C-kurs i pedagogik, sept 2001 - jan 2002

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pedcht01.htm>

Kursledare Jonas Gustafsson  <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, telefon  018 471 24 85
Examinator
Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Admin. Christina Johansson <christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018  4712455. Postadress: SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.

Kursplan
Litteratur
Schema
Brev till deltagarna
Examinationsuppgifter
Om den avslutande essän

Samhällsvetenskapens eviga frågor

 


KURSPLAN

PEDAGOGIK C , 20 poäng
EDUCATION C, 30 ECTS-credits
Kurskod:  4LU356

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs.
Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

2. SYFTE

Den studerande skall förvärva insikter i olika forskningstraditioner och vetenskapsteoretiska problem med anknytning till utbildningsforskningen, samt inhämta kunskaper om olika metoder för insamling och analys av data. Genom att skriva en uppsats skall den studerande dessutom utveckla kunskaper och färdigheter i att genomföra en vetenskaplig analys och redovisa den i skriftlig form.

3. INNEHÅLL

Kursen består av två delkurser:

Vetenskapliga perspektiv, 10 poäng
- Introduktion till olika vetenskapliga perspektiv inom utbildningsforskning
- Orientering om för pedagoger relevanta kunskapsområden som t ex didaktik och kulturvetenskap
- Datainsamlings- och bearbetningsmetoder samt tillämpningsövningar

Examensarbete, 10 poäng
- Ett självständigt skriftligt arbete

 4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Föreläsningar,  seminarier och skriftliga uppgifter. Examensarbetet innebär ett självständigt arbete under handledning enskilt och/eller i seminarieform.

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

40 poäng i pedagogik eller motsvarande.

6. EXAMINATION

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter samt ett självständigt  skriftlig arbete på 10 poäng.

Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att inom rimlig tid genomgå förnyad examination för att få godkänt resultat.

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


KURSLITTERATUR
PEDAGOGIK C, 20 poäng

KURSLITTERATUR
PEDAGOGIK C, 20 poäng

Kurskod: 4LU356

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2001). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 344 s.

Bjerg, Jens (red) (2000). Pedagogik, en grundbok. Stockholm: Liber. 370 s.

Broady, Donald (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg.

Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15, SEC/ILU. /Finns i PDF-version på webbadressen http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf./ 26 s.

Broady, Donald (1998). ”Inledning: en verktygslåda för studiet av fält”. I Donald Broady (red). Kulturens fält . S 11-26. Göteborg: Daidalos. /Finns i PDF-version på webbadressen http://www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-980906-kulturens-falt-inledn.pdf. / 15 s.

Broady, Donald (red).Läsestycken för samhällsvetare (1998). 5 uppl. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6. /Finns i PDF-version på webbadressen http://www.skeptron.uu.se/ broady/sec/sec-6.pdf./ 66 s.

Dahmström, Karin (2000). Från datainsamling till rapport. Att göra en statistisk undersökning.   uppl. Lund: Studentlitteratur. 325 s.

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 286 s.

Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag. 220 s.

Stake, Robert E. (1995). The art of case study research. London: Sage. 175 s.

En doktorsavhandling som väljs i samråd med kursledningen tillkommer. Ca 200 s.        

Kortare artiklar som utdelas vid kursstart kan tillkomma.

Totalt ca 2000 sidor


Schema

Schema för kursen Pedagogik C, 20 p Ht01
Aktivitetskod = Fk23-01—Fk23-25

 

Datum

Klockslag

Sal

Aktivitet

Lärare

Litt

4/9

17.15-19.00    

1108

Introduktionsföreläsning    

Donald Broady

Läsestycken för samhällsvetare

4/9

19.15-21.00

1108

Föreläsn 1 – Kvantitativ met 1

Jonas Gustafsson

Dahmström, K: Från Datainsamling till rapport, s. 15-31, 56-114

11/9

17.15-20.00

1108

Vetenskapliga perspektiv

Christer Stensmo, Anders Westlin

 

