Kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, B-nivå, våren 2003

ILU, Uppsala universitet

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pkvb-vt03.htm>

Kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng, jan-juni 2003 (kurskod 4LU334)
samt
Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 p, jan-juni 2003 (kurskod 4LU335)

Lokal: Institutionen för lärarutbildning (ILU),  Seminariegatan 1, Uppsala

Kursledare:
Professor Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/
Admin:
Christina Johansson <
christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018  4712455. Postadress: SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.


Kort info

Kurserna är i första hand är tänkt för deltagare som läst humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen men som inte har lärarerfarenhet och inte är bekanta med skolväsendet eller med svensk pedagogisk forskning. Avsikten är att ge en inblick i pedagogikens idéhistoria, i skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige samt i centrala riktningar inom svensk pedagogisk forskning. Tanken är att t.ex. lärare (som oftast har halva B-nivån i pedagogik inom ramen för sin examen) efter genomgången kurs skall vara behöriga att studera på C-nivån i ämnet pedagogik Det är främst en läskurs, dvs det blir ett enda eller några få seminarier med direkt knytning till kursen. Däremot är deltagarna välkomna att delta i andra seminarier, se http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm.


Samma undervisning men två kursplaner

All undervisning är samordnad men formellt rör det sig om två olika kurser med skilda kurskoder och kursplaner, för att deltagare med olika förkunskaper skall kunna beredas tillträde:


Kursplan Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap , 10 poäng, (kurskod 4LU334)

PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP, 10 poäng
EDUCATIONAL STUDIES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 10 points
Kurskod: 4LU334

 Kursplan fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17

 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs i ämnet pedagogik.
Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

 2. SYFTE

Deltagarna, som i första hand är tänkt att vara studerande som läst humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen men som inte har lärarerfarenhet och inte är bekanta med skolväsendet eller med svensk pedagogisk forskning, skall skaffa sig inblick i pedagogikens idéhistoria, i skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige samt i centrala riktningar inom svensk pedagogisk forskning.

 3. INNEHÅLL

- Elementär orientering om centrala strömningar inom den västerländska pedagogiska idéhistorien

- Den svenska skolans organisation och läroplanernas utveckling, med tonvikt vid 1900-talet

- Orientering om spännvidden inom svensk pedagogisk forskning, fördjupning inom några forskningsinriktningar

 4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Kursen är i huvudsak en läskurs. Föreläsningar och/eller seminarier kan förekomma. En avslutande skriftlig examinationsuppgift inlämnas.

Undervisningen kan samordnas med kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng, kurskod 4LU335.

 5. FÖRKUNSKAPSKRAV

40 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 6. EXAMINATION

Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg krävs fullgjord skriftlig examinationsuppgift.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att inom rimlig tid genomgå förnyad examination för att få godkänt resultat.

 7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


Kursplan, kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 p, (kurskod 4LU335)

PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP B, 10 poäng
EDUCATIONAL STUDIES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 10 points
Kurskod: 4LU335

Kursplan fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs på B-nivå i ämnet pedagogik.
Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

 2. SYFTE

Deltagarna, som i första hand är tänkt att vara studerande som läst humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen men som inte har lärarerfarenhet och inte är bekanta med skolväsendet eller med svensk pedagogisk forskning, skall skaffa sig inblick i pedagogikens idéhistoria, i skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige samt i centrala riktningar inom svensk pedagogisk forskning.

 3. INNEHÅLL

- Elementär orientering om centrala strömningar inom den västerländska pedagogiska idéhistorien

- Den svenska skolans organisation och läroplanernas utveckling, med tonvikt vid 1900-talet

- Orientering om spännvidden inom svensk pedagogisk forskning, fördjupning inom några forskningsinriktningar

 4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Kursen är i huvudsak en läskurs. Föreläsningar och/eller seminarier kan förekomma. En avslutande skriftlig examinationsuppgift inlämnas.

 5. FÖRKUNSKAPSKRAV

Pedagogik 30 poäng.

 6. EXAMINATION

Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg krävs fullgjord skriftlig examinationsuppgift.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att inom rimlig tid genomgå förnyad examination för att få godkänt resultat.

 7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


Kurslitteratur

Fastställd av ILUs institutionsstyrelse december 2000

LITTERATURLISTA FÖR KURSERNA
"PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP", 10 poäng (kurskod 4LU334)
samt
"PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP B", 10 poäng (kurskod 4LU335)

 

Durkheim, Émile (1938). L'évolution pédagogique en France. 2 uppl. 1969. Paris: P.U.F. 403 s.
Eng. övers. The Evolution of Educational Thought, Routledge & Kegan Paul.

Lindberg, Leif & Berge, Britt-Marie (1988). Pedagogik som vetenskap - vetenskap som pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 221 s.

Lundgren, Ulf P. (1979). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Stockholm: Liber förlag. 249 s.

Marklund, Sixten (1980-1989). Skolsverige 1950-1975. 1-6. Lund: Liber Utbildningsförlaget. Ca 300 s. intensiv läsning samt extensiv läsning av andra valda delar.

Sjöstrand, Wilhelm (1966). Pedagogikens historia, del I.4 uppl. Lund: CWG Gleerups förlag. 326 s.

Selander, Staffan (red.) (1992).Forskning om utbildning. En antologi. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 475 s.

Sjöstrand, Wilhelm (1965/66). Pedagogikens historia. Del II, III:1, III:2. Lund:CWG Gleerups förlag. (extensiv läsning)

SOU 1948:27. 1946 års Skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Kap 1 och 2. S. 1-38. 38 s.

SOU 1992:94. Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén. Kapitel 2, Kunskap och lärande. S. 59-84. 26 s.

Rosengren, Karl Erik & Öhngren, Bo (Ed.) (1997). An Evaluation of Swedish Research in Education. Stockholm: HSFR. 285 s.

Ett eller ett par klassiska pedagogiska verk, som väljes i samråd med kursledningen. Ca 300 s.

Någon/några originaltexter (monografi, vetenskapliga uppsatser) som väljs i samråd med kursledningen. Ca 200 s.

Totalt ca 3100 sidor


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pkvb-vt03.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011

Back to SEC home page