Utbildning och kultur, forskningstraditioner I (5 p)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-ukt1-06.htm>

Kurs som ges som läskurs hösten 2006 vid ILU, Uppsala universitet. För mer information kontakta kursledaren Donald Broady, broady@nada.kth.se


Kursplan

Fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens grundutbildningsutskott 2006-09-19

Kursbenämning: Utbildning och kultur, forskningstraditioner I

Kurskod: 4LU034

Poäng: 5.0

Nivå: C

Annan nivå: Djup:

Betygsskala: UV

Flaggor: Fristående kurs

Huvudämne: Annat ämne

Revideringsdatum: 200627
 
Behörighet: 40 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Beslut och riktlinjer: Kursen är en fristående kurs. Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning

Syfte:
Efter genomgången kurs skall de studerande kunna karaktärisera ett antal centrala samhällsvetenskapliga traditioner med tonvikt på utbildnings- och kultursociologi samt utbildningspolitik. De skall dessutom kunna analysera skillnader mellan sådan traditioner.

Innehåll:
- Centrala klassiska och nyare författarskap och problemställningar inom samhällsvetenskapen
- Samhällsvetenskaplig begreppsapparat och vokabulär
- Prov på aktuell forskning om utbildning, kultur och utbildningspolitik.

Undervisning:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagarna skall lämna in kortare skriftliga uppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift.

Examination:
Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.
För denna kurs ges betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.
Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

Övriga föreskrifter:
Efter samråd med de studerande fastställs vilka uppgifter och undervisningsmoment som ingår i examinationen.
 


Litteratur
 

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964): Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, pp. 7-115 (108 s.). [Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp. 1-76.]

108

Broady, Donald, utg. (1998): Läsestycken för samhällsvetare. 5 uppl., 1998. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6. / PDF-version www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-6.pdf . (66 s.).

66

Gilje, Nils & Harald Grimmen (2002): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos 1992 (320 s.).
[Övers. av Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Inføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi, 1992.]

320

Lindblad, Sverker & Fritjof Sahlström (1998): ”Klasserumsforskning. En oversigt med fokus på interaktion og elever”. I: Bjerg, Jens (red.): Pædagogik - en grundbog til et fag. København: Hans Reizels Forlag, s. 224-257 (34 s.) [Svensk utgåva på Liber Förlag.]

34

Foucault, Michel (1975): Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard (318 s.).
[
Sv. övers. Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag, 1987.
Norsk övers. Overvågning og straf. Det moderna fængselvæsens historie. Købehavn: Rhodos/Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1977.
Eng. övers. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage/Random House, 1979.]

318

Parsons, Talcott (1959): ”The School Class as a Social System: Some of its functions in American society”, Harvard Ed. Rev., Vol. XXIX, No. 4, 1959, pp. 297-318.
[Omtryck i bl.a. Parsons: Social Structure and Personality. London: The Free Press/Macmillan, 1964.] (22 s.)

22

Weber, Max (1922): "Kapitel I. Sociologische Grundbegriffe". I: Weber, Max (1922): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie. Ed. Johannes Winckelmann. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5 uppl. 1972, s 1-30 (30 s.).
[Sv övers. "I. Sociologiska grundbegrepp". I: Weber, Max: Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder, 1983. Del I: Sociologiska begrepp och definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper. Lund: Argos. s 3-40.]

30

Ytterligare litteratur som väljes i samråd med kursledningen (minst 100 s.)

100

Summa sidor

998

 

 

 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-ukt1-06.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011