Forskarutbildningskursen
Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin (2 poäng),
11-15 sept 2006

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor06.htm

  In English

Allmän_info
Om gästlärarna
Kursplan
Kursmaterial för nedladdning
Dataset för övningar
Litteratur
Ytterligare litteratur, förslag till fördjupningsläsning
Program
Vägbeskrivning
Logi i Uppsala, förslag

Allmän info

Tidpunkt. Fem dagars intensivkurs, hela dagarna. Start månd 11 sept 2006 kl 10.15. Slut fred 15 sept kl 17.00.

Lokal: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala.

Kursledning: Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, tel arb 018-4716254, tel hem 08-6444957, samt Donald Broady <broady@nada.kth.se>.

Gästlärare: Henry Rouanet, Brigitte Le Roux och Philippe Bonnet från Université René Descartes, Paris, samt Frédéric Lebaron från l’Université d’Amiens.

Forskningssekreterare för SEC: Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4715883, rum 3248 på ILU.

Administration forskarutbildningen i pedagogik: Ingegerd Öfverstedt <ingegerd.ofverstedt@ped.uu.se>. Postadress Pedagogiska institutionen, Box 2109, 750 02 Uppsala. Tel 018-4712475.

Språk: engelska.

Även den som följt någon av våra tidigare kurser i korrespondensanalys är välkomna. Det kan behövas repetitioner, och dessutom tillkommer en del nya inslag i denna kurs.

Kursmaterial görs tillgängligt på SECs BSCW-server. Användar-ID och lösenord erhålles från kursledningen, som även tillhandahåller licenser för det franska programmet SPAD som ska användas för korrespondensanalyserna.

Vi rekommenderar SPAD version 6.5 som inkluderar några nya funktioner (specifik korrespondensanalys samt koncentrationsellipser och konfidensellipser) utvecklade av Brigitte Le Roux m.fl. Se vidare http://www.spadsoft.com/ och kontakta Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> vid behov av mer information.

Deltagarna förutsätts ha med sig en portabel dator med programvaran SPSS installerad samt någorlunda gott om ledigt hårddiskutrymme. Om du inte har tillgång till en sådan dator, kontakta kursledningen i förväg.


Om gästlärarna

Matematikerna Henry Rouanet och Brigitte Le Roux är verksamma vid Université René Descartes, Paris. Deras bok Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, June 2004, 487 s., ISBN 1-4020-2236-0) är redan ett standardverk som kommer att användas under kursen. Medverkar gör även Philippe Bonnet, statistiker och mångårig medarbetare till M. Rouanet och Mme Le Roux, samt sociologen Frédéric Lebaron, numer professor i sociologi vid universitetet i Amiens.

Henry Rouanet och Brigitte Le Roux är i dag de främsta företrädarna för den franska statistiska tradition, numer ofta kallad "geometrisk dataanalys", som grundlades av Jean-Paul Benzécri. Rouanet och Le Roux har utvecklat metoder som används inom den aktuella forskningen i Bourdieus efterföljd och som även var viktiga i en av de sista stora empiriska studier som Bourdieu själv hann slutföra, den om de franska förläggarnas fält. Rouanet och Le Roux har åstadkommit viktiga bidrag till den nyare metodutvecklingen, bl.a. med sin "specific multiple correspondence analysis" och utvecklingen av presentationsprogrammet EyeLID/GLID. F.n. är Rouanet och Le Roux även engagerade i pågående studier av det svenska högskolefältet och svenska studenter i Paris och New York. Frédéric Lebaron har bland annat studerat ekonomernas fält i Frankrike, Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne, världens centralbankschefer. De tre är också engagerade i studier av det norska maktfältet. Alla tre var nära medarbetare till Pierre Bourdieu under dennes sista år.


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Forskarutbildningen

KURSPLAN FÖR ”KORRESPONDENSANALYS I UTBILDNINGS- OCH KULTURSOCIOLOGIN”, 2 POÄNG
Correspondence analysis in the sociology of education and culture, 3 ECTS

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, 2002-01-23, reviderad 2006-08-21

Kursen är en specialkurs inom forskarutbildningen i pedagogik. Den ges i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för D-studerande.

MÅL

Kursens syfte är att deltagarna aktivt skall orientera sig om de franska statistiska tekniker som i dag benämns geometrisk dataanalys, få fördjupad kännedom om främst en av dessa tekniker, korrespondensanalys, samt förståelse för hur korrespondensanalys och besläktade tekniker används inom aktuell utbildnings- och kultursociologisk forskning.

