Forskarutbildningskurs "Les patrimoines des grandes familles" (5 p)

(Sv övers. ung. ”Fina släkters arvegods")

SEC, Lärarhögskolan i Stockholm, nov-dec 1994

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pat94.htm>

Mer upplysningar från Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/.


Kopia av inbjudan 9 sept. 1994

1994-09-16

Lärarhögskolan i Stockholm, Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Kulturvetenskapliga seminariet.

Forskarutbildningskurs/seminarieserie "Les patrimoines des grandes familles"
under medverkan av sociologerna Monique Pinçon-Charlot och Michel Pinçon, Centre de sociologie urbaine, l’Institut de recherche sur les sociétés contemporaine, Paris.
 

Lärarhögskolan i Stockholm. månd. 28 november, onsd. 30 november, torsd. 1 december samt fred. 2 december

Monique Pinçon-Charlot och Michel Pinçon, forskare vid forskningsrådsorganisationen CNRS, kommer att presentera sina mångåriga studier av den franska aristokratins och storbourgeoisiens livstil. Tonvikten lägges vid forskningshantverket och redskapen, framför allt begrepp som symboliskt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital, konverteringsstrategier, kulturell reproduktion etc. - som framgår svävar Bourdieus ande över makarna Pinçons arbete. Observera att de kommer att tala sitt modersmål; det förutsättes att seminariedeltagarna läser franska och begriper talad franska — långsamt och tydligt talad, det lovar vi! Däremot krävs inte att deltagarna själva talar franska. Engelska duger gott.

Seminarieserien är avsedd för forskare och studerande som önskar fördjupa sin bekantskap med nutida fransk kultursociologi. Doktorander kan - förutsatt att studieansvariga på den egna institutionen lämnar sitt godkännande - genom att följa seminarierna, läsa litteratur i anslutning därtill och åstadkomma en skriftlig redovisning tillgodoräkna sig dessa insatser som en kurs inom forskarutbildningen.

Närmare information om tid, plats och litteratur kan rekvireras från kursansvarige Donald Broady (postadress, se brevhuvudet ovan) som även tar emot förhandsanmälningar.

Tillfogas bör, att denna seminarieserie är det första arrangemanget inom ramen för en nystartad samverkan mellan å ena sidan ett par forskningscentra vid École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris (nämligen Centre de sociologie de l'éducation et de la culture och Centre de recherche historique), å andra sidan institutioner i Stockholm. Samordnare från svensk sida är Donald Broady och Barbro Berg (adress som ovan) samt Ulf Jonsson (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet), vilka gärna emottager förslag om tänkbara kommande kurser, forskar-, lärar- och doktorandutbyten och andra former av samverkan med franska forskningsmiljöer.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Donald Broady


Kursplan, litteratur och anvisningar

D.Broady 1994-09-22

Förslag till kursplan, tillställd forskningsnämnden inför sammanträdet den 8 okt 1994

 Kursplan för forskarutbildningskursen
”Les patrimoines des grandes familles ‑ recherches sur les elites français” (5 poäng)

 

Syfte

Kursens syfte är att låta deltagarna stifta bekantskap med ett prov på nutida fransk kultursociologi, nämligen Monique Pinçon-Charlots och Michel Pinçons studier av den franska aristokratin och storbourgeoisien. Metoder och forskningsredskap lämpade för studier av eliter kommer att presenteras och diskuteras. 

Innehåll och arbetsformer

Kursen är en intensivkurs i form av en seminarieserie under perioden 28 nov.—2 dec. 1994.

Under seminarierna medverkar sociologerna Monique Pinçon-Charlot och Michel Pinçon,Centre de sociologie urbaine, l’Institut de recherche sur les sociétés contemporaine, Paris. De kommer att presentera sina mångåriga studier av den franska aristokratiens och storbourgeoisiens boende och livstilar. Tonvikten lägges vid forskningshantverket och redskapen, framför allt begrepp som symboliskt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital, konverteringsstrategier, kulturell reproduktion etc.

/---/

Litteratur

Michel Pinçon och Monique Pinçon-Charlot, Dans les beaux quartiers, Seuil, Paris 1989 (257 sidor)

-”-  Quartiers bourgeois, quartiers d’affaires, Payot, Paris 1992 (335 sidor)

-”-  La chasse à courre. Ses rites et ses enjeux, Payot, Paris 1993 (308 sidor)

-”-  ”L’aristocratie et la bourgeoisie au bord de la mer”, Genèses, no 16, juin 1994, pp. 69—92

-”- ”Des difficultés de la recherche dans les classes dominantes : de l’objet impossible au sujet manipulé”, Journal des anthropologues, nos 53-54-55, Automne-Hiver 1993, Printemps 1994, pp. 29—36

