Forskarutbildningskursen
"Digital litteratur p� Internet" (5 po�ng)
[Digital Literature on the Internet]

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-dli98.html>

Uppsala universitet, ILU, jan-maj 1998

Kursledare: Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Kursassistenter: Mats B. Andersson <mats.b.andersson@imt.se>, Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>

Kursplan
Prel. schema
L�rare, handledare
Webbadresser
V�gbeskrivning till ILU
Anvisningar
Ytterligare tips

Undervisningstillf�llen vanligen m�ndagar kl 13.15-15.00 i  rum 3122 (dvs tredje huskroppen, f�rsta v�ningen) eller aulan, Institutionen f�r l�rarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala.


Kursplan f�r forskarutbildningskursen
"Digital litteratur p� Internet", 5 po�ng

M�L

Kursens syfte �r att ge en introduktion till hur Internet anv�nds f�r skapande och och publicering av material f�r forsknings- och undervisnings�ndam�l. Vidare skall kursen erbjuda tillf�lle till publicering av material som deltagarna sj�lva framst�ller. Tonvikt l�ggs vid principer f�r vetenskaplig digital publicering, i synnerhet inom humaniora och samh�llsvetenskap.

KURSENS INNEH�LL OCH STRUKTUR

Kursen genomf�res i form av f�rel�sningar, demonstrationer, seminarier, laborationer samt individuellt arbete med framst�llning av eget material. Den inneh�ller f�ljande moment.

LITTERATUR

Kurslitteraturen best�r fr�mst av material h�mtat fr�n Internet. D�r finns den mest aktuella och kvalificerade informationen, exempelvis en fullst�ndig utg�va av riktlinjerna fr�n TEI. Vidare ing�r i kurslitteraturen uppsatser som delas ut vid undervisningstillf�llena samt handbokslitteratur.

EXAMINATION

Kursen f�ruts�tter aktivt deltagande. Examinationen sker i form av en skriftlig redog�relse d�r deltagarna redog�r f�r inl�st litteratur, resultatet av inventeringar av digitalt material p� Internet samt erfarenheter av eget arbete med att framst�lla material f�r publicering p� Internet. Till redog�relsen fogas det material som deltagarna sj�lva framst�llt f�r digital publicering. Av redog�relsen skall �ven framg� vilken litteratur deltagarna studerat (motsv. minst 500 sidor, vari kan inkluderas material h�mtat fr�n Internet). Samarbete till�tes och uppmuntras, men av redog�relsen m�ste framg� vilka avsnitt varje deltagare haft eget ansvar f�r.

Redog�relserna kan antingen skrivas ut p� papper eller utformas som HTML-dokument med inlagda l�nkar till den p� Internet tillg�ngliga litteraturen. I det senare fallet skall deltagarna f�rutom den digitala versionen �ven inl�mna en version av redog�relsen utskriven p� papper, med bilagda utskrifter av de viktigaste bland de externa webbsidor som redog�relsen h�nvisar till. Utskrifter p� papper av material som h�mtats fr�n Internet m�ste vara f�rsedda med URL samt datum.


Prel. schema

M�nd 1998-01-26 kl 13.15-15.00, rum 3122. - Introduktion

M�nd 1998-02-16 kl 13.15-15.00, rum 3122. - �versikt �ver  Internetteknik. Introduktion till HTML.

M�nd 1998-03-09 kl 13.15-15.00, aulan. - Forts. om HTML.

M�nd 1998-03-30 kl 13.15-15.00, aulan. - Om SGML.

M�nd 1998-04-20 kl 13.15-15.00, aulan. - Om XML m.fl standarder.

M�nd 1998-05-25 kl 13.15-15.00, rum 3122. - Diskussion av deltagarnas arbeten.

Fler undervisningstillf�llen och �vningar kan tillkomma.

Lokalerna finns p�  Institutionen f�r l�rarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala.


L�rare, handledare

I undervisningen och handledningen medverkar bl.a.

Mats B Andersson <mats.b.andersson@imt.se>,
Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@lhs.se>,
Karl Hjalmarsson <d92-khj@nada.kth.se>,
John Juliusson <john@nada.kth.se>,
Hans Melkersson <melker@nada.kth.se>


Webbadresser

Ytterligare kursmaterial finns p� adressen p�  http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/

Kursens diskussionsgrupp n�s p� adress http://www.skeptron.uu.se/dscdli/

Deltagare kan placera material �ven p� http://www.skeptron.uu.se/intdli/

introduktionsmaterial om SGML, SGML-m�rkt demonstrationsmaterial, SGML-program f�r nedladdning  m.m. finns p� adressen http://www.nada.kth.se/~broady/diglit/

Mats B. Andersson l�gger upp material i anslutning till kursen under sin hemsida   http://www.skeptron.uu.se/mats/

Hans Melkerssons material finns tills vidare p�  http://www.lhs.se/~melker/  men skall flyttas till servern i Uppsala.


