Utbildningssociologi
Delkurs inom lärarutbildningsprogrammen, Uppsala universitet,
april-juni 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utsvt04.htm>

Första seminariet inträffar torsd 29 april kl 09.30-12.00 i rum 2320, ILU, Seminarieg 1, Uppsala.

Allmän info
Kursplan
Litteratur
Schema
Deltagare
Kursens diskussionslista
Instruktioner till kursdeltagarna
Samhällsvetenskapens eviga frågor


Allmän info

Inom Lärares arbete B (20 p, kurskod 4UN851) ska alla deltagare välja en s.k. tvärvetenskaplig kurs (5p), som ges i slutet av vårterminen, 27 april-4 juni 2004. Här finns ett halvdussin alternativ att välja på. Ett nytillkommet alternativ är fempoängskursen Utbildningssociologi (delkurskod 4UN851:04)

Kursen Utbildningssociologi ger en orientering om centrala samhällsvetenskapliga traditioner, från durkheimianerna till poststrukturalisterna. Bland de författare som läses är Durkheim, Parsons, Bourdieu, Thomas Ziehe och Torill Moi. Deltagarna ska skaffa sig en inblick i hur man kan använda samhällsvetenskapliga forskningsverktyg för att förstå hur utbildning fungerar och vad utbildning betyder. Kursen är lämpad för studenter med intresse för samhällsvetenskap, t.ex. för dig som har lust att senare under lärarutbildningen genomföra ett examensarbete med utbildningssociologisk eller kultursociologisk inriktning, kanske i form av en C-uppsats inom t.ex. något av ämnena pedagogik, sociologi, historia. Och för dig som kan tänka dig att eventuellt syssla med forskning i framtiden.

Kursen ges 29 april-3 juni 2004 vid ILU, Seminarieg 1, Uppsala. Start 29 april kl 09.30 i rum 2320, ILU, Seminarieg 1, Uppsala.

Kursen är knuten till Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi vid ILU <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/>

Kursledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://broady.se
Om du har undrar något, skicka ett mejl.

Forskningsadminstratör Institutionen för lärarutbildning, Uppsala, är Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala, besöksadress rum 1415, Seminariegatan 1, tel 018-4712459.

Kopieringsunderlag till vissa texter som används under kursen finns hos Marie Ols.

Se även Studiehandledning Lärares arbete B, 20 poäng, vårterminen 2004. UU, ILU, jan. 2004 (kurskod 4UN851)
MS Word-version <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/ilu-studiehandb-b-vt04.doc> (136 KB)
PDF-version <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/ilu-studiehandb-b-vt04.pdf> (462 KB)


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
DELKURSPLAN
fastställd 2003-12-12 [Delkursens kursplan fastställd av ILUs institutionsstyrelse april 2004]

UTBILDNINGSSOCIOLOGI, 5 poäng
SOCOLOGY OF EDUCATION, 7.5 ECTS-credits
Kurskoder: 4UN851:04

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen kan ges inom Lärarprogrammet, 60 poäng, och Lärarprogrammet, 140-220 poäng, samt som fristående kurs.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

2. SYFTE

Studenterna skall skaffa sig inblick i centrala utbildningssociologiska traditioner och forskningsmetoder.

3. INNEHÅLL

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. De studerande skall lämna in kortare skriftliga uppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift.

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

Studenterna skall vara antagna till lärarutbildningsprogram för att läsa kursen som en delkurs inom detta program. För studenter som läser kursen som fristående kurs gäller förkunskapskravet 20 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

6. EXAMINATION OCH BETYGSSÄTTNING

Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Studerande som underkänts vid examination har rätt att genomgå förnyad sådan.

7     ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Efter samråd med de studerande fastställs vilka uppgifter och undervisningsmoment som ingår i examinationen. Den som inte kunnat delta vid ordinarie examinationstillfälle kan efter kontakt med kursansvarig lärare ges möjlighet till alternativ examination.

Kurslitteratur, se bilaga.


Litteratur

Boli, John & Francisco Ramirez (1993). ”Compulsory schooling in the Western Cultural Context”, pp. 25-38 i Arnove, R.F., Philip G. Altbach & Gail B. Kelly (Eds.): Emergent issues in education. Comparative perspectives. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1993. (13 s.)

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964). Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, pp. 7-115. [Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp. 1-76] (108 s.)

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2002). ”En social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av 1990-talet”, Studies in Educational Policy and Educational Philosophy E-tidskrift 2002:1. (9 s.) (Uppsala universitet, red. Ulf P. Lundgren). (9 s.)

Broady, Donald (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15. (26 s.) [PDF version, 129 kb, tillgänglig på
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf]

Durkheim, Émile (1969). L’évolution pédagogique en France (1938). Paris: P.U.F. 2 uppl. 1969 (403 s.) [Eng övers. The Evolution of Educational Thought. London: Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977]

Gilje, Nils & Harald Grimmen (2002). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos 1992. 320 s, ISBN 91-86320-81-5. [Övers. av Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Inføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi, 1992.] (320 s.)