18/9

17.15-19.00

1108

Kvalitativ metod I:a

Jonas Gustafsson

Kvale, S: Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 23-80; 81-146

18/9

19.15-21.00

1108

Kvalitativ metod I:b

Jonas Gustafsson

D:o s. 147-228

 

25/9

17.15-19.00

1108

Etnografisk metod

Monica Axelsson

Stake, R. The art of case study research

 

25/9

19.00-21.00

1108

Kvalitativ metod II

Jonas Gustafsson

Kvale, S: Den kvalitativa forskningsintervjun

2/10

17.15-19.00

1108

Kvalitativ metod I:3

Ulrika Tornberg

 

2/10

19.15-21.00

1108

Etnografisk metod

Monika Axelsson

Stake, R. The art of case study research

9/10

17.15-20.00

1108, 1106

PM seminarium

Carl Anders Säfström, Inger M Andersson

Egna utkast till uppsats

16/10

17.15-19.00

1049

Kvantitativ metod

Mikael Börjesson

Dahmström, K. s.115-132, 249-295

16/10

19.00-21.00

1049

Kvantitativ metod

Mikael Börjesson

Broady, D: Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg

23/10

17.15-19.00

1108

Kvalitativ metod III

Jonas Gustafsson

 

23/10

19.00-21.00

1108

Kvalitativ metod II Diskursanalys

Ulrika Tornberg

Bergström, G & Boréus, K: Textens mening och makt

6/11

17.15-19.00

1108

Pedagogik och utbildningspolitik

Jonas Gustafsson

Lindensjö, B och Lundgren, U: Utbildningsreformer och politisk styrning

6/11

19.15-21.00

1108

Kvantitativ metod II

Jonas Gustafsson, Mikael Börjesson

 

13/11

17.15-19.00

1108, 1106

Lägesrapport I

Carl Anders Säfström, Inger M Andersson

Egna utkast

13/11

19.15-21.00

1108, 1106

Lägesrapport I forts.

Carl Anders Säfström, Inger M Andersson

Egna utkast

20/11

17.15-19.00

1108

Föreläsning Utvärdering

Inger M Andersson

 

20/11

19.15-21.00

1108

Litteraturseminarium

Jonas Gustafsson

Bjerg: Pedagogik, s.15-94; 236-344; 471-544

27/11

17.15-19.00

1108, 1106

Lägesrapport II

Carl Anders Säfström, Inger M Andersson

Egna utkast

27/11

19.15-21.00

1108

Examinationsseminarium

Jonas Gustafsson Donald Broady

Egen essä

11/12

17.15-19.00

1108, 1106

Lägesrapport III

Carl Anders Säfström, Inger M Andersson

Egna utkast

8/1

17.15-21.00

1106, 1108, 1110, 1112

Ventilering av uppsatser

Donald Broady

Egna uppsatser

 


Brev till kursdeltagarna juli 2001 

UPPSALA UNIVERSITET                      Uppsala i juli 2001

Institutionen för lärarutbildning
Jonas Gustafsson

Studerande i kursen  Pedagogik C, 20 poäng

                              

Välkomna till hösten kurs i pedagogik på C-nivå. Kursstart är tisdagen den 4 september kl. 17.15, sal 1108.

Med detta brev bifogas kursplan, schema och litteraturlista. Observera att schemat omfattar såväl de moment som ingår i de första tio poängen, samt ett antal moment som gäller själva uppsatsskrivandet, alltså de återstående tio poängen. Utöver de tillfällen som står angivna tillkommer enskild handledning efter överenskommelse med handledaren. Ventileringstillfällen för uppsatser kan tillkomma fler efter årsskiftet.

Denna kurs ges både som helfarts- och kvartsfartskurs. För er som läser på helfart gäller samtliga tillfällen som står angivna. För er som studerar på kvartsfart gäller att ni i första hand följer föreläsningarna under hösten. Läskursen kommer att examineras under våren för er. Vi planerar att ge samma kurs i vår, varför det bör finnas tillfälle att delta i litteraturseminarierna då. Det finns dock en risk att kursen inte ges, om det blir för få sökande i vår. Därför kan det vara en god idé att följa så många litteraturseminarier som möjligt under hösten. Examinationen sker under alla omständigheter under våren 2002.

