuklighet afled å sitt sommarställe Lyran vid Mälaren" […] … sörjes "närmast af tvänne söner, af vilka den ene är den bekante musikern, sekreteraren i Musikaliska akademin, dr W. Svedbom." I DN 17 sept 1892 står om "En högtidlig jordfästning " med mycket blommor, sång av medlemmar ur operakören och musik. Kyrkoherden i Ad Fr dr. Staaff förrättade jordfästningen, varpå han talade om hennes "stora välgörande verksamhet, hennes sällsynta bildning, begåvning och intresse för litteratur och allmänna frågor". Kyrkan var nästan full; trots att hon undanbett sig blommor var kistan "höljd av dylika."


Clickable SEC logo   Sociology of Education and CultureUppsala universitet  |   Responsible: Donald Broady  |  Last updated 3 July, 2016