INNEHÅLL

Korrespondensanalys, en statistisk teknik som började utvecklades under 1960-talet av den franske matematikern Jean-Paul Benzécri, är vanlig inom dagens franska samhällsvetenskap och numer även på andra håll i världen. Den används för att studera fördelningar av kvalitativa data, exempelvis fördelningar av individers egenskaper och tillgångar inom ett socialt fält. I sin tur ingår korrespondensanalys i ”geometrisk dataanalys” som i dag är en vanlig samlingsbenämning på den uppsättning statistiska tekniker som utvecklats med Benzécris arbeten som grund. En annan av dessa tekniker är euklidisk klassificering, som ofta används i kombination med korrespondensanalys. Kursen behandlar:

- överblick över den geometriska dataanalystraditionen

- några likheter och skillnader i jämförelse med andra statistiska traditioner

- exempel på hur korrespondensanalysen tillämpats i Pierre Bourdieus och hans medarbetares och efterföljares empiriska undersökningar

- genomförande av enkel och multipel korrespondensanalys

- genomförande av euklidisk klassificering

- principer för tolkning av analysresultat

- viss grundläggande instruktion för registerhantering i SPSS: hantering av variabler och modaliteter, urvalsproblem, kategorisering

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres som en intensivkurs. Föreläsningar kombineras med seminarier och laborationer, varefter deltagarna arbetar individuellt med en skriftlig examinationsuppgift.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

LITTERATUR

Enligt särskild förteckning


Kursmaterial för nedladdning

Detta material är skrivet särskilt för denna kurs

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis I: Overview of Geometric Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-I.pdf>

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis II: Basic Notions of Geometric Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-II.pdf>

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis III: Introduction to Multiple Correspondence Analysis (MCA)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-III.pdf> 

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis IV: Introduction to Euclidean Classication
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-IV.pdf> 

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis V: Structured Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-V.pdf>

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis VI: Inductive Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-VI.pdf> 

Philippe Bonnet, Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis. Application to a Racism Survey
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-racism.pdf>

Brigitte le Roux, Mikael Börjesson, Philippe Bonnet: Performing Multiple Correspondence Analysis (MCA) USING SPAD 1 (VERSION 6.5)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-spadguide-mca.pdf>

 


Dataset för övningar

Ett dataset kallat "Culture" kommer att användas i demonstrationer och övningar. Det är samma dataset som förekommer i exemplen i Le Roux & Rouanet, Geometric Data Analysis, op.cit., 2004, pp. 221ff.
Download dataset in SPSS format (56 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/dataset-culture.sav>
Download dataset in SPAD format (137 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/dataset-culture.sba>


Kurslitteratur

Rouanet, Henry & Brigitte Le Roux: Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2004, pp. 1-74, 179-250, 333-418. (230 s.)

Broady, Donald (1991): "Sociologi och statistik”, pp. 473-527 i Sociologi och epistemologi. Stockholm; HLS Förlag, 2 uppl. (eller pp. 479-534 i 1 uppl. 1990). (55 s.)
Download from http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-91.htm

Börjesson, Mikael: Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. Ak. avh., Disputationsupplaga, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 37, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2005, pp. 35-44, 81-183, 480-490. (125 s.)

Några aktuella paper och artiklar (90 s.), bl.a. en kommande artikel av Johs. Hjellbrekke, Brigitte Le Roux m.fl. byggd på den norska maktutredningens data, under publicering i tidskriften European Societies.

Summa 500 s.


Tillägg till litteraturen, Förslag till fördjupningsläsning

Reference Books

Benzécri, Jean-Paul et al.: L'Analyse des Données. II. L'analyse des correspondances [1973]. Paris: Dunod, 4 edition 1982.

Benzécri, Jean-Paul: Correspondence Analysis Handbook. New York: Dekker, 1992.

Lebart, Ludovic, Alain Morineau & Kenneth M. Warwick: Multivariate Descriptive Statistical Analysis. Correspondence Analysis and Related Techniques for Large Matrices [1977]. New York: Wiley, 1984.

Le Roux, Brigitte & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2004.

 

Other references about GDA, CA and MCA

Benzécri, Jean-Paul: "Qu’est-ce que l’analyse des données ?" Text written by J-P. Benzécri for the first international conference on CA and related methods (CARME) read by Brigitte le Roux, Barcelona, June 2003.

Escofier, Brigitte & J. Pagès: Analyses factorielles simples et multiples. Paris: Dunod, 1988.

Greenacre, Michael J. & Jörg Blasius (Eds.): Multiple Correspondence Analysis and Related Methods. Chapman & Hall/CRC, 2006. (581 p.)

Hjellbrekke, Johs.: Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget 1991. (127 p.)

Rosenlund, Lennart: "Korrespondanseanalyse. Dataanalysens magiske øye," Sosiologisk tidsskrift, nr 1 1995, pp. 55-78.

