Kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap”, 10 p (kurskod 4LU347),
ILU, sept 2000-jan 2001

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vtm00.htm>

 

Denna kurs består av två moment, motsvarande kurserna:
- Kulturvetenskapliga traditioner I, 5 poäng (kurskod: 4LU336), som ges bl.a. sept-okt 2000, samt
- Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng (kurskod 4LU342), som ges bl.a. nov 2000 - jan 2001.

Ang kurslitteratur och anvisningar, se information om dessa två fempoängskurser


Kursledare:
Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Övr. lärare:
Mikael Börjesson <Mikael.Borjesson@ilu.uu.se>
Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/jongus/
Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>

Admin:
Christina Johansson <
christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018  4712455. Postadress: SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.


 

Kursplan, kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap”, 10 p (kurskod 4LU347)

Kursplanen fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd den 7 september 2000.

VETENSKAPLIGA TRADITIONER OCH METODER INOM UTBILDNINGSFORSKNINGEN MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP C1, 10 poäng
TRADITIONS AND METHODS IN EDUCATIONAL RESEARCH, 15 ECTS-credits

Kurskod: 4LU347

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs på C-nivå som ingår i utbildningen för kandidat- eller magisterexamen.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning

 

2. SYFTE

Kursdeltagaren skall skaffa sig insikter i olika vetenskapsteoretiska problem och forskningstraditioner med anknytning till utbildningsforskningen samt inhämta kunskaper om olika metoder för insamling och analys av data och dessas teoretiska förankring.

3. INNEHÅLL

Kursen består av två moment: Kulturvetenskapliga traditioner, 5 poäng och Vetenskaplig metod, 5 poäng.

 

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Undervisningen i momentet Kulturvetenskapliga traditioner genomförs i form av föreläsningar och seminarier kring äldre och yngre vetenskapliga verk, varvid även samtida utbildningsforskning diskuteras.

Undervisningen i momentet Vetenskaplig metod genomförs i form av föreläsningar, seminarier och övningar i anslutning till det egna vetenskapliga arbetet.

Under båda momenten skall de studerande göra muntliga och skriftliga uppgifter samt lämna in praktiska tillämpningsuppgifter

 

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

Pedagogik 40 poäng eller motsvarande.

 

6. EXAMINATION

Examination sker genom bedömning av de muntliga och skriftliga uppgifterna samt de praktiska tillämpningsuppgifterna.

Som betyg användes något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd.

Deltagare som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

 

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstarten skall betygsättande lärare, efter samråd med deltagarna, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


Instruktioner till deltagarna, kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap”, 10 p (kurskod 4LU347).

Senast reviderade den 09 Mar 2011

Kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap”, 10 p (kurskod 4LU347) består av två moment, motsv kurserna:
- Kulturvetenskapliga traditioner I, 5 poäng (kurskod: 4LU336 ), som ges bl.a. sept-okt 2000, samt
- Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng (kurskod 4LU342), som ges bl.a. nov 2000-jan 2001.

Ang kurslitteratur och anvisningar, se information om dessa två fempoängskurser.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vtm00.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 09 Mar 2011

Back to SEC home page