Start archive  |  Archive presentation  |  Open access  |  Restricted access, login |  Themes | Physical archive  | Save as PDF  |  SEC main site  Clickable SEC logo

Donald Broadys arkiv  
Samlingar vid Utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitetPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/a/ffo-start.htm 

 

Formering för offentlighet
En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920
Startsida med länkar

(On the study "Formation for the public sphere. A collective biography of Stockholm women 1880–1920")

Formering för offentlighet var ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond, Kulturvetenskapliga donationen. Projektledare Donald Broady. Projektperiod jan 2000–dec 2006, jämte efterbörd i form av publikationer under många följande år.

»  Kort presentation av projektet (html)

» Hitta snabbt uppgifter om en särskild kvinna i materialet. Om du är intresserad av en viss individ och hennes egenskaper och tillgångar, se här länkar till de enskilda kapitalbeskrivningarna, dvs. ett slags minibiografier.

 

Program, ansökningar, projektredogörelser

»  Kort presentation av projektet (html)

»  Projektplan 5 juni 2001 (pdf)

Någet reviderad version av den ursprungliga projektplanen som utgavs som Donald Broady, Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman: Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998, se PDF version

»  Projektredogörelse 5 sept. 2005 (pdf)

Vetenskaplig slutredovisning inlämnad till Riksbanks Jubileumsfond 30 mars 2007
( html ) ( faksimil, pdf )

Kapitalbeskrivningar

»  Kapitalbeskrivningar, dvs ett slags minibiografier, över enskilda kvinnor i materialet. HTML-format utan kopplade stilmallar.

»  Kapitalbeskrivningarna i andra HTML- och XML-format som inte kan visas upp direkt i webbläsare utan är avsedda att användas som moduler i olika tillämpningar.

Prosopografin

En grundsten för projektet var den sociologiska prosopografi (ung. kollektivbiografi) som skapades med hjälp av kapitalbeskrivningarna, dvs. uppgifteran om pionjärkvinnor i Stockholm decennierna runt år 1900. En prosopografi är ett slags kollektivbiografi. I en sociologisk eller geometrisk prosopografi av det slag som skapades inom FFO-projektet läggs tonvikten vid de bland individernas (och kollektivens) egenskaper och tillgångar som i samtiden var verksamma som kapital, dvs. som vann erkännande. Inom projektets ram samlades för varje individ många – det kunde röra sig om flera hundra – sådana egenskaper, från liberalteologiskt engagemang över ekonomiska tillgångar till kontakter med kungahuset. Projektarbetat handlade framför allt om att analysera dylika tillgångars fördelning och verkningar.

Prosopografins uppbyggnad, analyser av fält och nätverk.

»  Individer fördelade på samhälleliga sfärer.

»  Matris över individerna i hela prosopografin (n=1 250) ( html ) ( Excel )

»  Matris över de etthundra kvinnor som ingår i FFO-registret ( html ) ( Excel )

 

Skrifter

»  Skrifter från projektet

 

 

skeptronlogga

 Utskrift från Donald Broadys arkiv, SEC, Uppsala universitet 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/a/ffo-start.htm 

Valid CSS!

 


Start archive  |  Archive presentation  |  Open access  |  Restricted access, login |  Themes | Physical archive  | Save as PDF  |  SEC main site  Clickable SEC logo
© 2019 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 27 August, 2019