Rouanet, Henry, Frédéric Lebaron, Viviane Le Hay, Werner Ackermann & Brigitte Le Roux: "Régression et analyse géométrique des données : Réflexions et suggestions," Math. Sci. Hum., 40e année, no 160, 2002, pp. 13-45.

Rouanet, Henry, et al.: New Ways in Statistical Methodology. From Significance Tests to Bayesian Inference. Berne: Peter Lang, 1998.

Volle, Michel: Analyse des données. Paris: Economica, 1985.

 

Recent applications

Börjesson, Mikael: Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. Ak. avh., Disputationsupplaga, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 37, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2005. (592 p.)

Bourdieu, Pierre: "Une révolution conservatrice dans l’édition" (A conservative revolution in publishing), Actes de la recherche en sciences sociales, no 126-127, mars 1999, pp. 3-28

Chiche, Jean, Brigitte Le Roux, Pascal Perrineau & Henry Rouanet: "L'espace politique des électeurs français à la fin des années 1990: nouveaux et anciens clivages, hétérogénéité des électorats", Revue française de science politique, vol 50, no 3, 2000.

Duval, Julien: "Le champ du cinéma français au début des années 2000," Actes de la recherche en sciences sociales, no 161-162, mars 2006, pp. 96-115.

Ekelund, Bo G. and Mikael Börjesson: "Comparing literary worlds: An analysis of the spaces of fictional universes in the work of two US prose fiction debut cohorts, 1940 and 1955,"  Poetics, Volume 33, Issues 5-6 (October-December 2005).

Hjellbrekke, Johs. et al.: "The Norweigian Field of Power Anno 2000," European Societies (forthcoming).

Le Roux, Brigitte and Henry Rouanet: Geometric Analysis of Individual Differences, 2003, to be downloaded from EPGY (Educational Program for Gifted Youth), Stanford University, http://epgy.stanford.edu/research/ (36 pages)

Lebaron, Frédéric: "Economists and the Economic Order. The field of economists and the field of power in France," European Societies, Vol. 3, No. 1, 2001, pp. 91-110.

Rosenlund, Lennart: "Sosiale strukturer og deres metamorfoser," Sosiologisk tidsskrift, nr 1 1998, pp. 45-74.

 

Sociology

Bourdieu, Pierre: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979 (2 extended ed. 1982), kap 2-6, pp. 109-431 [English translation Distinction. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984, pp. 99-371.]

Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Paris: Minuit, 1984.

Bourdieu, Pierre: La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps. Paris: Minuit, 1989.

Bourdieu, Pierre & de Saint Martin, Monique: "Le patronat," Actes de la recherche en sciences sociales, vol. IV, no 20-21, mars-avril 1978, pp. 3-82.

Bourdieu, Pierre & de Saint Martin, Monique: "Anatomie du goût," Actes de la recherche en sciences sociales, vol. II, no 5, octobre 1976, pp. 2-82, 89-112.

Lebaron, Frédéric: L’enquête quantitative en sciences sociales : Recueil et analyse des données. Paris: Dunod, 2006.

Rouanet, Henry/Ackermann, Werner/Le Roux, Brigitte: The Geometric Analysis of questionnaires: The lesson of Bourdieu's La Distinction.


Programme

Start Monday 11 September 2006 at 10.15, room 1116
End Friday 15/9 at 17.00

Location: ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. The following rooms will be used:
Monday 11 Sept - Wed 13 Sept: room 1116
Thursday 14/9 at 09.15-13.00: room 1226

Thursday 14/9 at 13.15-15.00: room 1223 and room 1224
Thursday 14/9 at 15.00-18.00: room 3122
Friday 15/9 at 09.15-18.00: room 1226

Each day there will be:

I. Statistical lectures

Monday 11 September at 10.15-12.00, room 1116
Communication from J.P. Benzécri (a text of Benzécri will be read by Mme Le Roux). What is Analyse des données? Overview of Geometric Data Analysis. A few words about Correspondence Analysis (CA). Geometric data analyses.

Tuesday 12 September at 10.15-12.00, room 1116
Principal axes of an Euclidean Cloud: an introduction

Wednesday 13 September at 10.15-12.00, room 1116
What is MCA (Multiple Correspondence Analysis)?

Thursday 14 September at 10.15-12.00, room 1226
Euclidean Classification and Structured Data Analysis.

Friday 15 September at 10.15-12.00, room 1226
Inductive Data Analysis. Discussions on MCA and related topics.

II. Computer workshops

Each participant is supposed to bring a laptop with the statistical programme SPSS installed. We will install a new test version of the French statistical programme SPAD including some new features developed by Mme Le Roux: Concentration ellipses and Specific Multiple Correspondence Analysis.

