Material från projektet Formering för offentlighet

Det följande är en kapitalbeskrivning, dvs. en sammanställning av en individs egenskaper och tillgångar, som ingår i prosopografin skapad inom projektet "Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880–1920", vilket finansierades av Riksbankens jubileumsfond jan 2000–dec 2006. Till denna version är inga stilmallar kopplade, vilket ger fördelen att den är flyttbar och kan visas upp i vilken webbläsare som helst, men man har då ingen glädje av innehållsmärkningen. Dock finns samma innehåll tillgängligt i andra HTML- och XML-format, där märkningen kan utnyttjas i XML-tillämpningar som tillåter flexibel hantering av materialet, olika slags sökningar osv., se www.skeptron.uu.se/broady/arkiv/a/ffo/ för en översikt över projektmaterialet, jämte länkar.


URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/arkiv/a/ffo/kap-dyrssen-lizinka.htm

Content created by Agneta Linné, 25 Nov. 2003.

 

1. Kapitalbeskrivning, Dyrssen, Lizinka "Fredrika"

1.3. VERKSAMHET

YRKESBETECKNING

När hon var 28 år, gift och med två barn, började hon 1894 intressera sig för saker utanför familjen. Svenska Röda Korsföreningen gav möjligheterna där morfars bror var ordf 1883-98. Genom tillskapandet av Damkommittén bereddes kvinnor tillträde till föreningens verksamhet. Den byggde upp beredskapslager för den militära sjukvården, damer samlade in persedlar och tillverkade bl.a. förband. Vid kriser tömdes lagret och fylldes på igen. Här träffade hon på andra kvinnor med socialt patos som var förändringsbenägna. Hennes organisationsförmåga uppmärksammades och hon vidgade sina vyer. Framför allt intresserade hon sig för kvinnors internationella solidaritet i en orolig värld. Hon valdes 1906 till ordf i kvinnoföreningen, den tidigare damkommittén, och blev en av de första kvinnorna i Överstyrelsen för RK. I båda satt hon kvar till 1926, då hon var 60 år. Hon arbetade kraftfullt och diplomatiskt för att RK skulle gå samman med Sophiaföreningen för svensk militär sjukvård, vilket skedde 1915. Hon eftersträvade en demokratisk struktur i organisationen och hon bidrog aktivt till att utveckla RK:s sociala linje som tog sikte på hjälpbehov både hemma och utomlands. Hon, tillsammans med många andra, blev klar över att kvinnorna måste organisera sig för att få inflytande och hon engagerar sig i olika aktiviteter. Maken var engagerad i moderniseringen av flottan och Lizinka blev intresserad av försvarsfrågan och såg kopplingen till RK. Manliga släktingar Björnstjerna talade ofta om Sveriges svåra läge i relation till stormakternas upprustning. En kvinnlig släkting Emma Dyrssen hade redan 1896 tagit initiativ till bildandet av Kvinnoförbundets för Sveriges sjöförsvar. Nio år senare Avslöt sig LD och var mycket aktiv 1905, genom broschyrer, föreläsningar etc. stärka och utveckla sjöförsvaret. Samverkan skedde med Svenska Folkförbundet. Här återfinner vi kvinnor som Ebba von Eckerman, Antonie Rettig, Anna Wallenberg, Annie Lindman. År 1914 förenar sig Sjöförsvarsförbundet och RK för att samla in medel för att utrusta lasarettsfartyget Verdandi bl.a. med hjälp av citat från Gustav Vasa:

"Älska och ära ditt fosterland och var det gagneligt i dett stånd, hjälp till att det väl bevara."

Flera av de kvinnor LD mötte var medlemmar i FBF; hon rekryterades av Esselde, anslöt sig och var ledamot av styrelsen från 1901. Samarbetade med Agda Montelius som hade annan ideologisk inställning, vilket dock inte hindrade deras arbete. Rösträttsfrågan hade länge diskuterats, låg och pyrde men blossade upp strax före sekelskiftet. Från 1902 är LD i ledningen för stockholmsförbundet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Hon samverkan nära med Lydia Wahlström. LD ville övertyga societetens damer om kvinnorörelsen och informera dem om riksdagspartiernas inställning i rösträttsfrågan. Alla borde engagera sig, tycks LD tycka. Hon arrangerade tebjudningar och övertalade Lydia W att utveckla röst rättsfrågan för dem. Hon var en god pedagog och gjorde sitt bästa men kände sig inte hemma bland högreståndsdamerna, enligt Nicklasson. En annan utväg LD såg var att övertyga maken som i sin funktion som sjöminister väl visste vad damerna åstadkommit. Han förstod och stödde sin hustru men ansåg sig inte kunna ta upp frågan i regeringen. LD var huvudtalare vid LKPR:s konferens 1908 och senare inbjöd man riksdagsledmöter till ett möte på Grand Hotel på valborgsmässoafton. Cirka 150 kom och lyssnade till argument för att skapa rättvisa åt kvinnor oavsett civilstånd, fullt politiskt medborgarskap och undanröjande av föråldrade regelverk. Den efterföljande debatten i riksdagen ett par dagar senare publicerades så i pressen: "Kvinnans rörsträtt inför rikdagen. Avslås och ställes på framtiden." 1909 var LD ordf i FKPR i Sth och arbetade samman med Louise Stenbock. Högerkvinnor hade det inte lätt i LKPR eftersom moderpartiet var motsträvigt. LD fick ett uppdrag att bilda en förening som kunde påverka AVF och 1911-12 bildades Moderatkvinnornas rösträttsförening med LD som ordf. Den utvecklade en försiktigare linje för att få gehör, en strategisk anpassning vilket inte ledde någonstans. Partiet kämpade emot men fråga var väckt även inom AVF. Den kommunala rösträtten för kvinnor tillkom 1907-09 och det första valet var en katastrof med tanke på kvinnors deltagande. Två kvinnor kom in i stadsfullmäktige i Sth, Gertrud Månsson, soc.dem. och Valfrid Palmgren, höger + 98 män! Detta gav moderatkvinnorna anledningen att starta sitt nätverk för utbildning och organisering av m-kvinnor. Gruppen skulle söka samarbete med AMF. De flesta mötena ägde rum hos Ebba von Eckermann på Sturegatan 32 och 1911 etablerades Stockholms moderata kvinnoförbund med Ebba som ordf. LD ingick i styrelsen fram till 1918. Hon arbetade hellre i icke-partipolitiska föreningar som RK och FBF. I FBF var hon vice ordf. 1918 och ordf efter att Agda Montelius avlidit 1920 och kvarstod till1937 (71 år).

1.18. BOUPPTECKNING, UTMÄRKELSER OCH EFTERMÄLEN

Illis Q av 8 storleken 1937

Bouppt. är ej kontrollerad.


Clickable SEC logo   Sociology of Education and CultureUppsala universitet  |   Responsible: Donald Broady  |  Last updated 3 July, 2016