V�gbeskrivning

ILU, Institutionen f�r l�rarutbildning, �r en tegelbyggnad i Uppsalas nordv�stra h�rn. Fr�n Uppsala C en halvtimmes promenad (g� l�ngs Fyris�ns v�stra strand s� kommer ni r�tt till slut) eller buss 13 som g�r (dock ganska s�llan) l�ngs Dragarbrunnsgatan. Bil�kare fr�n Stockholm forts�tter p� E4an tills Uppsala b�rjar ta slut, sen n�r det dyker upp skylt mot Svartb�cken ta av till v�nster och k�r Gamla Uppsalagatan �ver �n som kommer du rakt p� ILU. P� g�rden brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten f�r en dags parkering.


Anvisningar
senast reviderade 18 dec 1997

Kurslitteraturen

Kurslitteraturen best�r framf�r allt av material h�mtat fr�n Internet. D�r finns den mest aktuella och utf�rliga informationen.

Dessutom kan deltagarna beh�va n�gon handbok om Internet och HTML (som f�r s�rskilt intresserade XML och SGML), varav det finns m�nga att v�lja p�. Handb�ckerna �r sj�lvfallet alltid mindre aktuella �n den information som finns tillg�nglig p� Internet. F�rs�k finna handb�cker som betonar att HTML �r en till�mpning av SGML, vilket �ven kommer att vara kursens perspektiv (det finns m�nga mer kokboksliknande HTML-handb�cker d�r denna aspekt �r fr�nvarande).

Som �verkurs f�r deltagare med s�rskilt intresse f�r SGML f�resl�s Herwijnen, Eric van: Practical SGML. Second Edition. Boston/Dordrecht/London,; Kluwer Academic Publishers, 1994.

Vidare uppsatser som delas ut vid undervisningstillf�llena.

Deltagare

Deltagarna �r forskarstuderande i Pedagogik vid Uppsala universitet. �ven deltagare med annan bakgrund �r v�lkomna i m�n av plats och efter �verenskommelse med kursledningen. (Studerande med annan hemvist �n Pedagogiska Institutionen, Uppsala universitet, m�ste f�r att tillgodr�kna sig kurspo�ngen inh�mta samtycke fr�n ansvariga l�rare vid den egna institutionen.)

Dessutom kan s�rskilt intresserade l�rarstuderande f�lja kursen (eller dselar d�rav), t.ex. i samband med genomf�randet av examensarbetet.

F�rkunskaper, vana vid och tillg�ng till dator

Deltagarna f�ruts�ttes beh�rska n�got av de vanliga textbehandlingsprogrammen. I �vrigt fordras ingen st�rre datorvana. Viktigare �r att deltagarna �r f�rtrogna med och beredda att borra djupare i det �mnesomr�de inom vilket de avser att publicera material, och beredda att bekanta sig med principerna f�r m�rkspr�k som HML, XML, SGML och att utnyttja Internet.

Det �r �nskv�rt att deltagarna har tillg�ng till en egen dator (en PC som klarar Windows 95 eller Windows NT eller en Macintosh av inte alltf�r gammal modell), samt helst ett modem.

Riktlinjer f�r publiceringsarbetet

Deltagarna skall sammanst�lla material som kan publiceras p� Internet, i f�rsta hand i HTML-format.

Materialet skall vara av s� allm�nt intresse att det �r v�rt att publiceras. Det �r d�rf�r osannolikt att t.ex. en examensarbetesuppsats eller en arbetsrapport fr�n ett forskningsprojekt f�rtj�nar att publiceras i sin helhet. I st�llet kommer den som skriver t.ex. en examensarbetesuppsats i normalfallet att producera denna p� papper varefter examinationen sker p� ordin�rt s�tt, dvs. utanf�r ramen f�r denna kurs. Men i samband med uppsatsarbetet kan deltagarna sammanst�lla ett material f�r publicering p� Internet. N�gon kanske vill framst�lla material till hj�lp f�r svenskl�rare som undervisar om Strindbergs R�da rummet eller f�r biologil�rare som undervisar om kryptogamer.

Omf�nget beh�ver inte vara stort, en eller ett par webbsidor kan r�cka. Kvaliteten och inte kvantiteten �r avg�rande. Inneh�llet beror p� deltagarnas intresseomr�den. Det �r inte n�dv�ndigt att deltagarna f�rfattar ett helt nytt material. Lika anv�ndbara �r t.ex. en litteraturgenomg�ng med h�nvisningar till relevanta tryckta k�llor och l�nkar till relevanta digitala arkiv, eller en kommenterad utg�va av en befintlig text. Doktorander som deltar i kursen kan exempelvis sammanst�lla material om sitt eget forskningsomr�de.

