Studieplan för inriktningen Utbildningssociologi inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc-studieplan.htm


Masterprogrammet i utbildningsvetenskap startar höstterminen 2007. Utbildningsplanen fastställdes av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-03-01 och i reviderad version2008-04-17. Programmet är en forskarutbildningsförberedande utbildning på avancerad nivå, men förbereder även för kvalificerad utbildningsanknuten yrkesutövning. Utbildningen syftar till att ge såväl kunskaper som erfarenheter för arbete inom undervisning, forskning, administration, utbildningsplanering, kursutveckling, läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller annan verksamhet i ledande befattningar inom området. Masterprogammet har för närvarande fyra olika inriktningar: Didaktik, Digitala medier, Specialpedagogik och Utbildningssociologi.

Det följande avser inriktningen Utbildningssociologi.


[ Nedladdat 2011-06-04 från http://www.uu.se/node709?pKod=UUV2M&lasar=11%2F12&pInr=USOC ]

Masterprogram i utbildningsvetenskap
Studieplan Utbildningssociologi

120 högskolepoäng

Programkod: UUV2M
Beslut: 2007-03-01
Beslutad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
2010-06-28
Studieplan gäller från: HT10

Termin 1
Programmet består av dels kurser om 7,5 hp, dels ett examensarbete om 15, 30 eller 45 hp. Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp, varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet Utbildningssociologi, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Utbildningssociologi, varav ett examensarbete om minst 15 hp. Kurserna läses i normalfallet parallellt på halvfart. Den som studerar på helfart läser fyra olika kurser per termin och på halvfart två. Studiegången bestäms i samråd med berörd studierektor. Följande upplägg av utbildningen beskriver en studiegång på helfart: Studenten läser en eller ett par av kurserna i Utbildningssociologi under den första terminen tillsammans med valbara kurser ur utbudet på avancerad nivå inom Utbildningsvetenskaplig fakultet eller annan fakultet. Det finns även möjlighet att påbörja examensarbetet. Den som avser påbörja examensarbetet bör helst ha avklarat två kurser i Utbildningssociologi varav en metodkurs.

Kurser inom Utbildningssociologi (kurserna ges inte varje termin. Se kurskatalogen för mer information):
Utbildningssociologi, centrala problem 7,5 hp, 4UK014
Utbildningssociologi, metoder 7,5 hp, 4UK027
Utbildningssociologi, traditioner 7,5 hp, 4UK028
Kultursociologi, centrala problem 7,5 hp, 4UK017
Kultursociologi, metoder 7,5 hp, 4UK029
Kultursociologi, traditioner 7,5 hp, 4UK022
Utbildningshistoria 7,5 hp, 4UK009
Pierre Bourdieus utbildningssociologi 7,5 hp,4UK086

Termin 2
Studenten fortsätter studierna genom att läsa kurser i Utbildningssociologi eller valbara kurser. Parallellt med kurserna kan studenten skriva på sitt examensarbete. Den som avser avsluta sina studier efter ett år slutför sitt examensarbete under denna termin.

Termin 3
Studenten fortsätter studierna genom att läsa kurser i Utbildningssociologi eller valbara kurser. Parallellt med kurserna kan studenten skriva på sitt examensarbete

Termin 4
Studenten fortsätter studierna genom att läsa kurser i Utbildningssociologi eller valbara kurser. Parallellt med kurserna kan studenten skriva på sitt examensarbete


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc-studieplan.htm
Created by Donald Broady.  Last updated 2011-06-04