Några av er har läst de inledande 10 poängen tidigare och står i begrepp att skriva uppsatsen. För er gäller först och främst de tillfällen som handlar om uppsatsarbetet, alltså den 9 oktober, 13 november, 27 november och 11 december. Ni är givetvis välkomna att närvara vid de andra tillfällena också.

Vad gäller examinationen kan sägas att examinationsuppgifter för de första tio poängen kommer att presenteras vid de första kurstillfällena. Uppsatsen ventileras i seminarium efter nyår. Det ingår i kursen att opponera på en annan students uppsats. Dessutom förväntas ni delta vid ett par ventileringstillfällen. Dessa kommer att presenteras under hösten.

Jag ber er uppmärksamma att det sker obligatorisk registrering vid första kurstillfället, den 4 september. För att registreras på kursen måste man närvara eller meddela Christina Johansson i förväg, adress nedan. Detta gäller samtliga studenter oavsett studietakt.

Innan kursen börjar finner ni mer information på kursens hemsida, http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pedcht01.htm. Besök gärna sidan och titta. Jag ber er också meddela era e-postadresser till mig. Om någon inte har e-post be jag er skaffa sådan. Som student vid universitetet kan man få en adress, annars finns flera möjligheter att ordna en egen adress gratis genom exempelvis spray.se, hotmail.com eller netscape.net.

Frågor av administrativ karaktär besvaras av kursens sekreterare Christina Johansson, <christina.johansson@ilu.uu.se>, telefon 018 471 24 55, fax 018 471 24.

Frågor om kursens innehåll besvaras av kursledare Jonas Gustafsson  <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, telefon  018 471 24 85.

Väl mött den 4 september

Jonas Gustafsson
kursledare


 Examinationsuppgifter pedagogik C1, 1-10 p

Jonas Gustafsson
ILU, Uppsala universitet

Pedagogik C
Ht 2001

Fullgjord enkätuppgift

Varje deltagare ska genomföra en mindre enkätundersökning (population på ca 10-35 individer) där följande moment ska ingå:

 1.  konstruera enkäten

 2. välja ut en undersökningspopulation

 3. distribuera och samla in enkäterna

 4. sammanställa och bearbeta enkätsvaren samt

 5. skriva en kortare presentation och redovisning av resultaten och ev. slutsatser.

Syftet är att studenterna ska bli mer förtrogna med statistiska arbetsmetoder och redovisningar. Enkäten kan genomföras som paruppgift.

Fullgjord intervjuuppgift

Varje deltagare ska genomföra en mindre intervjuundersökning (population på 3-6 individer) där följande moment ska ingå:

 1.  konstruera lämpliga frågor

 2.  välja form för undersökningen

 3.  välja ut intervjupersoner

 4.  genomföra intervjun

 5.  skriva ut ett avsnitt av intervjun

 6.  sammanställa de huvuddsakliga resultaten

 Intervjuundersökningen kan genomföras som paruppgift.

Skriftlig redovisning av avhandlingsgranskning

I kursen ingår att läsa en doktorsavhandling. Främst ska de metodiska aspekterna granskas. Varje student ska skriva en kortare essä där avhandlingens teoretiska ansats och metodiska frågor diskuteras.

Avslutande essä

En längre essä – ca 8-12 sidor – där skilda vetenskapliga och metodiska förhållningssätt diskuteras, gärna i anslutning till det egna kommande uppsatsarbetet. En lämplig utgångspunkt kan vara Samhällsvetenskapens eviga frågor, som presenteras i Läsestycken för samhällsvetare (Broady, red.). Välj en eller ett par sådana frågor som utgångspunkt för att skriva en självständig text, där frågorna diskuteras, snarare än redovisas. Texten ska vara språkligt genomarbetad och ha korrekta referenser till använda källor. Den ska dessutom visa prov på ett självständigt resonemang. Att bara återge innehållet i litteraturen duger inte. Tänk själv.

