Kursen Pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde, 10 poäng (B-nivå)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pfk00.htm>


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Lärarutbildningsområdetsutbildnings- och forskningsnämnd

KURSPLAN (version från JA 14/8)
1997-12-16   fastställd
2000-09-xx   reviderad

PEDAGOGIKEN SOM FORSKNINGSFÄLT OCH KUNSKAPSOMRÅDE, 10 poäng
EDUCATION AS A FIELD OF KNOWLEDGE AND RESEARCH, 115 ECTS-credits

Kurskod: 4LU324

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs på B-nivå som avser att överbrygga till studier på C- och D-nivå i magisterutbildningen för deltagare som saknar formell  behörighet i ämnet pedagogik.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

 

2. SYFTE

De studerande skall dels förvärva förtrogenhet med pedagogiken som forskningsfält och kunskapsområde, varvid relevanta problem för förskolan, skolan och lärarutbildningen beaktas speciellt, dels skaffa sig breddade och fördjupade kunskaper i den egna specialiseringen.

 

3. INNEHÅLL

Kursen består av en allmän och en specialiserad del.

 

Allmän del, 5 poäng

- Pedagogisk forskning i relation till förskola, skola och lärarutbildning
- Socialisation och lärande som utbildningsproblematik
- Undervisning som kommunikation i relation till socialisation och lärande
- Ämnes- och programinnehåll i historisk och teoretisk belysning
- Manligt och kvinnligt i förhållande till utbildning och undervisning
- Teori och praktik i relation till olika kunskapstraditioner
- Metoder inom pedagogisk forskning

 

Specialiserad del, 5 poäng

Den specialiserade delen bestäms av valet av studieinriktning på kandidat- och magisternivå. Inom inriktningarna finns möjligheter till fördjupade studier (specialiseringar). Den studerande väljer en av följande delkurser:

 

Didaktik, 5 poäng
- Orientering om olika didaktiska perspektiv
- Fördjupning i olika teoretiska angreppssätt på lärande, undervisning och utbildning
- Orientering om olika utbildningsfilosofier
- Exempel på aktuell didaktisk forskning
- Fördjupning inom ett ämnesdidaktiskt område

 Lärares arbete, 5 poäng
- Aktuella problemställningar inom pedagogisk forskning med inriktning mot lärares arbete
- Samtal som redskap för lärande, undervisning och forskning
- Vetenskaplig rapportskrivning

Utbildnings- och kultursociologi, 5 poäng
- Orientering om begrepp och undersökningsmetoder inom några centrala humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner
- Exempel på aktuell forskning inom området utbildnings- och kultursociologi
- Övningar i att använda humanistiska och samhällsvetenskapliga analysredskap

  

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

 Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självständiga uppgifter.

  

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

Lärarutbildning för förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasieskola

 

6. EXAMINATION

Examinationen sker fortlöpande genom bedömning av de muntliga och skriftliga uppgifter som ges i anslutning till seminarier och gruppövningar och genom bedömning av specialiseringsdelens avslutande skriftliga PM.

Som betyg användes något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

 

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

 Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

 Kurslitteratur, se bilaga


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pfk00.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 09 Mar 2011

Back to SEC home page