Kurs ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer”, 10 p, ILU, sept 2000-jan 2001
(kurskoder 4LU349 och 4LU350)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kvu00.htm>

Två kursplaner existerar för studerande med olika utbildningsbakgrund, men undervisningen och litteraturen är densamma, se nedan.

Kursledare: Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>
Kyrklundsvägen 4, 122 32 Enskede, tel 08/6482984, 0708/648122

Övr. lärare:
Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/
Mikael Börjesson <Mikael.Borjesson@ilu.uu.se>
Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/jongus/

Admin.:
Christina Johansson <
christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018  4712455. Postadress: SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.


Kursplan, kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer. Pedagogik C1”, 10 p (kurskod 4LU349)

UPPSALA UNIVERSITET
Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd

KURSPLAN
2000-09-07 fastställd.

 

VETENSKAPLIGA TRADITIONER OCH METODER INOM UTBILDNINGSFORSKNING MED INRIKTNING MOT UTVECKLINGSLÄNDER. PEDAGOGIK C1, 10 p
TRADITIONS AND METHODS IN EDUCATIONAL RESEARCH, 15 ECT-credits

Kurskod: 4LU349

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs på C-nivå som ingår i utbildningen för kandidat- eller magisterexamen.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

 

2. SYFTE

Kursen utgör en introduktion till traditioner inom utbildningsforskningen med relevans för utvecklingsländer. Deltagarna skall skaffa sig överblick över begrepp och metoder inom några centrala samhällsvetenskapliga traditioner samt över några klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga problemområden av relevans för nutida samhällsvetenskap och för utbildningsforskning, Vidare skall deltagarna vidga sina kunskaper om några insamlings- och bearbetningstekniker, främst intervju- och enkätttekniker.

3. INNEHÅLL

Kursen består av två moment: Vetenskapliga traditioner, 5 poäng och Vetenskaplig metod, 5 poäng.

Momentet Vetenskapliga traditioner, 5 poäng består av fem block:

1. Allmän introduktion till samhällsvetenskapliga forskningstraditioner under 1900-talet.

2. Utvecklingsteori med fokus på utbildningens roll. Synsätt på ekonomisk och social utveckling inom olika traditioner diskuteras och ställs mot varandra, liksom skilda sätt att förstå de moderna utbildningssystemets roll i denna utveckling.

3. Antropologi och sociologi. Traditioner och begrepp diskuteras med vars hjälp utbildningens roll i premoderna och moderna samhällen kan undersökas, modernisering analyseras som kulturell och social process, samt den moderna utbildningens förhållande till social och könsmässig skiktning förstås.

4. Lingvistik med inriktning mot flerspråkiga samhällen. Teorier om och synsätt på språkutveckling, språkpolitik och språkens roll i utbildning i flerspråkiga samhällen diskuteras.

5. Didaktik inom matematik och naturvetenskap. Traditioner och begrepp diskuteras som belyser inlärning och undervisning inom främst matematik och naturkunskap samt deras förhållande till kultur, språk och sociala praktiker.

Momentet Vetenskaplig metod, 5 poäng

Kursen utgår från några av nittonhundratalets centrala forskningstraditioner men fokuserar på deras tillämpning för utbildningsforskningen i utvecklingsländer. Deltagarna skall tillägna sig något av den begreppsapparat och den vokabulär som den vetenskapliga metoddiskussionen förutsätter. Den huvudsakliga uppmärksamheten ägnas tekniker för insamling och bearbetning av empiriska material i kontexter av det slag utvecklingsländer utgör: intervjuer, enkäter, offentlig statistik samt utnyttjande av skriftliga källor.

 

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Undervisningen i momentet Vetenskapliga traditioner genomförs i form av föreläsningar och serninarier. Undervisningsseminarier anordnas för vart och ett av de fem blocken. Därutöver anordnas seminarier för diskussion av eventuella studentuppsatser i samband med kursen. Internetbaserad handledning erbjuds för handledning av kursuppgifter.

