Utbildningshistorisk introduktionskurs (5 p)

Uppsala universitet, febr-maj 2006

URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbhist-intro-06.htm

anordnad av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

_____________

Kursledare: Donald Broady, <broady@nada.kth.se>, och Esbj�rn Larsson <esbjorn.larsson@ilu.uu.se>

Forskningssekreterare f�r SEC: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883, rum 3248 p� ILU.

Administration forskarutbildningen i pedagogik: Ingegerd �fverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Tel 018-4712475.

Kursstart 16 febr 2006 kl 10.15-16.00 Lokal. rum 1219, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala.

Kursplan
Litteratur
Schema


Kursplan f�r forskarutbildningskursen
Utbildningshistorisk introduktionskurs (5 p)
(History of Education, Introductory Course, 7,5 ECTS)


Kursen anordnas av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.

M�l
Kursens syfte �r att deltagarna skall f� en �verblick �ver centrala forskningstraditioner och problemomr�den inom det utbildningshistoriska omr�det.

Inneh�ll

Genomf�rande
Kursen genomf�res i form av f�rel�sningar och seminarier. Kortare skriftliga redovisningar inl�mnas under kursens g�ng. En skriftlig examinationsuppgift l�mnas in i slutet av kursen.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underk�nd och Godk�nd ges. F�r studerande inom grundutbildningen ges betygen Underk�nd, Godk�nd och V�l godk�nd.

Kurslitteratur
Se s�rskild f�rteckning


Litteratur, Utbildningshistorisk introduktionskurs, febr-maj 2006

Kurslitteratur

Archer, Margaret S.: Social Origins of Educational Systems. University Edition. London: Sage, 1984 (234 s.). (234 s.)

Cunningham, Peter: �Educational History and Educational Change: The Past Decade of English Historiography�, History of Education Quarterly, Vol. 29, No. 1. (Spring, 1989), pp. 77-94. (18 s.)

Durkheim, �mile: L��volution p�dagogique en France (1938). Paris: P.U.F. 2 uppl. 1969 (403 s.) [Eng �vers. The Evolution of Educational Thought. Routledge & Kegan Paul, London, Henley and Boston 1977] (403 s.)

Green, Andy: Education and state formation: the rise of education systems in England, France and the USA (353 p.). London: Macmillan, 1990, kap 2 (pp. 26-75) (50 s.)

Herbst, Jurgen: �Beyond the Debate over Revisionism: Three Educational Pasts Writ Large�, History of Education Quarterly, Vol. 20, No. 2. (Summer, 1980), pp. 131-145 (14 s.)

Jarausch, Konrad H.: �The Old �New History of Education�: A German Reconsideration�, History of Education Quarterly, Vol. 26, No. 2. (Summer, 1986), pp. 225-241 (17 s.)

Katz, Michael B.: �The Origins of Public Education: A Reassessment�, History of Education Quarterly, Vol. 16, No. 4. (Winter, 1976), pp. 381-407 (27 s.)

M�ller, Detlef K., Fritz Ringer & Brian Simon (eds.): The Rise of the Modern Educational System: Structural Change and Social Reproduction 1870-1920. Cambridge: Cambridge University Press/Paris: Maison des Sciences de l�Homme, 1987 (264 s.). ISBN 0-521-33001-7 (Cambridge); 2-7351-0168-1 (Paris) (264 s.)

Petterson, Lars: �Pedagogik och historia. En komplicerad f�rbindelse�, pp. 359-373 Selander, Staffan (red): Kobran, nallen och majjen: tradition och f�rnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten f�r skolutveckling, 2003 (Kan laddas ned via l�nk fr�n www.libris.kb.se ) (15 s.)

Simon, Brian: �The History of Education in the 1980s�, British Journal of Educational Studies, Vol. 30, No. 1. (Feb., 1982), pp. 85-96 (11 s.)

Summa 1 053 sidor

 

Valbar litteratur

Bourdieu, Pierre: La noblesse d'�tat. Grandes �coles et esprit de corps, Minuit, Paris 1989 (569 sidor). ISBN 2-7073-1278-9. [Eng �vers. The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power. Stanford: Stanford University Press, 1996 (475 s.), ISBN 0-8047-1778-8.]       

Collins, Randall: The Credential Society. A Historical Sociology of Education and Stratification. New York: Academic Press, 1979.      

Larsson, Esbj�rn: Fr�n adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan �ren 1792 och 1866. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 220, 2005 (411 s.). [PDF-version fulltext http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-6145-2__fulltext.pdf, 6 106 KB.]

Rothblatt, Sheldon & Bj�rn Wittrock (eds.): The European and American University Since 1800. Historical and Sociological Essays. Cambridge UK: Cambridge University Press, 1993.                                                                             

S�rlin, Sverker: De l�rdas republik. Om vetenskapen internationella tendenser. Malm�: Liber-Hermods, 1994.

Schema , Utbildningshistorisk introduktionskurs, febr-maj 2006

Torsd 2006-02-16 kl 10.15-16.00. Seminarium 1. Lokal: ILU, rum 1440.

Torsd 2006-03-09 kl 10.15-16.00. Seminarium 2. Lokal: ILU, rum 1219.

Onsd 2006-04-19 kl 10.15-16.00. Seminarium 3. Lokal: ILU, rum 1219.

Fred 2006-05-26 kl 10.15-16.00. Seminarium 4. Lokal: ILU, rum 1219.

URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbhist-intro-06.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 2011-08-11