Förslag till ämnen
för C- och D-uppsatser i pedagogik
år 2000

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-uppsats.htm>

Här fyra förslag till områden för C- och D-uppsatser i anslutning till forskningsenheten "Utbildning och kultur":

Området ”Digital litteratur på Internet”. Innebär främst utveckling och utprövning av metoder för framställning och användning av materialsamlingar på nätet, varav t.ex. lärare kan göra skräddarsydda läromedel. Förutsätter intresse för modern webbteknologi och innehållsmärkning (enl internationella standarder som SGML, XML, HTML) av digital information, men framför allt bör den som har lust skriva uppsats inom detta område ha intresse för hur man organiserar och använder material avsett för undervisning och forskning.

Området ”transnationella utbildningsstrategier”, dvs undersökningar av hur studerande eller utbildningsinstitutioner satsar på sånt som utlandsstudier, utbyten med utländska lärosäten, språkkunskaper, bekantskap med kulturen i andra länder. Förutsätter intresse för frågor kring globalisering och transnationalisering, samt förtrogenhet med relevanta samhällsvetenskapliga forskningstraditioner.

Området ”kulturella fält”, dvs studier av konstnärer, författare, forskare, intellektuella, deras utbildningsinvesteringar, positioner, ställningstaganden etc. Förutsätter förtrogenhet med Bourdieus kultursociologi.

Området "Stockholmskvinnor vid sekelskiftet". I anslutning till det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920”. Den ursprungliga forskningsplanen finns utgiven som Rapport från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 22, 1998, PDF version (406 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-22.pdf .Förutsätter förtrogenhet med Bourdieus kultursociologi och intresse av arbete med  historiskt källmaterial.

Den som är hågad att skriva uppsats inom något av dessa områden uppmanas att botanisera bland informationen på http://www.skeptron.uu.se/broady/  där tydligare framgår vad områdena innebär, vilka pågående projekt som uppsatsskrivandet kan anknyta till och vilka handledare som är tänkbara. Om Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/. Om forskningsprogrammet Digital litteratur, se http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/. Om du vill veta mer, vänd dig i första hand till någon av forskarna och doktoranderna nedan som kan fungera som handledare för uppsatsarbeten

Vetenskaplig ledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.nada.kth.se/~broady/ och http://www.skeptron.uu.se/broady/ .

Administratör. Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018  4712455. Papperspostadress : SEC, ILU, Uppsala University, Box 2136, 750 02 Uppsala.


Här ytterligare ett förslag till ämne för den som kan genomgöra uppsatsarbetet med början under april-maj 2000:

Internetanvändare i ett kultursociologiskt perspektiv. En kvalitativ studie med gymnasieungdomar i Stockholms kommun

Exjobb / Master's Thesis Project

Inom projektet "Internetanvändare i ett kultursociologiskt perspektiv" genomförde vi under hösten 1999 en kvantitativ enkät med 260 ungdomar i gymnasiets årskurs 2 - ca 17 år - i Stockholms kommun. Frågeformuläret innehöll ett stort antal detaljerade frågor (motsvarande ca 450 statistiska variabler och ett tiotal frågor med öppna svar) om ungdomarnas användning av och inställning till IT och Internet, om deras övriga medieanvändning, fritidsaktiviteter och värderingar. Undersökningsresultaten kommer att användas i flera skrifter. Den första rapporten som tar upp två aspekter av IT - mäns och kvinnors IT-användning och Internet som källa för kunskap och information - har publicerats.

Under våren kommer CID att genomföra en fördjupande kvalitativ studie med ett 20-tal av ungdomarna som deltagit i ovannämnda undersökning. Respondenterna kommer att väljas med hänsyn tagen till resultaten i den kvantitativa studien och till de frågeställningar som det planerade delprojektet ska fokusera. Deltagarna kommer att erbjudas arvode för sin medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras under april-maj 2000.

Det föreslagna examensarbetet kan anknytas till någon/några av de frågeställningar som projektet "Internetanvändare i ett kultursociologiskt perspektiv" studerar.

Lämplig bakgrund: Studier i medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, ekonomi, filmvetenskap o likn.

Handledare: Peter Petrov, http://www.nada.kth.se/~ppetrov/, ppetrov@nada.kth.se
tel. 08-790 92 72, 08-88 20 49

URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-uppsats.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011