Dessutom ett par smärre uppgifter i anslutning till vissa moment i kursen. Dessa meddelas under kursens gång.


Om den avslutande essän

D. Broady
Senast reviderad 2001-06-30

I den avslutande essän skall läsningen redovisas på ett självständigt sätt. Omfång cirka tio sidor. Hellre kort, välskrivet och genomtänkt än långt och ofärdigt. 

Examinationsuppgiften skall vara genomarbetad, även i språkligt avseende. Där skall finnas genomtänkt rubriksättning, paginering, korrekta och precisa källhänvisningar med angivande av sidor, och i slutet en förteckning över inläst litteratur. Det skall framgå vad du bygger dina slutsatser på. Läsaren måste kunna skilja mellan det du hämtar ur originallitteratur, det du hämtar ur handböcker eller annan sekundärlitteratur och det som är dina egna självständiga tolkningar. Det skall framgå vad du på egen hand fått ut av litteraturen. Tänk själv! - vilket inte hindrar att du dessutom tar hjälp av handböcker och sekundärlitteratur. Undvik rena referat av den lästa litteraturen, och undvik att okritiskt återge uppfattningar som cirkulerar i sekundärlitteraturen. Din redovisning skall vittna om att du själv gått i närkamp med originallitteraturen.

Samarbete tillåtes och uppmuntras, men av examinationsuppgiften måste framgå vilka textavsnitt varje deltagare haft eget ansvar för.

Beträffande ämnet för examinationsuppgiften finns många möjligheter. Det primära är att du visar att du gjort dig förtrogen med några författarskap. En möjlighet är att du ägnar examinationsuppgiften åt att jämföra hur Durkheim, Weber och några modernare forskare förhåller sig till några av ”samhällsvetenskapens eviga frågor”, se nedan.

Preliminära versioner av delar av examinationsuppgiften insändes under kursens gång till kursledningen.


 

Samhällsvetenskapens eviga frågor

/Citat ur Läsestycken för samhällsvetare, i urval och översättning av Donald Broady, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 6, femte uppl., ILU, Uppsala universitet, okt 1998, p. 63/

Appendix: Samhällsvetenskapens eviga frågor

För att rita upp sin egen karta över forskningstraditioner och författarskap kan det vara till hjälp att fundera över hur olika forskare förhållit sig till samhällsvetenskapens eviga frågor, såsom:

 ·       praktisk kunskap vs teoretisk

·        kritik vs normativ förståelse, nutidsperspektiv vs dåtidsperspektiv

·        förhållandet mellan individ och samhälle

·        metodologisk individualism kontra metoder som tar fasta på ”det kollektiva medvetandet”

·        förklaringar som hänvisar till människors intentioner kontra andra typer av förklaringar (funktionsförklaringar, historiska förklaringar, hänvisningar till samhälleliga strukturer)

·        olika sätt att studera sociala grupper (samhällsklasser och klassfraktioner, statusgrupper, professioner, grupper i byråkratier, smågrupper)

·        vad håller ihop ett samhälle?

·        evolutionstankens ställning i samhällsvetenskapen

·        förhållandet mellan å ena sidan materiella förhållanden och människors levnadsvillkor, å andra sidan kulturen, medvetandeformerna, ”överbyggnaden”

·        storskaliga studier av sociala system kontra småskaliga etnografiska eller mikrosociologiska studier

·        kunskapsteoretisk rationalism kontra empirism

·       det normativas och värdenas ställning i samhällsvetenskapen (skall vetenskapen förklara eller förbättra världen? hur bör forskaren hantera sina egna värderingar?)

·        förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och annan kunskap

·        verifiering och falsifiering av vetenskapliga resultat

·        samhällsvetenskapens differentia specifika (samt samhällsvetenskapens relation till naturvetenskaperna och matematiken, till psykologin, till filosofin, till politiken, till vardagskunskapen)


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pedcht01.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011