Sociology of Education and Culture (SEC)
Andreas Åkerlund

Utrikespolitik och internationalisering av svensk högre utbildning. Svenska Institutet och det akademiska utbytet 1945–2010 

1945 grundades Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet. Institutets uppdrag var att informera om Sverige och att öka det svenska anseendet utomlands. Ett anseende som inte var det bästa åren efter andra världskriget. Institutets verksamhet var omfattande, men centralt var redan från starten stipendier till utländska akademiker. Svenska institutet var därför en institution där utrikes-, kultur- och utbildningspolitik möttes. Här skulle goodwill i utlandet uppnås och näringslivsintressen tillgodoses genom att ge utländska akademiker en möjlighet att vistas vid svenska lärosäten. Därmed kom Svenska institutet även att spela en stor roll för internationaliseringen av den svenska universitetsvärlden under den andra hälften av 1900-talet och fram till idag. Institutets stipendier och dess mottagare, stipendiaterna, står i centrum i denna undersökning. Vilka var de? Vad studerade de och var? Enligt vilka kriterier valdes de ut och hur förändrades stipendiatgruppens sammansättning över tid? Genom att besvara dessa frågor är det möjligt att analysera förhållandet mellan en statlig politik som var ämnad att förbättra Sverigebilden i utlandet och internationaliseringen av den högre utbildningen i Sverige. Svenska institutets stipendiater är en grupp som kan fungera som en prisma, genom vilken förhållandet mellan den svenska utrikes- och utbildningspolitiken kan studeras.

Läs mer i Vetenskapsrådets projektdatabas