Forskarutbildningskursen
Utbildningsvetenskap, traditioner (
15 ECTS)

Uppsala universitet, sept 2007- jan 2008

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-uvtrad-07.htm

Kursen �r avsedd f�r doktorander, s�rskilt relativt nyantagna, i �mnena didaktik, pedagogik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Flertalet �r verksamma vid Institutionen f�r didaktik, Pedagogiska institutionen eller Institutionen f�r utbildning, kultur och medier, dvs. de tre institutioner som ing�r i Pedagogikumorganisationen.

Tid: Oftast tisdagar kl 09.15-12.00 under perioden sept 2007-jan 2008.

Lokal: Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala.

L�rare �r Donald Broady, Ulf P. Lundgren, Leif �stman och Ann-Carita Evaldsson, vilka ansvarar f�r var sin fj�rdedel av kursen.

 

Kursen behandlar vetenskapliga traditioner inom bland annat pedagogisk psykologi, sociologi, tysk hermeneutik och fenomenologi, fransk strukturalism och poststrukturalism, amerikansk pragmatism, etnometodologi och samtalsanalys, utvecklingspsykologi och barndomssociologi.

Schema
Litteratur
V�gbeskrivning och karta


Schema

Onsd 2007-09-12 kl 13.15-16.00 i rum 1440:
Sociologi. Seminarieledare: Donald Broady

Tisd 2007-09-18 kl 09.15-12.00 i rum 1440:
Tysk hermeneutik och fenomenologi, fransk strukturalism och poststrukturalism. Seminarieledare: Donald Broady

Tisd 2007-10-09 kl 09.15-12.00 i rum 1440:
Ventilering av deltagarnas pm. Seminarieledare: Donald Broady

Torsd 2007-10-18 kl 10.15-12.00 i seminarierummet intill Ulf P. Lundgrens rum, Ped inst, Stureg. 4:
Psykologi och ramfaktorteori. Seminarieledare: Ulf P. Lundgren

M�nd 2007-10-22 kl 13.15-15.00 i seminarierummet intill Ulf P. Lundgrens rum, Ped inst, Stureg. 4:
Utbildningspolitik. Seminarieledare: Ulf P. Lundgren

M�nd 2007-10-22 kl 14.15-16.00 i seminarierummet intill Ulf P. Lundgrens rum, Ped inst, Stureg. 4:
Ventilering av deltagarnas pm. Seminarieledare: Ulf P. Lundgren

Tisd 2007-12-11 kl 09.15-12.00 i rum 1319:
Etnometodologi och samtalsanalys. Seminarieledare: Ann-Carita Evaldsson

Tisd 2007-12-18 kl 09.15-12.00 i rum 1440:
Utvecklingspsykologi, barndomssociologi. Seminarieledare: Ann-Carita Evaldsson.

Tisd 2008-01-15 kl 09.15-12.00, lokal meddelas senare:
Ventilering av deltagarnas pm. Seminarieledare: Ann-Carita Evaldsson

Torsd 2007-01-17 kl 09.15-12.00, lokal meddelas senare:
Pragmatism. Seminarieledare: Leif �stman

Tisd 2007-01-22 kl 09.15-12.00, lokal meddelas senare:
Pragmatism. Seminarieledare: Leif �stman

Tisd 2007-01-29 kl 09.15-12.00, lokal meddelas senare:
Pragmatism. Seminarieledare: Leif �stman 


Kursplan, prel. version


Utbildningsvetenskap, traditioner (15 h�gskolepo�ng)

Kursen Utbildningsvetenskap, traditioner �r en gemensam kurs inom utbildning p� forskarniv� i �mnena Didaktik, Pedagogik och Utbildningssociologi vid Uppsala Universitet.

Beslut

Beslutad av institutionsstyrelsen vid Institutionen f�r utbildning, kultur och medier 2008-XX-XX

Utbildningsniv�

Utbildning p� forskarniv�

Betygsskala

F�r denna kur ges betygen G Godk�nd, U underk�nd.

Examinator

L�rare �r professorerna Donald Broady, Ann-Carita Evaldsson, Ulf P. Lundgren och Leif �stman, vilka ansvarar f�r var sin del av kursen i enlighet med nedanst�ende ordning:

M�l

Kursen �r avsedd f�r doktorander, s�rskilt relativt nyantagna, i �mnena didaktik, pedagogik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet och syftar till att deltagarna skall f� en �verblick �ver centrala forskningstraditioner och problemomr�den inom det utbildningsvetenskapliga omr�det.

