Pedagogisk forskning och det svenska utbildningsväsendet

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-psu04.htm>

Dessa läskurser motsv. 10 poäng på C-nivå i pedagogik är avsedda för studerande med jämförelsevis god skolning i forskningsmetod men med begränsad kännedom om pedagogiska forskningstraditioner och det svenska utbildningsväsendet.

Kursledn. Donald Broady <broady@nada.kth.se>

 

1. Pedagogikens idéhistoria, 3 poäng
(History of educational ideas)

Kursens mål:

Kursen skall ge en elementär orientering om centrala strömningar inom den västerländska pedagogiska idéhistorien.

Kurslitteratur:

Dewey, John: Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey. Urval, inledning och kommentar av Sven G. Hartman och Ulf P. Lundgren. Stockholm: Natur och Kultur, 1980 (163 s.)

Durkheim, Émile: L’évolution pédagogique en France [1938] (ed. Maurice Halbwachs). Paris: P.U.F., 2 uppl. 1969. (403 s.) (Eng. övers. The Evolution of Educational Thought, Routledge & Kegan Paul).

Wilhelm Sjöstrand: Pedagogikens historia, del I, Lund: CWG Gleerups Förlag, 4 uppl. 1966. (326 s.)

Sammanlagt 892 sidor.

 

2. Undervisningens, skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige, 4 poäng
(History of education, educational reforms and curricula in Sweden)

Kursens mål:

Kursen ger en överblick över hur den svenska skolans organisation och läroplanerna utvecklats, med tonvikt vid svenskt 1900-tal.

Kurslitteratur:

Valda delar av Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1975, 1-6. Lund: Liber Utbildningsförlaget, 1980-1989. (Valda delar, minst 400 s.)

1946 års Skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling, SOU 1948:27, s. IX-212. (220 s.)

Lundgren, Ulf P./Lindensjö, Bo: Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: LHS Förlag, 2000.

Linné, Agneta: Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen. Ak. avh. Stockholm: LHS Förlag 1996 (374 s.)

Ödman, Per Johan: Kontrasternas spel En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. Del I-II. Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1998( [oförändrad nyutgåva av Ödman 1995].

Sammanlagt 1 865 sidor.

 

3. Introduktion till svensk pedagogisk forskning, 3 poäng
(Introduction to Swedish educational research)

Kursens mål:

Kursen skall ge en introduktion till spännvidden inom svensk pedagogisk forskning. Kursen skall därmed ge vissa kunskaper som studerande vilka läst grundläggande kurser i pedagogik kan förväntas besitta.

Kurslitteratur:

Selander, Staffan (red): Forskning om utbildning. En antologi. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1992. (475 s.)

Lindberg, L. & Berge, B-M.: Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik. Lund: Studentlitteratur, 1988. (221 s.)

Lundgren, Ulf P.: Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Stockholm: LiberFörlag, 1979. (249 s.)

Rosengren, Karl Erik/Öhngren, Bo (Ed.): An evaluation of Swedish research in education. Stockholm: HSFR, 1997. (285 s.)

Sammanlagt 1 230 sidor.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-psu04.htm
Created by Donald Broady. Last updated 6 Jan 2004