Kurserna
Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng (kurskod 4LU335), samt
Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskod 4LU334),
ILU,
sept 2000-jan 2001

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pkv00.htm>

Kursen är avsedd för studerande som läst humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen men som inte har lärarerfarenhet och inte är bekanta med skolväsendet eller med svensk pedagogisk forskning. Kursen ger inblick i pedagogikens idéhistoria, i skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige samt i centrala riktningar inom svensk pedagogisk forskning.

Kursledning:
Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/
Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/jongus/

Admin. Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, room 3256, phone +46 18  4712455. Postal address: SEC, ILU, Uppsala University, Box 2136, S-750 02 Uppsala.


Kursplan, Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng (kurskod 4LU335)

Kursplan fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17

PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP B, 10 poäng
EDUCATIONAL STUDIES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 10 points

Kurskod: 4LU335

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs på B-nivå i ämnet pedagogik.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

 

2. SYFTE

Deltagarna, som i första hand är tänkt att vara studerande som läst humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen men som inte har lärarerfarenhet och inte är bekanta med skolväsendet eller med svensk pedagogisk forskning, skall skaffa sig inblick i pedagogikens idéhistoria, i skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige samt i centrala riktningar inom svensk pedagogisk forskning.

 

3. INNEHÅLL

- Elementär orientering om centrala strömningar inom den västerländska pedagogiska idéhistorien
- Den svenska skolans organisation och läroplanernas utveckling, med tonvikt vid 1900-talet
- Orientering om spännvidden inom svensk pedagogisk forskning, fördjupning inom några forskningsinriktningar

 

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Kursen är i huvudsak en läskurs. Föreläsningar och/eller seminarier kan förekomma. En avslutande skriftlig examinationsuppgift inlämnas.

 

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

Pedagogik 30 poäng.

 

6. EXAMINATION

Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg krävs fullgjord skriftlig examinationsuppgift.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att inom rimlig tid genomgå förnyad examination för att få godkänt resultat.

 

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


 

Kursplan, kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskod 4LU334), sept 2000-jan 2001

 Kursplan fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17

PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT KULTURVETENSKAP, 10 poäng
EDUCATIONAL STUDIES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 10 points

Kurskod: 4LU334

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs i ämnet pedagogik.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

 

2. SYFTE

Deltagarna, som i första hand är tänkt att vara studerande som läst humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen men som inte har lärarerfarenhet och inte är bekanta med skolväsendet eller med svensk pedagogisk forskning, skall skaffa sig inblick i pedagogikens idéhistoria, i skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige samt i centrala riktningar inom svensk pedagogisk forskning.

 

3. INNEHÅLL

- Elementär orientering om centrala strömningar inom den västerländska pedagogiska idéhistorien
- Den svenska skolans organisation och läroplanernas utveckling, med tonvikt vid 1900-talet
- Orientering om spännvidden inom svensk pedagogisk forskning, fördjupning inom några forskningsinriktningar

 

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Kursen är i huvudsak en läskurs. Föreläsningar och/eller seminarier kan förekomma. En avslutande skriftlig examinationsuppgift inlämnas.

Undervisningen kan samordnas med kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng, kurskod 4LU335.

 

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

40 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 

6. EXAMINATION

 

Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg krävs fullgjord skriftlig examinationsuppgift.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att inom rimlig tid genomgå förnyad examination för att få godkänt resultat.

 

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


Kurslitteratur, kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng (kurskod 4LU335) samt
Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskod 4LU334)

Kurslitteratur, kurserna Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng (kurskod 4LU335) samt Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskod 4LU334)
 Senast reviderad juni 1999

- Wilhelm Sjöstrand: Pedagogikens historia, del I, Lund: CWG Gleerups Förlag, 4 uppl. 1966 (326 s.).