Inneh�ll

Kursen behandlar vetenskapliga traditioner inom bland annat pedagogisk psykologi, sociologi, tysk hermeneutik och fenomenologi, fransk strukturalism och poststrukturalism, amerikansk pragmatism, etnometodologi och samtalsanalys, utvecklingspsykologi och barndomssociologi.

Donald Broady:
- Sociologi
- Tysk hermeneutik och fenomenologi
- Fransk strukturalism och poststrukturalism

Ulf P. Lundgren:
- Psykologi och ramfaktorteori
- Utbildningspolitik

Leif �stman:
- Amerikansk pragmatism
- Diskursanalys

Ann-Carita Evaldsson:
- Etnometodologi och samtalsanalys
_Utvecklingspsykologi, barndomssociologi

Undervisning

F�rel�sningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inl�mningsuppgifter.


Litteratur

Litteratur till kursens f�rsta fj�rdedel, motsv. seminarierna i veckorna 42-44 2007 med Donald Broady som seminarieledare

Bland dessa texter �r Gilje & Grimmen den enda som deltagarna beh�ver k�pa eller l�na.

***

Litteratur till kursens andra fj�rdedel, motsv. seminarierna i veckorna 42-44 2007, med Ulf P. Lundgren som seminarieledare

***

Litteratur till kursens tredje fj�rdedel, motsv. seminarier i januari 2008 med Leif �stman som seminarieledare

***

Litteratur till kursens fj�rde fj�rdedel, motsv. seminarier i december 2007 och januari 2008 med Ann-Carita Evaldsson som seminarieledare

Samtalsanalys och Etnometodologi

Evaldsson, Ann-Carita (2007 u.u.) "Accounting for friendship: Moral ordering and category membership in girls� relational talk". Research on Language and Interaction, 40(4) [special issue: Goodwin, MH: & Kyratzis, A, (eds) Children socializing children: Practices for organizing the social and moral order among peers].

Duranti, A., & Goodwin, C. (Eds.) (1992). Rethinking context. Language as an interactive phenomenon. (introduktionskapitel) New York: Cambridge University Press. p. 1-42

Heritage, J. (2001). "Goffman, Garfinkel and Conversation Analysis". In Wetherell, Margret, Taylor, Stephanie, & Simeon, J. Yates (Eds.). Discourse Theory and Practice. A Reader. London: Sage Publications. p. 47-56.

Hester, S. & Francis, D. (2000). Local educational order. Ethnomethodological studies of knowledge in action. Amsterdam: John Benjamins. (introduktionskapitel)

Maynard, D.W. & Clayman, S.E. (1991). "The diversity of ethnomethodology". Annual Review of Sociology, 17; 385-418

Stokoe, E. & Smithson, J. (2001). "Making gender relevant: Conversation analysis and gender categories in interaction", Discourse & Society, 12(2): 243-269.

Utvecklingspsykologi och Barndomsociologi

Corsaro, W. (1997). The Sociology of Childhood. Thousand Oaks: Pine Forge Press. (kap. 1-2, 5-8)

Corsaro W. & D. Eder (1990). "Children�s Peerculture". Annual Review of Sociology. 16:197-220.

Evaldsson, Ann-Carita (2008 u.u.). "Play and games in children�s everydaylives". I Jens Qvortrup, William Corsaro, Michael-Sebastian Honig & Gill Valentine, Handbook of Childhood Studies, Palgrave Macmillan.

Hallden, G. (2003). "Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp". Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 8:1-2, s. 13-24.

James, Al., C. Jenks & A. Prout (1990). Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London: The Falmer Press. (kap 1)

F�r mer information kontakta Ann-Carita.Evaldsson@ped.uu.se


V�gbeskrivning och karta

Seminarierna sker i Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala. V�gbeskrivning f�r resen�rer: Seminariebyggnaden �r ett pampigt tegelhus i Uppsalas nordv�stra h�rn. Fr�n Uppsala C en halvtimmes promenad (g� l�ngs Fyris�ns v�stra strand i nordv�stlig riktning s� kommer du r�tt till slut). Bil�kare fr�n Stockholm forts�tter p� E4an tills Uppsala b�rjar ta slut, sen n�r det dyker upp skylt mot Svartb�cken ta av till v�nster och k�r Gamla Uppsalagatan s� kommer du fram till Seminariebyggnaden n�r du k�rt �ver �n och sv�ngt f�rst till v�nster, sedan till h�ger. P� g�rden brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten f�r en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/karta-m-seminariet.gif>.


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-uvtrad-07.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 2011-09-11