Undervisningen i momentet Vetenskaplig metod genomförs i form av föreläsningar, serninarier och övningar i anslutning till det egna vetenskapliga arbetet. Undervisningsseminarier anordnas för vart och en av de fyra blocken. Därutöver anordnas serninarier för diskussion av eventuella studentuppsatser i samband med kursen. Internetbaserad handledning erbjuds för handledning av kursuppgifter.

 

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

Pedagogik 40 poäng eller motsvarande

 

6. EXAMINATION

Examination sker såväl muntligt som skriftligt och genom praktiska tillämpningsuppgifter. Som betyg användes något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

 

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall betygsättande lärare, efter samråd med deltagarna, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


Kursplan, kursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer”, 10 p (kurskod 4LU350)

UPPSALA UNIVERSITET
Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd

KURSPLAN
2000-09-07 fastställd.

 

VETENSKAPLIGA TRADITIONER OCH METODER INOM UTBILDNINGSFORSKNING MED INRIKTNING MOT UTVECKLINGSLÄNDER, 10 p
TRADITIONS AND METHODS IN EDUCATIONAL RESEARCH, 15 ECT-credits

Kurskod: 4LU350

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs i pedagogik.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

 

2. SYFTE

Kursen utgör en introduktion till traditioner inom utbildningsforskningen med relevans för utvecklingsländer. Deltagarna skall skaffa sig överblick över begrepp och metoder inom några centrala samhällsvetenskapliga traditioner samt över några klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga problemområden av relevans för nutida samhällsvetenskap och för utbildningsforskning, Vidare skall deltagarna vidga sina kunskaper om några insamlings- och bearbetningstekniker, främst intervju- och enkätttekniker.

3. INNEHÅLL

Kursen består av två moment: Vetenskapliga traditioner, 5 poäng och Vetenskaplig metod, 5 poäng.

Momentet Vetenskapliga traditioner, 5 poäng består av fem block:

1. Allmän introduktion till samhällsvetenskapliga forskningstraditioner under 1900-talet.

2. Utvecklingsteori med fokus på utbildningens roll. Synsätt på ekonomisk och social utveckling inom olika traditioner diskuteras och ställs mot varandra, liksom skilda sätt att förstå de moderna utbildningssystemets roll i denna utveckling.

3. Antropologi och sociologi. Traditioner och begrepp diskuteras med vars hjälp utbildningens roll i premoderna och moderna samhällen kan undersökas, modernisering analyseras som kulturell och social process, samt den moderna utbildningens förhållande till social och könsmässig skiktning förstås.

4. Lingvistik med inriktning mot flerspråkiga samhällen. Teorier om och synsätt på språkutveckling, språkpolitik och språkens roll i utbildning i flerspråkiga samhällen diskuteras.

5. Didaktik inom matematik och naturvetenskap. Traditioner och begrepp diskuteras som belyser inlärning och undervisning inom främst matematik och naturkunskap samt deras förhållande till kultur, språk och sociala praktiker.

Momentet Vetenskaplig metod, 5 poäng

Kursen utgår från några av nittonhundratalets centrala forskningstraditioner men fokuserar på deras tillämpning för utbildningsforskningen i utvecklingsländer. Deltagarna skall tillägna sig något av den begreppsapparat och den vokabulär som den vetenskapliga metoddiskussionen förutsätter. Den huvudsakliga uppmärksamheten ägnas tekniker för insamling och bearbetning av empiriska material i kontexter av det slag utvecklingsländer utgör: intervjuer, enkäter, offentlig statistik samt utnyttjande av skriftliga källor.

 

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Undervisningen i momentet Vetenskapliga traditioner genomförs i form av föreläsningar och serninarier. Undervisningsseminarier anordnas för vart och ett av de fem blocken. Därutöver anordnas serninarier för diskussion av eventuella studentuppsatser i samband med kursen. Internetbaserad handledning erbjuds för handledning av kursuppgifter.

Undervisningen i momentet Vetenskaplig metod genomförs i form av föreläsningar, serninarier och övningar i anslutning till det egna vetenskapliga arbetet. Undervisningsseminarier anordnas för vart och en av de fyra blocken. Därutöver anordnas serninarier för diskussion av eventuella studentuppsatser i samband med kursen. Internetbaserad handledning erbjuds för handledning av kursuppgifter.