-”- ”Pratiques d’enquête dans l’aristocratie et la grande bourgeoisie : distance sociale et condition spécifiques de l’entretien semi-directif, Genèses, no 3, mars 1991, pp. 120-133

-”- Rapport à l’objet et conditions de sa réception par la communauté scientifique. Communication aux journées d’études ”Epistémologie et éthique des sciences sociales : subjectivité et objectivité, apports et limites. Maison des sciences de l'homme, Paris le 26 et 27 mai 1994 (9 sidor)

Böckerna kan förslagsvis beställas från Hedengrens bokhandel vid Stureplan, vars utländska avdelning är kunnig och snabb, tel 08-611 51 32. Kopior av de kortare uppsatserna erhålles från kursledningen.De deltagare som inte sedan tidigare är förtrogna med Pierre Bourdieus metoder och begrepp bör dessutom botanisera i Bourdieus egna skriftet, samt vid behov i sekundärlitteraturen, förslagsvis kapitel III. ”Nyckelbegreppen”, pp. 165—303 i D.Broady, Sociologi och epistemologi, Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, HLS Förlag, Stockholm, 2 uppl. 1991.

Ev. kommer ytterligare duplicerade korta texter att delas ut i samband med seminarierna. Deltagarna skall till inlämningsuppgiften foga en förteckning över inläst litteratur (minst 1000 sidor, i enlighet med den gängse tumregeln 200 sidor per poäng). Utöver den egentliga kurslitteraturen läses sekundärlitteratur i mån av tid och behov.
  
Den ovan nämnda litteraturen kan efter samråd med kursledningen ersättas av annan.

Examination

Kursen förutsätter aktivt deltagande samt inläsning av litteratur. Examinationen sker i form av en skriftlig inlämningsuppgift. För godkänd fullgjord kurs tillgodoräknas 5 poäng inom forskarutbildningen i pedagogik. 

Deltagare

Deltagarna är forskarstuderande vid Lärarhögskolan samt forskarstuderande från andra institutioner. Även deltagare med annan bakgrund är välkomna efter överenskommelse med kursledningen. (Studerande med annan hemvist än Lärarhögskolan måste för att tillgodräkna sig kurspoängen inhämta samtycke från ansvariga lärare vid den egna institutionen.)

Tidpunkt

Kursen ges som en intensivkurs i form av en seminarieserie under vecka 48 1994, med undervisningstillfällen preliminärt förlagda till månd. 28 november, onsd. 30 november, torsd. 1 december samt fred. 2 december.

Plats

Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik, Västerbroplan 1 (en tegelbyggnad mellan SvD-huset och Västerbron), första våningen, Duvslaget (alternativt rum 133B).

Eventuellt kommer en inledande offentlig föreläsning att ges på Institut français, Grevgatan 36-38, måndagen den 28 november kl 18.30 - men det är i skrivande stund osäkert om denna föreläsning kommer till stånd. 

Lärare och kursledning

Kursledare och examinator: bitr. prof. Donald Broady, tel 08-737 56 02

Gästlärare: Monique Pinçon-Charlot och Michel Pinçon, Chargés de recherche vid forskningsrådsorganisationen CNRS, verksamma vid Centre de sociologie urbaine, l’Institut de recherche sur les sociétés contemporaine, Paris

Kursassistenter: Mikael Palme och Barbro Berg, tel 08-737 56 09
Forskarutbildningens sekretariat: Barbara Högberg, tel 08-737 55 60
Postadress: Lärarhögskolan, Inst. f. pedagogik, Box 34103, 100 26 Stockholm
Fax 08-7375610 


Information om genomförandet

Forskarutbildningskursen/seminarieserien var rubricerad "Les patrimoines des grandes familles - recherches sur les elites français" (vilket kan översättas ungefär Fina släkters arvegods - undersökningar av de franska eliterna). Antalet deltagare var 25. Den 28 nov. samlades svenska och norska deltagarna för ett förberedande seminarium. Monique Pinçon-Charlots och Michel Pinçons seminarier vid Lärarhögskolan senare samma vecka hade rubrikerna "De l’espace social à l’espace urbaine. Utilité d’une métaphore" (30 nov.); "Pratiques d’enquête dans l’aristocratie et la grande bourgeoisie" (30 nov.); ”L’observateur participante” (1 dec.); "L’écriture en sociologie" (2 dec.), ”Le médiatisation du savoir scientifique" (2 dec.). Dessutom gav Monique Pinçon-Charlots och Michel Pinçon ett seminarium på Nordplan (Nordiska Institutet för samhällsplanering) under rubriken ”Paris et sa sociologie” (5 dec.)

Makarna Pinons föreläsningar i Stockholm nov-dec 1994 finns utgivna som:

Monique Pinçon-Charlot & Michel Pinçon: Considérations sur l’enquête sociologique dans les beaux quartiers. Skeptron Occasional Papers, No. 10, 1996.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-pat94.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011