Moi, Toril (1996). Simone de Beauvoir. Hur man skapar en kvinnlig intellektuell. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1995, ISBN 91-7139-298-X, pp. 21-102 (dvs. inledningen samt kapitel 1 och 2) [Övers. av Simone de Beauvoir. The Making of an intellectual woman. Oxford, UK/Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1994] (82 s.)

Palme, Mikael (1990). ”Personlighetsutveckling som social strategi. Den kulturella medelklassens reproduktionsstrategier”, pp. 275-298 i Margaretha Rönnberg & Peter Dahlén (red): Spelrum. Om lek, stil och flyt i ungdomskulturen. Uppsala: Filmförlaget, 1990. (24 s.)

Parsons, Talcott (1959). ”The School Class as a Social System: Some of its functions in American society”, Harvard Ed. Rev., Vol. XXIX, No. 4, 1959, pp. 297-318. [Omtryck i bl.a. Parsons: Social Structure and Personality. London: The Free Press/Macmillan, 1964.] (22 s.)

Ziehe, Thomas (1998). ”Adieu till halvfjerdserna. De unge og skolen under den anden modernisering”, pp. 74-88 i Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag, 1998. [Sv. övers. i Bjerg, Jens (red.): Pedagogik. En grundbok. Stockholm: Liber, 2000] (15 s.)

Antal sidor: 1 022.


Ytterligare lästips

Jo Freeman, "The Tyranny of structurelessness", 9 sidor, utdelas till deltagarna.

 


Schema

Delkursen Utbildningssociologi (delkurskod 4UN851-04), 5 p, inom kursen Lärares arbete B (kurskod: 4UN851)

Torsd 29 april 2004 kl 09.30-12.00 i rum 2320. Läs gärna i förväg D. Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15, 1998. (26 s.) [PDF version, 129 kb, tillgänglig på
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf]

Tisd 4 maj 2004 kl 10.15-12.00 i rum 1209. Läs i förväg Gilje & Grimmen.

Tisd 18 maj 2004 kl 10.15-16.00 i rum 1224. Läs i förväg Durkheim och Bourdieu & Passeron.

Tisd 25 maj 2004 kl 10.15-16.00 i rum 1219. Läs i förväg Moi, Parsons, Boli & Ramirez, Palme, Broady & Börjesson, Ziehe.

Senast sönd kväll 30 maj kl 24 ska examinationsuppgift vara insänd till broady@nada.kth.se.

Torsd 3 juni 2004 kl 10.15-16.00 i rum 1227. Diskussion, ventilering av examinationsuppgifter.

Lokalerna finns på ILU, Seminarieg. 1, Uppsala.


Deltagare

Om du inte vill ha din e-postadress synlig på denna publika sida, meddela mej <broady@nada.kth.se> så suddar jag.

Per Johansson <per.johansson.9625@student.uu.se>,
Joacim Jonsson <akhnaten@spray.se>,
Jan Larsén <jan.larsen.3261@student.uu.se>,
Kristian Larsson <kristian.larsson.2511@student.uu.se>,
Anna Lundgren <anna.lundgren.3410@student.uu.se>,
Marina Moro <marina.moro.4102@student.uu.se>,
Kenneth Persson <ina.s@telia.com>,
Sara Strindlund <sara.strindlund.9172@student.uu.se>
 


Kursens diskussionslista utsoc

Forum för deltagare i kursen Utbildningssociologi på ILU vid
Uppsala universitet, april-juni 2004

Adressen är
http://groups.yahoo.com/group/utsoc/
Listskötare är joacim

För att nå kursdeltagarna och läraren Donald skicka ett mejl till
utsoc@yahoogroups.com

(För att senare stryka dej från listan skicka ett mejl till
utsoc-unsubscribe@yahoogroups.com)


Instruktioner till kursdeltagarna

KURSSIDA

finns på URL http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utsvt04.htm

KURSLITTERATUR

Beträffande litteraturen bör ni skaffa följande två böcker:

En del av den övriga böckerna är utsålda i bokhandeln men det kommer att finnas kopierade exemplar av dessa böcker, liksom av några artiklar, hos Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, ILU rum 1415, tel 018-4712459. Så vänta med att köpa.

Läs förstås helst på originalspråk om ni kan.

EXAMINATIONSUPPGIFT

För godkännande krävs en godkänd inlämnad skriftlig examinationsuppgift där läsningen redovisas på ett självständigt sätt.

Preliminära versioner av delar av examinationsuppgiften insändes under kursens gång till kursledningen.

YTTERLIGARE SEMINARIER

Vid ILU ordnas öppna seminarier om utbildnings- och kultursociologi som annonseras på sidan
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm


Samhällsvetenskapens eviga frågor

/Citat ur Läsestycken för samhällsvetare, i urval och översättning av Donald Broady, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6, femte uppl., ILU, Uppsala universitet, okt 1998, p. 63/

Appendix: Samhällsvetenskapens eviga frågor

För att rita upp sin egen karta över forskningstraditioner och författarskap kan det vara till hjälp att fundera över hur olika forskare förhållit sig till samhällsvetenskapens eviga frågor, såsom:


Deltagarnas examinationsuppgifter

ventilerade under avslutande seminariet 3 juni 2004


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utsvt04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 15 July 2004