 

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

40 poäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 

6. EXAMINATION

Examination sker såväl muntligt som skriftligt och genom praktiska tillämpningsuppgifter. Som betyg användes något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

 

7. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstart skall betygsättande lärare, efter samråd med deltagarna, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

Kurslitteratur, se bilaga


Kurslitteratur,”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer”, 10 p (kurskoder 4LU349 och 4LU350)

Momentet Vetenskapliga traditioner

Ungefär 1050 sidor obligatorisk läsning.

Block 1, allmän introduktion (huvudbok, 276 sidor, bredvidläsning 63 sidor)

- Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo: Klassisk och modern samhällsteori. Lund: Studentlitteratur, 1999, kap 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23 26 (276 sidor)

- Läsestycken för samhällsvetare, i urval och översättning av Donald Broady, SEC report 6, femte uppl., okt 1998, ILU, Uppsala universitet (63 sidor)

Block 2, utvecklingsteori (216 s)

- Leys, Colin: The rise and fall of development theory. Currey: London, 1996. 205 s.

Alternativ: Mekal, Peter: Teorier om utveckling och underutveckling : en introduktion till u-landskunskapen. Uppsala : Avd. för u-landsfrågor, Uppsala Universitet, 1999. 148 sidor.

Valfri läsning:

-Callewaert, Gustave (1999): ”Utvecklingen av moderna skolsystem i premoderna samhällen”, i Skolans kris i Afrika. Kollegiet för biståndsfrågor, Uppsala Universitet, 2000, s 3-13 (11 sidor)

Block 3, antropologi och sociologi (190 s)

- Bourdieu, Pierre (1964): "The Attitude of the Algerian Peasant Toward Time", i J. Pitt-Rivers: Mediterranean Countrymen. Paris och The Hague: Mouton, ss 55-72

- Bourdieu, Pierre (1983): "The Forms of Capital", in Richardson, John G. (ed.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, s 241-258

- Bourdieu, Pierre (1984): Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press: s 125-132 (kapitel X: "The Social Space and its Transformations"); s 154-157 (kapitel 3: "The Habitus and the Space of Life-Styles"), 10 sidor

- Bourdieu, Pierre. & Wacquant, Loïc J.D. (1992): An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: Polity Press, (urval, c:a 20 s)

- Mauss, Marcel (1990): "Conclusion regarding general sociology and morality", in The Gift. The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. London: Routledge, s 65-83

- Riesman, Paul (1990): "The Formation of Personality in Fulani Ethnopsychology", in Jackson, Michael & Karp, Ivan (ed.): Personhood and Agency. The Experience of Self and Other in African Society, Uppsala Studies in Cultural Anthropology, no 14. Uppsala: Almqist & Wiksell International, s 169-190.

- Serpell, Robert (1993): The Significance of Schooling. Life-journeys in an African Society. Cambridge: Cambridge University Press, Valda sidor (20 s)

- Parsons, Talcott (1964): ”The school class as a social system: some of its functions in American society”, Harvard Ed. Review., Vol.XXIX, No. 4, 1959, ss 297-318. Även i T.Parsons: Social Structure and Personality. London: The Free Press/Macmillan, 1964

Valfri läsning:

- Palme, Mikael (1998): ”Skolläraren, skolkulturen och det lokala samhället på den moçambikiska landsbygden”, Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. III, nr 4, s 241-262

Block 4, lingvistik (200 s)

- Baker, Baker (1996): Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: Multiligual Matters Lt. 2nd edition. Kap 1-11, 19, cirka 200 s

Block 5, didaktik (140 s)

- Cole, Michael. (1996): Cultural Psychology. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press . Kapitel 3 (s 69-97), 5 (s 116-145), 8 (s 220-256), och 9 (s 257-285

- Jegede, Olugbemiro (1997): “School science and the development of scientific culture: a review of contemporary science education in Africa”, International Journal of Science Education, Vol. 19, no.1, 1-20