1.      Installing SPAD.
2.      importing data (SPSS to SPAD; Excel to SPAD). Recoding data.
3.      How to perform MCA: Examples from a study on culture.  Including a new feature in SPAD: Specific MCA
4.      Euclidean Classification
5.      Graphical representation. Including a new feature in SPAD: Concentration Ellipses.
6.      Analysing the dataset of the economic space of the European Union: an example of the uses of principal component analysis and MCA. The problem of weights.

III. Sociological lectures

Monday 11 September at 15.15-17.00, room 1116  
Statistics and Bourdieu: from Les Héritiers to La Distinction (F. Lebaron & H. Rouanet)
 
Tuesday 12 September at 15.15-17.00, room 1116     
The Construction of social space and Geometric Data Analysis (F. Lebaron)
 
Wednesday 13 September at 15.15-17.00, room 1116  
Geometric Data Analysis in Bourdieu’s sociology: The field of publishers
(H. Rouanet & B. Le Roux)

Thursday 14 September at 15.15-17.00, room 3122
Recent applications : A survey on Racism (P. Bonnet) and a survey on the Norwegian field of power (F. Lebaron)

Friday 15 September at 15.15-17.00, room 1226
Sociology of education and Geometric Data Analysis (D. Broady, I. Lidegran and M. Börjesson)    


Vägbeskrivning

Seminarierna sker på ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en knapp halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Gävle: när Uppsala börjat finns på E4an en skylt mot Svartbäcken, ta den vägen till höger och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar det oftast finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

Till rum 1219 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning så är man framme.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp till översta våningen där rummet ligger i högra änden av korridoren.


Logi i Uppsala, förslag

Här information om övernattningsalternativ för er som har långt att resa till Uppsala. Samtliga lågpris eller mellanklass, någorlunda centralt belägna (utom Sunnersta Herrgård) och på gångavstånd till ILU.

- Uppsala rumsförmedling
St. Johannesgatan 12
Tel: 018-109533
Hyr ut rum billigt i lägenheter runtom i stan. Enkelrum ca 300 kr exkl lakan & handduk (finns att hyra för 50 kr).

- Akademihotellet
Övre Slottsgatan 5
Tel: 018-155190, fax: 018-102917
Webb: http://www.akademihotellet.uu.se/
E-post: info@akademihotellet.uu.se
600-700 kr/natt. Ligger relativt centralt, intill Carolina. Ca 5 minuters promenad från city. Pentry i korridoren.

- Fjellstedtska skolans gästhem
Östra Ågatan 6, 753 32 Uppsala
Tel: 018-161100
Webb: http://www.fjellstedtska.se/fs_gasthem.html
Ca 700 kr/natt. Trevligt, vid Fyrisån.

- Hotel Uppsala (f.d. Basic hotel)
Kungsgatan 27
Tel: 018 - 4805000, fax: 018-4805050
Webb: http://www.basichotel.com/hotel/uppsala/
E-post: hoteluppsala@profilhotels.se
Centralt beläget lägenhetshotel, rum med pentry. Parkeringsgarage. Somliga rum utsatta för trafikbuller.

Samariterhemmets gästhem
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala
Tel 018-103400.
530 kr per natt om man vill ha toa och dusch i rummet. Lite billigare med dito i korridoren. Nyckeln måste hämtas kl 08.00-17.00, andra tider är receptionen stängd.

samt några vandrarhem:

- STF/HI Vandrarhem Uppsala City
Adress: Kungsg. 27, 753 21 Uppsala
Tel: 018-4805055
Fax: 018-4805050
E-mail: hoteluppsala@profilhotels.se
Webb: http://www.profilhotels.se/hotel/uppsala
(Priser för STF-medlemmar: bäddpris 185:-,enkelrum 370:-)

- Uppsala Vandrarhem City V
S:t Persgatan 16
Tel: 018-100008
E-mail: bokning@uppsalavandrarhem.se
Webb: http://www.uppsalavandrarhem.se
(Bädd i sovsal 200:-/pers, fyrbäddsrum 220:-/pers dubbelrum 240:-/pers, enkelrum 350:-. 60:- för lakan och handduk.)

- Sunnersta Herrgård STF Vandrarhem (6 km från centrum, dvs. långt borta)
Adress: Sunnerstav. 24, 756 51 Uppsala
Tel: 018-324220
Fax: 018-324068
(Pris per person och dygn 190:-/bädd för STF-medlem, 235:-/bädd för ickemedlem. Eget rumstillägg 150:-. Frukostbiljett 70:-, linne 75:-. Fri utomhusparkering)

Övriga hotell: För en lista över flera hotell se
http://www.kurssekr.uadm.uu.se/hotell.html

Se även Uppsala Turism:
http://www.uppland.nu/


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor06.htm
See also English version at www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor06-eng.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Sep 2011