Läskurs
Franska studier av
den sociala ordningen
och diskursernas ordning
(5 p)

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-fra01.htm>


D. Broady 30 juni 2001

 Kursplan och litteraturlista för läskurs
”Franska studier av den sociala ordningen och diskursernas ordning” (5 p)

Kursen är en läskurs inom forskarutbildningen i pedagogik avsedd för vissa stundenter från andra lärosäten än Uppsala universitet.

MÅL

Kursens syfte är att deltagarna skall förvärva förtrogenhet med centrala metoder, begrepp och forskningstekniker i Foucault och Bourdieus författarskap, samt någon inblick i hur den första generationen durkheimianer hanterade likartade problem.

INNEHÅLL

Läsning av några verk av Michel Foucault, Pierre Bourdieu och Émil Durkheim och Marcel Mauss. Vid läsningen uppmärksammas likheter och skillnader mellan författarskapen.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomföres som en läskurs, utan undervisningstillfällen. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. För forskarstuderande ges betygen Godkänd och Underkänd. För övriga ges betygen Godkänd, Väl godkänd och Underkänd. 


Litteratur

A. PRIMÄRLITTERATUR

- Durkheim, Émile & Marcel Mauss: "De quelques formes primitives de classification. Contribution a l'étude des représentations collectives", L'Année sociologique. Sixième année (1901-1902), 1903, pp. 1-72.
Omtryck pp. 395-461 i É. Durkheim: Journal sociologique. Paris: P.U.F., 1969.
Omtryck pp. 13-89 I M. Mauss: i Marcel Mauss: Œuvres 2. Représentations collectives et diversité des civilisations.
Paris: Minuit, 1969.
Eng övers. Primitive Classification. London: Cohen and West/Chicago: University of Chicago Press 1963.
(2 uppl. 1970 i serien Routledge paperback)

- Foucault, Michel: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966. (400 s.)
Eng övers. The order of things. An archaeology of the human sciences. New York: Vintage/Random House, 1970.

- Foucault, Michel: L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. (275 s.)
Sv. övers. Vetandets arkeologi. Lund: Bo Cavefors Bokförlag, 1972.
Eng övers. The archaeology of knowledge and the discourse on language. New York: Pantheon books, 1982

Foucault, Michel: L’ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970. Paris: Gallimard, 1971. (82 s.).
Sv övers. Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1993.
Eng. övers. i ovan nämnda utgåvan The archaeology of knowledge and the discourse on language. New York: Pantheon books, 1982.

P. Bourdieu, Homo academicus, Minuit, Paris 1984, ISBN 2-7073-0696-7 (295 sidor)
Sv. övers. Homo academicus. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996.
Eng. övers. Homo academicus. Cambridge: Polity Press, 1988.
Tysk övers. Homo academicus.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.

P. Bourdieu, Méditations Pascaliennes. Paris: Seuil, 1997 (316 s.).
Eng. övers. Pascalian meditations. Cambridge: Polity Press, 2000

Summa sidor primärlitteratur 1436

 

(B) SEKUNDÄRLITTERATUR SAMT ARBETEN INSPIRERADE AV FOUCAULT OCH BOURDIEU

Dessutom minst 500 sidor sekundärlitteratur om och arbeten inspirerade av Foucault och Bourdieu, förslagsvis

Kapitel 1, Bakgrunden, s. 21-104, i Donald Broady, Sociologi och epistemologi, HLS Förlag, Stockholm, 1 uppl. 1990, 2 uppl. 1991. (Detta första kapitel handlar bl.a. om durkheimanerna och den utveckling som ledde fram till Foucault och Bourdieus insatser.)

Något verk av Karin Johanisson (som exempel på kvalificerad aktuell Foucaultinspirerad svensk forskning), t.ex. Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de siècle. Stockholm: Norstedts, 1994.

Ingrid Heyman, Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974—1991, Daidalos, Göteborg 1995 (339 sidor). (Som exempel på kvalificerad aktuell Bourdieuinspirerad svensk forskning.)

 

INTRODUKTIONER

Därutöver läses introduktionlitteratur i mån av tid och behov.

En lättillgänglig introduktion till Foucaults liv och verk är:
Eribon, Didier: Michel Foucault (1926-1984). Paris: Flammarion, 1989 (399 s.), eller hellre andra uppl. 1991 som innehåller en del nytt material.
Sv. övers. Eribon, Didier: Michel Foucault (1926-1984). Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1991.

 En kort introduktionstext till Bourdieus nyckelbegrepp är en D. Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptronhäften nr 15, 1998 (PDF version, 129 kb, tillgänglig på http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf).
Även tryckt som ett kapitel i Jens Bjerg (red.): Pædagogik — en grundbog til et fag.
København: Hans Reitzels Forlag, 1998, sv. övers Pedagogik. En grundbok. Stockholm: Liber, 2000.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-fra01.htm

Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011

Back to SEC home page