Professionernas uppkomst och utveckling (5 p)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pro04.htm>

En seminarieserie och forskarutbildningskurs vid vid SEC/ILU, Uppsala universitet hösten 2004.

Kursledning:
Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>
Staf Callewaert <callew@swipnet.se>
Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Klassiska och nyare sociologiska studier ska läses. Bland klassikerna främst Flexner, Kantorowics och Bourdieu. I diskussionerna läggs viss tonvikt vid analyser av skollärares och sjuksköterskors utbildning och yrkesverksamhet.

Diskussionsledare: Karin Anna Petersen

Seminarierna ingår i två serier

Även ljudupptagningar av vissa seminarier kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från sidan <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm>

Kursplan
Kurslitteratur
Vägbeskrivning
Kontakt


Kursplan

Professionernas uppkomst och utveckling 5 poäng
Genesis and structure of  professions, 7,5 ECTS

Kursplan ges som valfri kurs inom forskarutbildningen i pedagogik i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för studerande på D-nivå i pedagogik eller pedagogik med inriktning mot personalutveckling. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2004-09-03.

Förkunskaper

Genomgången C-nivå i ett examensämne eller motsvarande. 

Syfte

Deltagarna skall tillägna sig en översikt över professionstankars och -praktikers uppkomst och struktur och över motsvarande begrepp, såsom Christ-centrered kingship, law-centered kingship, polity-centered kingship, corpus mysticum and the King never dies, diskussionen om lärda och lekmän samt de amerikansk-engelska och tyska universitetstraditionernas karakteristika och betydelse för desamma i relation till internationell utbildningsvetenskap.

Innehåll

Inom kursen behandlas

Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Närläsningar och presentationer av texter ingår. Kortare skriftliga redovisningar inlämnas under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas i slutet av kursen.

Litteratur

Litteratur enligt särskild förteckning.

Examination

Examination sker muntligt vid seminarier samt skriftligt.

På kursen ges betygen Underkänd och Godkänd. För studerande på D-nivå ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.


Kurslitteratur

Fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2004-xx-xx.

Bourdieu, Pierre (1994, 1995) Socialt rum og symbolsk magt. I: Callewaert, Munk, Nørholm & Petersen: Pierre Bourdieu, Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. København: Akademisk Forlag, s 52-69 (17 s).

Callewaert, Staf (1998) The Idea of a University. I: Society, education and curriculum. Department of Education, Philosophy and Rhetoric, University of Copenhagen, s 75-93 (17 s).

Callewaert, Staf (1998) Det religiøse felts genese og struktur, i følge Pierre Bourdieu. I: Bourdieu-studier II. Department of Education, Philosophy and Rhetoric, University of Copenhagen, s 11-87 (76 s).

Flexner, Abraham (1994) Universities. American, English, German [1930]. With a new introduction by Clark Kerr. New Brunswick (U.S.A.) and London: Transaction Publishers, 2 ed. 1994. (381 s.).

Kantorowicz, Ernest H. (1997) The King´s two bodies. A study in mediaeval political theology. With a new  preface by William Chester Jordan. Princeton University Press (568 s).

Munk, Martin (1994, 1995) På vej ud af dikotomierne. I: Callewaert, Munk, Nørholm & Petersen Pierre Bourdieu, Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. København: Akademisk Forlag, s 49-52 (3 s).

Total: 1032 s.


Vägbeskrivning

Lokalen är ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.  Karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

För att komma till rum 1219, gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning.


Kontakt

För mer information kontakta Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pro04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011