Momentet "Metoder inom utbildnings- och kultursociologin"

april-juni 2007

 i forskarutbildningskursen Teori och metod (10 p) inom forskarutbildningen i pedagogik och didaktik

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-07.htm

Kursledare för detta moment är Donald Broady <broady@nada.kth.se> och Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Ansvariga för hela kursen är Ann-Carita Evaldsson <ann-carita.evaldsson@ped.uu.se> och Anders Wello Westlin <anders.westlin@did.uu.se>.


Schema

Månd 16 april kl 10.15-16.00, seminarium 1. Lokal: Rum 1440. Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala.

Tisd 24 april kl 13.15-15.00, seminarium 2 som även ingår i serien Högre seminariet i Pedagogik. Lokal: Ped. inst, Stureg 4, rummet Seminarium A+B. Donald Broady och Mikael Börjesson inleder med ett anförande under rubriken "Sociala kartor över svensk gymnasieskola och högre utbildning".

Onsd 16 maj kl 10.15-16.00, seminarium 3. Lokal: Rum 1440. Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala.

2007-06-05 tisd kl 09.30-11.30 seminarium 4. Lokal: Rum 1440. Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala.

 

Litteratur

Bourdieu, Pierre (1993): "Comprendre". I: La misère du monde (dir. P. Bourdieu). Paris: Seuil, 1993, pp. 903-939. [Eng. övers The Weight of the World. Social suffering in contemporary society. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.]    43 s.
Börjesson, Mikael (2006): "Om att klassificera social grupper". I: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mikael Palme (red): Fältanteckningar. Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249-258.    10 s.
Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (2003): Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 2 uppl., 3 tryckn. Stockholm: Norstedts Juridik. Urval: s. 7-93, 253-316, 369-416 (av totalt 470 s.)    193 s.
Gilje, Nils & Harald Grimmen (2002): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos 1992. Urval: s. 29-261 (dvs. t.o.m. kap. 9; hela boken omfattar 320 s.).
[Övers. av Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Inføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi, 1992.]
   231s.
Wärneryd, Bo et al: Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), 5 uppl. 1990. Urval: s. 11-43 (kap. 1-2), s. 60-121 (kap. 4-5) (av totalt 280 s)    95 s.

Sammanlagt 572 s.

Deltagarna uppmanas att även aktualisera den litteratur som ingick i momentet om utbildningssociologi hösten 2006, nämligen:

Abrahamsson, Bengt (1974): "Utbildning och samhälle: några problemområden", pp. 291-342 i Skolan som arbetsplats. Rapporter från undersökningar genomförda av Utredningen om skolans inre arbete - SIA. Del I. Stockholm: Utbildningsdepartementet 1974:1. (54 s.)

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964): Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, pp. 7-115. [Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp. 1-76] (108 s.) 

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptronhäften 15, ILU, Uppsala universitet, 1998 (26 s.).
PDF-version (204 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf.
(Ungefär detsamma senare publ. som "Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg", s. 435-470 i Pedagogik. En grundbok, red. Jens Berg, Liber, Stockholm 2000.) (26 s.)

Broady, Donald (1999): "Det svenska hos ramfaktorteorin", Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 4, nr 1 1999, pp. 111-121. (12 s.)

Broady, Donald & Annika Ullman (2001): " 'Ständigt var man i farten med att grunda och stifta'. Om fält, offentligheter och nätverk vid sekelskiftet 1900", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2 2001, s. 27-46. (30 s.)

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2006): "En social karta över gymnasieskolan", Ord&Bild, nr 3-4 2006, pp. 90-99. (10 s.)

 


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-07.htm
Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011
Back to SEC home page