UPPSALA UNIVERSITET : EDU : SEC : Mikael Börjesson : Undervisning

Uppsala universitet

Utbildningsvetenska-
plig teori och metod, ht 2007

Allmänt:
Kursplan
Studiehandledning
Betyg
Deadlines

Delmoment:
Vetenskapsteori
Problemformulering och forskningsdesign
Forskningsetik
Litteratursökning
Källkritik
Intervju
Observation
Textanalys
Beskrivande statistik
Enkät

Forskningsetik

Föreläsning inom kursen
Utbildningsvetenskaplig teori och metod
höstterminen 2007

 

Ansvarig

David Kronlid, <david.kronlid@did.uu.se>, forskare.   

 

Momentet

Momentet genomförs i form av en föreläsning.

Föreläsningen utgår från sådana forskningsetiska problem som kan uppstå inom utbildningsvetenskapligt arbete och klargör grundläggande forskningsetiska begrepp som till exempel ”informerat samtycke”, ”anonymitet”, ”forskarens frihet” etc. Föreläsningen syftar till att studenten ska, utifrån aktuell forskningsetisk forskning introduceras i den forskningsetiska begreppsapparaten, och få insikt i betydelsen av ett forskningsetiskt förhållningssätt för utbildningsvetenskapligt arbete.

 

Obligatorisk litteratur

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning <http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf> (17 sidor)

God sed i forskningen, SOU 1999:4 <http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/36/47/86a0c376.pdf>, där följande läses:
1. Hela kapitel 2 "Att balansera frihet och ansvar - om god sed i forskningen", (10 sidor)
2. Delar av kapitel 3 "Att minska risken för oredlighet i forskning", pp. 33-86 (53 sidor)
3. Hela kapitel 7 "Användning av personuppgifter i forskningen", (20 sidor).

 

Länkar

CODEX - Etiska regler och riktlinjer för forskning <http://www.codex.vr.se/>

 

Examination

Detta moment examineras inom ramen för den Kurs-PM som lämnas in.