Momentet Vetenskapliga metoder

Litteratur

Ungefär 1000 sidor obligatorisk läsning

- En vetenskaplig avhandling (ca 350 sidor)

- Briggs, Charles L. (1994): Learning how to ask. A socio-linguistic appraisal of the interview in social science research. Cambridge: Cambridge University Press (154 s)

- Wärneryd, B. et al.: Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. SCB 1990 (280 s)

- Cameron, Deborah (ed) (1992): Researching language: Issues of power and method. London & New York:Routledge (148 s)


Deltagare

Charlotte Bergendal <bergendahlc@hotmail.com>, Väktargatan 58B, 754 22 Uppsala.

 Kaj Englund <?@?>, Fridhemsgatan 44, 112 40 Stockholm

 Lars Euler <lars.euler@redcross.se>, Glasbergavägen 4, 152 57 Södertälje.

 Erias Kisitu Kigozi <erias.kisitu@nacka.se> eller <kisituelias@hotmail.com>, Braxengatan 4, 133 42 Saltsjöbaden

 Kajsa Oehm <kajsa-oehm@hotmail.com>, Bergsundsstrand 31, 117 38 Stockholm

 Sofia Malmqvist <sofia.malmqvist@folkbildning.net>, Folkungagatan 65, 116 22 Stockholm.


Anvisningar till deltagarna som läser ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer”, 10 p (kurskoder 4LU349 och 4LU350)

Senast reviderad  11 Aug 2011

Tid och plats

Start onsd 13 sept kl 17.15-20.00, ILU, rum 1226.

Preliminärt inträffar sedan seminarier kl. 17.15-20.00 följande onsdagar:
Momentet vetenskapliga traditioner: 20 sept, 27 sept, 11 oktober, 25 oktober 2000. 
Momentet vetenskapliga metoder: 20 sept, 8 nov, 15 nov, 6 dec 2000 samt 10 jan 2001
Ytterligare seminarier kan tillkomma.

Lokalen är om inget annat sägs ILU, rum 1226. 

Adressen till Institutionen för lärarutbildning (ILU) är Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (gif 90 kb).

Prel. schema

onsd 13 sept kl 17.15-20.00, ILU, rum 1226. Introduktion. Lärare: Mikael Palme

Onsd 20 sept 2000. Lärare: Donald Broady och Mikael Palme.

Onsd 27 sept 2000. Lärare: Donald Broady och Jonas Gustafsson. Läs i förväg Andersen & Kaspersen kap. 1, 6, 10, 12, 13.

Onsd 11 oktober 2000. Seminarium 3.Lärare: Mikael Palme, Carol Benson. Läs i förväg förväg Andersen & Kaspersen kap. 1, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26 samt Elias, Foucault, Bourdieu.

Onsd 25 oktober 2000. Seminarium 4. Lärare: Mikael Palme, ev Kenneth Hermele.

Ytterligare seminarier kan tillkomma.

Om kursplanerna

För att göra det möjligt för studenter med olika bakgrund att läsa denna kurs finns det två kursplaner men undervisningen är densamma.

- Kursplanen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer. Pedagogik C1”, 10 p (kurskod 4LU349) är avsedd för studenter som har 40 poäng i ämnet pedagogik.

- Kursplanen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot utvecklingsländer”, 10 p (kurskod 4LU350) är avsedd för studenter som har 40 poäng i annat i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne än pedagogik.

Att det existerar två kursplaner är ett administrativt arrangemang. Det enda som skiljer dem åt är kursbenämning, kurskod och förkunskapskrav. Undervisningen samordnas och innehåll och litteratur är identiskt för båda kurserna.

Undervisningen samordnas med två andra kurser

Undervisningen samordnas under de inledande seminarierna med de två fempoängskurserna ”Kulturvetenskapliga traditioner I”, 5 poäng (kurskod 4LU336) och ”Kulturvetenskapliga metoder I”, 5 poäng (kurskod 4LU342)


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kvu00.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011

Back to SEC home page