Kurs "Samh�llsvetenskapens klassiker" (5p)

som ing�r i
Pedagogik med inriktning mot
utbildnings- och kultursociologi, C-niv�

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sk98.htm>

Kursledning:  Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/

Kursassistent: Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/jongus/, phone office +46 18 4712485.


Obs: �ven l�rarstuderande har m�jlighet f�lja denna kurs. Anm�lan och f�rfr�gningar riktas till Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>.


Prel. schema: M�ndagarna 21/9, 5/10, 19/10 och 2/11, kl 17.15-21.00. Lokal: rum 1226, ILU, Uppsala universitet, Seminarieg.1.


Utkast till kursplan

(Ur: PM 1997-10-31, D.Broady)

Utkast 1997-10-31 till

Kursplan f�r
Pedagogik med inriktning mot utbildnings- och kultursociologi C1, 10 po�ng

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen �r en frist�ende kurs p� C-niv�. Kursen ges p� helfart och/eller halvfart. (I studierna p� C-niv� ing�r �ven kursen C2, dvs uppsatsarbetet.)

Kursansvarig institution: Institutionen f�r l�rarutbildning.

 

2. SYFTE

Kursen skall ge en �verblick �ver f�rfattarskap, begrepp och metoder inom n�gra klassiska samh�llsvetenskapliga traditioner av betydelse f�r utbildnings- och kultursociologin.

 

3. INNEH�LL

Kursen best�r av tv� moment: "Samh�llsvetenskapliga traditioner"samt "Metod". Vardera momentet motsvarar 5 po�ng.

Momentet "Samh�llsvetenskapliga traditioner" behandlar n�gra av samh�llsvetenskapens klassiker. Under kursen ber�rs fr�mst forskningstraditioner som utg�r fr�n �ldre f�rfattarskap (Comte, Marx, Weber, durkheimanerna m.fl) men �ven"moderna" klassiker..

Momentet "Metod" innefattar studier inom tv� av f�ljande omr�den: Element�r statistik; kvantitativ metod; intervjumetodik; [to be continued]

 

4. UPPL�GGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Momentet "Samh�llsvetenskapliga traditioner" genomf�res i form av f�rel�sningar och seminarier. Deltagarna kommer att l�sa n�gra fullst�ndiga samh�llsvetenskapliga verk. Med dessa klassiska texter och st�ndpunkter som referenspunkter kommer samtida samh�llsvetenskap att diskuteras. Kortare skriftliga redovisningar inl�mnas under kursens g�ng. Kursen avslutas med inl�mning av en examinationsuppgift.

Momentet "Metod" genomf�res i form av f�rel�sningar, seminarier och �vningar.

 

5. F�RKUNSKAPSKRAV OCH URVAL

S�rskild beh�righet: Avklarade 40 po�ng inom historiefilosofiskt eller samh�llsvetenskapligt �mne.

Urval: Antal h�gskolepo�ng inom historiefilosofiskt eller samh�llsvetenskapligt �mne.

 

6. EXAMINATION

F�r godk�nnande p� momentet "Samh�llsvetenskapliga traditioner" kr�vs dels aktivt deltagande, dels en godk�nd inl�mnad skriftlig examinationsuppgift d�r l�sningen redovisas p� ett sj�lvst�ndigt s�tt. Samarbete till�tes och uppmuntras, men av redovisningen m�ste framg� vilka avsnitt varje deltagare haft eget ansvar f�r. Betygen godk�nd och icke godk�nd anv�nds.

 

7. LITTERATUR

Kurslitteraturen best�r av:

Auguste Comte, �mile Durkheim, Max Weber, Tre klassiska texter, Bokf�rlaget Korpen, G�teborg 1991 (369 sidor);

�sterberg, Dag: Sosiologiens n�kkelbegreper og deres opprinnelse. Olso: J.W Cappelens Forlag, 1977. (139 sidor.) (Sv. �vers. Sociologins nyckelbegrepp och deras ursprung. G�teborg: Bokf�rlaget Korpen, 1981.)

N�got eller n�gra klassiska samh�llsvetenskapliga originalverk, vilka v�ljes i samr�d med kursledningen (ca 500 sidor) ;

Duplicerade kortare utdrag ur klassiska filosofiska och samh�llsvetenskapliga verk, utdelas i samband med kursen.

Ytterligare duplicerade texter som utdelas i samband med kursen.

Kurslitteraturen kan bytas ut mot annan, f�rutsatt att kursledningen ger sitt godk�nnande. Kurslitteraturen b�r om m�jligt l�sas p� originalspr�k, men det �r inget tv�ng. Ut�ver den egentliga kurslitteraturen l�ses handbokslitteratur och sekund�rlitteratur i m�n av tid och behov.

Om inneh�llet i kursboken Tre klassiska texter:

Antologin Tre klassiska texter (Bokf�rlaget Korpen, G�teborg 1991) inneh�ller �vers�ttningar av f�ljande texter, vilks sj�lvfallet om m�jligt b�r l�sa p� originalspr�k.

- Auguste Comte: Discours pr�liminaire sur lesprit positif, Paris 1844. Skriften utgavs i en n�got annorlunda utformning 1914 av Soci�t� positiviste internationale under titeln Discours sur lesprit positif. Den sistn�mnda utg�van �r tillg�nglig i bokhandeln i ett fotomekaniskt omtryck (f�rlaget Vrin, flera upplagor - en billig liten bok, ca 50 francs).

- �mile Durkheim: Les r�gles de la m�thode sociologique. Publicerades f�rst som en serie artiklar i Revue philosophique, 1894. Den f�rsta bokupplagan utkom �ret d�rp�, och i en andra upplaga med ett ber�mt nyskrivet f�rord 1901. M�nga senare utg�vor p� f�rlaget P.U.F. Durkheims bok i P.U.F.:s pocketutg�va �r billig och l�tt att skaffa i bokhandeln.

- Max Weber: Wissenschaft als Beruf [1919], pp. 582-613 i Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre [1922] (Hrsg. Johannes Winckelmann). T�bingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5 uppl. 1982.

- Max Weber: Politik als Beruf [1919], pp. 505-560 i Gesammelte politische Schriften [1921] (Hrsg. Johannes Winckelmann). T�bingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 4 uppl. 1980.

- Max Weber: Die Objektivit�t sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, pp. 22-87 i Archiv f�r Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, neue Folge, 1. Band. T�bingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. (Omtryck i Gesammelte Schriften zur Wissenschaftslehre, 5 uppl. 1982, pp. 146-214.)


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-sk98.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011