 - Durkheim, Émile: L'évolution pédagogique en France [1938] (ed. Maurice Halbwachs). Paris: P.U.F., 2 uppl. 1969 (403 s.).
Eng. övers.
The Evolution of Educational Thought, Routledge & Kegan Paul.

 - Ett eller ett par klassiska pedagogiska verk, som väljes i samråd med kursledningen (ca 300 s.).
T.ex. Dewey, John: Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: Macmillan 1916 (434 s.).

 - Valda delar av Wilhelm Sjöstrand: Pedagogikens historia, delarna II III:1, III:2. Lund: CWG Gleerups Förlag, 1965-66. (Extensiv läsning)

 - Valda delar av Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1975, 1-6. Lund: Liber Utbildningsförlaget, 1980-1989. (Ca 300 sidor intensiv läsning samt extensiv läsning av andra valda delar)

 - 1946 års Skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling, SOU 1948:27, kapitel 1 och 2, s. 1-38.

 - Selander, Staffan (red): Forskning om utbildning. En antologi. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1992 (475 s.).

 - Lindberg, L. & Berge, B-M.: Pedagogik som vetenskap — vetenskap som pedgogik. Lund: Studentlitteratur, 1988 (221 s.).

 - Lundgren, Ulf P.: Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Stockholm: LiberFörlag, 1979 (249 s.).

 - Rosengren, Karl Erik/Öhngren, Bo (Ed.): An evaluation of Swedish research in education. Stockholm: HSFR, 1997 (285 s.).

 -”Kunskap och lärande”, Kapitel 2, s. 59-84 i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94..

 - Någon eller några originaltexter (monografi, vetenskapliga uppsatser), som väljes i samråd med kursledningen (ca 200 s.).
T.ex. Lundgren, Ulf P./Bernstein, Basil (red): Makt, kontroll och pedagogik. Studier av den kulturella reproduktionen. Under medverkan av Gunilla Dahlberg, Janet Holland, Emilia Pedro, Sten Pettersson, Gunnar Åsén. Lund: Liber Förlag 1983 (216 s.); eller Marton, Ference/Wenestam, Claes-Göran: Att uppfatta sin omvärld. Varför vi förstår verkligheten på olika sätt.
Stockholm: AWE/Gebers, 1984 (302 s.).


Prel schema, kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng (kurskod4LU335), samt kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskod 4LU334), sept 2000-jan 2001

Kursen är i huvusak en läskurs. Två seminarier planeras: tisd 12 sept 2000 kl 17.15-20.00, samt tisd 16 jan 2001 kl 17.15-20.00. Fler seminarier kan tillkomma.


Instruktioner till deltagarna,
kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng (kurskod4LU335), samt kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskod 4LU334), sept 2000-jan 2001

Senast reviderade  11 Aug 2011

Kursens syfte

Kursen är avsedd för studerande som läst humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen men som inte har lärarerfarenhet och inte är bekanta med skolväsendet eller med svensk pedagogisk forskning. Kursen ger inblick i pedagogikens idéhistoria, i skolreformernas och läroplanernas historia i Sverige samt i centrala riktningar inom svensk pedagogisk forskning.

Kursplaner

För möjliggöra för studenter med olika ubildningsbakgrund att läsa kursen, existerar två skilda kursplaner, med olika rubriker, kurskoder och förkunskapskrav:
- Kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap B, 10 poäng (kurskod4LU335), är avsedd för studenter som har minst 30 poäng i ämnet pedagogik.
- Kursen Pedagogik med inriktning mot kulturvetenskap, 10 poäng (kurskod 4LU334),. är avsedd för studenter som har minst 40 poäng i annat humanistiskt eller samhällsvetenskepligt ämne än pedagogik.
Detta är ett administrativt arrangemang. Undervisningen och litteraturen är densamma.

Vägbeskrivning

Gatutadressen till Institutionen för lärarutbildning (ILU) är Seminariegatan 1. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Om inget annat sägs är lokalen ILU, rum 1226


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pkv00.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011

Back to SEC home page