Kursen Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng, april-juni 2001 (kurskod 4LU342)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kvm01.htm>

Kursen kan läsas som fristående kurs av studenter med  40 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

Samma kursinnehåll utgör även en fempoängsmodul inom tiopoängskursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap” (kurskod 4LU347), som är en kurs på C-nivå i ämnet pedagogik.

Lokal: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, sal 1223

Undervisningstillfällen kl. 17.15-20.00 följande onsdagar: 4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj, 13 juni 2001.

Kursledare:
Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/
Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/research/jongus/

Admin:
Christina Johansson <
christina.johansson@ilu.uu.se>, ILU, rum 3256, tel 018  4712455. Postadress: SEC, ILU, Uppsala universitet, Box 2136, 750 02 Uppsala.


Kursplan, Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng

Kursplan fastställd av Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forskningsnämnd 1999-06-17

KULTURVETENSKAPLIGA METODER I, 5 poäng
RESEARCH METHODS IN THE HUMANITIES AND SOCIAL  SCIENCES I, 7,5 ECTS-credits

Kurskod:  4LU342

 

1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Kursen är en fristående kurs i ämnet pedagogik.

Kursansvarig institution: Institutionen för lärarutbildning.

  

2. SYFTE

De studerande skall skaffa sig överblick över några klassiska filosofiska och vetenskapsteoretiska problemområden av relevans för nutida samhällsvetenskap och humaniora, samt fördjupa sin förståelse för hur vissa av dessa problem hanteras i dagens forskning. Vidare skall de studerande som förberedelse för att skriva C-uppsats bekanta sig med några insamlings- och bearbetningstekniker, främst intervju- och enkättekniker, som används i empiriska undersökningar.

  

3. INNEHÅLL

- Centrala vetenskapliga riktningar och författarskap, problemområden och ställningstaganden under 1900-talet
- Begreppsapparat och vokabulär i den vetenskapliga metoddiskussionen
- Närläsning av klassiska verk i utdrag
- Granskning och diskussion av en doktorsavhandling med avseende på teoretisk förankring, metoder och tekniker, bevistande av minst en doktorsdisputation i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne
- Tekniker för insamling och bearbetning av empiriskt material: intervjuer, enkäter, utnyttjande av skriftliga källor
- Praktiska övningar i användning av empiriska forskningstekniker

 

4. UPPLÄGGNING OCH VERKSAMHETSFORMER

Kursen genomförs i form av lärarledda föreläsningar och seminarier samt i form av diskussioner och övningar som de studerande genomför på egen hand. De studerande skall lämna in kortare skriftliga uppgifter under kursens gång samt en avslutande skriftlig examinationsuppgift.

Undervisningen kan samordnas med momentet Kulturvetenskapliga metoder I, inom kursen Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning. Pedagogik C1, 10 poäng, kurskod 4LU325.

  

5. FÖRKUNSKAPSKRAV

 40 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

  

6. EXAMINATION

Examination sker genom bedömning av den avslutande skriftliga examinationsuppgiften.
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i undervisningen samt fullgjord avslutande examinationsuppgift.
Studerande som underkänts på kurs eller del av kurs har rätt att inom rimlig tid inkomma med ny examinationsuppgift.

 

7.  ÖVRIGA FÖRESKRIFTER

Vid kursstarten skall kursens lärare, efter samråd med de studerande, fastställa vilka moment som kräver obligatorisk närvaro. Samtidigt skall läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment skall tas igen.

 Kurslitteratur, se bilaga


Litteratur, kursen Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng (kurskod 4LU342), april-juni 2001

Senast reviderad augusti 2000

Litteratur, kursen Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng (kurskod 4LU342)

- Urval, motsv ca 400 sidor, ur Vår tids filosofi, del 1-2 (red. Poul Lübcke). Stockholm: Bokförlaget Forum, Stockholm, 2 uppl. 1991 (821 s.).

- Briggs, Charles L. (1994): Learning how to ask. A sociolinguistic appraisal of the interview in social science research. Cambridge: Cambridge University Press (154 s)

- En doktorsavhandling i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne (ca 250 s.).

- Duplicerade kortare utdrag ur klassiska filosofiska och samhällsvetenskapliga verk, utdelas i samband med kursen (ca 30 s.).

- Ytterligare duplicerade texter som utdelas i samband med kursen.


Deltagare

Johan Furenborn <jfurenborn@hotmail.com>,
Ann Gunnefur <ann.skyttle@beta.telenordia.se>,
Eva-Lotta Lind <eva_lotta_lind@hotmail.com>,
Marie Nordmark <marie.nordmark@vasteras.se>,
Anita Rundlöf <anru@tierp.se>


Schema, kursen Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng, april-juni 2001 (kurskod 4LU342)

Onsd  4 april kl.17.15-20.00. Seminarium I. Insamlingsmetoder. Lärare: Jonas Gustafsson.
Onsd 18 april kl.17.15-20.00. Seminarium II. Insamlingsmetoder, forts. Lärare: Jonas Gustafsson.
Onsd 2 maj kl.17.15-20.00. Seminarium III. Skrivandet. Lärare: Donald Broady.
Onsd 16 maj kl.17.15-20.00. Seminarium IV. Diskussion av bevistade disputationer och lästa avhandlingar. Diskussion om tänkbara C-uppsatsämnen. Ventliering av några examinationsuppgifter från kursen Kulturvetenskapliga traditioner I  Lärare: Donald Broady.
Onsd 13 juni 2001 kl.17.15-20.00. Seminarium V. Ventilering av examinationsuppgifter.  Lärare: Jonas Gustafsson. 

Examinationsuppgifterna skall senast fredagen den 8 juni skickas som bilaga till epostmeddelande till samtliga kursdeltagare (adresser ovan) och till Donald Broady <broady@nada.kth.se> och  Jonas Gustafsson<jonas.gustafsson@ilu.uu.se


Instruktioner till deltagarna, kursen Kulturvetenskapliga metoder I, 5 poäng, april-juni 2001 (kurskod 4LU342)

Senast reviderade 11 Aug 2011

Tid och plats

För kursen Kulturvetenskapliga metoder I  inträffar seminarier kl. 17.15-20.00 följande onsdagar: 4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj, 13 juni 2001. Ytterligare seminarier kan tillkomma.

Plats: Institutionen för lärarutbildning (ILU),  Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1223.
Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering. Se karta (GIF 90 kb).

Kommentar till kursplanen

För att göra det möjligt för studenter med olika bakgrund att läsa denna kurs finns det två slags kursplaner men undervisningen är densamma.

De två fempoängskurserna ” Kulturvetenskapliga traditioner I”, 5 poäng (kurskod 4LU336) och ”Kulturvetenskapliga metoder I”, 5 poäng (kurskod 4LU342) är två fristående kurser som inte är nivåbestämda eller ämnesbestämda. Förkunskapskravet är 40 poäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Man behöver således inte ha läst pedagogik för att antas till dessa kurser.

Tiopoängskursen ”Vetenskapliga traditioner och metoder inom utbildningsforskning med inriktning mot kulturvetenskap”, 10 p (kurskod 4LU347), är nivåbestämd till C-nivå och ämnesbestämd till ämnet pedagogik. Förkunskapskravet är 40 poäng i pedagogik. Denna 10-poängskurs består av två moduler med samma innehåll, schema, litteratur, etc som de två ovan nämnda fempoängskurserna. Det är således i praktiken ingen skillnad mellan att läsa en tiopoängskurs eller de två fempoängskurserna.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kvm01.htm
Created by Donald Broady.  Last updated Aug. 2001
Back to SEC home page