Redog�relserna kan antingen skrivas ut p� papper eller utformas som HTML-dokument med inlagda l�nkar till den p� Internet tillg�ngliga litteraturen. I det senare fallet skall deltagarna f�rutom den digitala versionen �ven inl�mna en version av redog�relsen utskriven p� papper, med bilagda utskrifter av de viktigaste bland de externa webbsidor som redog�relsen h�nvisar till. Utskrifter p� papper av material som h�mtats fr�n Internet m�ste vara f�rsedda med URL samt datum.

Den l�ngsiktiga ambitionen �r att kursdeltagarna skaffar sig en kompetens som till�ter dem att aktivt bidra till uppbyggnaden av offentligt tillg�ngliga arkiv som i framtiden kan utnyttjas av forskare och l�rare.

Examination och po�ngs�ttning

Kursen f�ruts�tter aktivt deltagande. F�r examination finns tv� alternativ.

1. F�r l�rarstuderande vilka genomf�r ett examensarbete som innefattar publicering av material p� Internet �r kursen �r ett st�d vid genomf�randet av examensarbetet. D�rf�r ger kursen normalt inga extra po�ng. Dock kan individuella l�sningar vara m�jliga f�r l�rarstuderande som �nskar tillgodor�kna sig po�ng f�r kursen. Diskutera saken med kursledningen. Den l�rarstuderande som vill ha intyg p� genomg�ngen kurs skall l�mna in en kortare redog�relse f�r sina erfarenheter av arbetet med att s�ka, sammanst�lla och publicera material p� Internet.

2. F�r forskarstuderande sker examinationen i form av en skriftlig redog�relse d�r deltagarna redog�r f�r inl�st litteratur, resultatet av inventeringar av digitalt material p� bl.a. Internet samt erfarenheter av eget arbete med att framst�lla material f�r publicering p� Internet. Till redovisningen fogas det material som deltagarna sj�lva publicerat. Av redovisningen skall �ven framg� vilken litteratur deltagarna studerat (motsv. minst 500 sidor, vari kan inkluderas material h�mtat fr�n Internet).

F�r ev. deltagare med annan bakgrund g�ller detsamma som f�r forskarstuderande.

Samarbete till�tes och uppmuntras, men av redovisningen m�ste framg� vilka avsnitt varje deltagare haft eget ansvar f�r.

Redog�relserna kan antingen skrivas ut p� papper eller utformas som ett HTML-dokument med inlagda l�nkar till den p� Internet tillg�ngliga litteraturen. I det senare fallet skall deltagarna f�rutom de digitala versionerna �ven inl�mna en version av materialet utskrivet p� papper, inkl. utskrifter av de viktigaste bland de externa webbsidor som det egna materialet l�nkar till. Pappersversioner av material som h�mtats fr�n Internet m�ste vara f�rsedda med URL samt datum.

Som n�mnts finns betr�ffande po�ngs�ttning tv� alternativ:

  1. F�r l�rarstuderande vilka genomf�r ett examensarbete som innefattar publicering av material p� Internet �r kursen ett st�d f�r examensarbetet, och ger inga po�ng d�rut�ver.
  2. F�r forskarstuderande ger kursen 5 po�ng, som kan tillgodor�knas inom forskarutbildningen i pedagogik vid Uppsala universitet.

�ven deltagare som studerar p� andra niv�er och andra utbildningar kan erh�lla 5 po�ng, som dock kan tillgodor�knas enbart under f�ruts�ttning att den studerande inh�mtat samtycke fr�n kursansvarig vid den egna institutionen.


Ytterligare tips

Den b�sta koncisa handboken om SGML �r nog:
Bradley, Neil: The concise <SGML> companion. Harlow, England: Addison-Wesley, 1996, ISBN 0-201-41999-8. Den �r komprimerat skriven, f�ruts�tter att man kan en del elementa om SGML, men utm�rkt som uppslagsbok. F�r �vrigt finns �tskilligt av boken inneh�ll tillg�ngligt p� n�tet, se f�rfattarens hemsida http://www.bradley.co.uk/.

Pedagoger som �r intresserad av de aktuella f�rs�ken att utveckla en standard f�r undervisningssystem b�r bes�ka  http://www.imsproject.org. Avsikten med projektet IMS (Instructional Management System) �r att skapa en de facto-industristandard f�r distribuerad undervisning. Gr�nssnitten ska vara noga definierade men IMS avser inte att styra inneh�llet eller inneh�llsformaten, ty det �r v�sentligt att systemet �r neutralt i f�rh�llande till skilda alternativa l�randestrategier. En protyp skall vara f�rdig i mars 1998. Bakom projektet IMS finns Educom som har 600 "institutional members", mest nordamerikanska universitet.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-dli98.html

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011