Kursen ”Uppsats, Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap C2”, 10 poäng (kurskod 4LU352)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-upc00.htm>


Kursplan, kursen ”Uppsats, Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap C2”, 10 poäng (kurskod 4LU352)

Uppsala universitet
Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd

KURSPLAN
2000-09-07 fastställd

UPPSATS, PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP C2, 10 poäng
EDUCATION, PROJECT-ASSIGNMENT, 15 ECTS.credits

Kurskod: 4LU352

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs på C-nivå och ingår i utbildningen för kandidat- eller magisterexamen.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning

 

2. SYFTE

Uppsatsarbetet syftar till att den studerande skall fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att genomföra en vetenskaplig analys i skriftlig form.

 

3. INNEHÅLL

Ämnesområde och innehåll väljs av den studerande i samråd med handledaren.

 

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Examensarbetet innebär ett självständigt arbete under handledning enskilt och/eller i seminarieform.

 

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

För att påbörja uppsatsarbetet krävs att kursen Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap. C1, 10 poäng fullgjorts, alternativt att kurserna påbörjas samtidigt för att kunna läsas parallellt.

 

6. EXAMINATION

Arbetet skall utmynna i en uppsats som ventileras på ett seminarium. Som betyg på uppsatsen används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd.

Deltagare som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå för­nyad examination för att få godkänt betyg.

  

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstarten skall kursens lärare, efter samråd med kursdeltagarna, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-upc00.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 09 Mar 2011

Back to SEC home page