Momentet "utbildnings- och kultursociologi", 5 p, inom ramen för den kulturvetenskapliga inriktningen av kursen "Pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde”, pedagogik B1, 10 poäng, kurskod 4LU3234 (eller senare reviderad kursplan med ny kurskod), våren 2001

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-uksb01.htm>

Momentet "utbildnings- och kultursociologi", 5 p, inom ramen för kursen "Pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde”, pedagogik B1, 10 poäng, kurskod 4LU3234.

Ansv. lärare: Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/jongus/

Förklaring: Inom kursen ”Pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde”, pedagogik B1, 10 poäng, kurskod 4LU3234, ingår som en inriktning "Kulturvetenskap" som inkluderar momentet "Utbildnings och kultursociologi" 

SYFTE

Studenten skall skaffa sig inblick i några centrala humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner och pröva att tillämpa dessa traditioners analysredskap i studiet av problem med anknytning till utbildningsfrågor.

INNEHÅLL

- Orientering om begrepp och undersökningsmetoder inom några centrala humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner

- Exempel på aktuell forskning

- Övningar i att använda humanistiska och samhällsvetenskapliga analysredskap

Litteratur

för specialiserad del ”Kulturvetenskap” inom kursen ”Pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde”, pedagogik B1, 10 poäng, kurskod 4LU3234.

- Gilje, Nils/Grimen, Harald: Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos 1992 (320 s.).

- Valda delar av Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1975, 1-6. Lund: Liber Utbildningsförlaget, 1980-1989. (Ca 300 sidor intensiv läsning samt extensiv läsning av andra valda delar)

- 1946 års Skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling, SOU 1948:27, kapitel 1 och 2, s. 1-38.

- Selander, Staffan (red): Forskning om utbildning. En antologi. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1992 (475 s.).

Sammanlagt 1131 sidor

 


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-uksb01.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011

Back to SEC home page