Momentet "Utbildningssociologi" inom forskarutbildningskursen "Det svenska pedagogikämnets framväxt och utveckling under 1900-talet" (10 p)

Ped inst, Uppsala universitet, dec 2006 - jan 2007

URL of this page: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-0612-utbsoc.htm

Kursledare för detta moment är Donald Broady <broady@nada.kth.se>. Ansvariga för hela kursen är ann-carita.evaldsson <ann-carita.evaldsson@ped.uu.se> och Anders Westlin <anders.westlin@ilu.uu.se>.

Momentet startar med ett seminarium torsd 7 dec 2006 kl 13.15-16.30. Lokalen är ILU, Seminarieg 1. Läsningen av litteraturen skall ske innan nästa seminarium 21 dec och deltagarna ska senast 9 jan 2007 sända in en text som underlag för det avslutande seminariet 11 jan. Se vidare nedan under "Anvisningar".

Litteratur

Abrahamsson, Bengt (1974): "Utbildning och samhälle: några problemområden", pp. 291-342 i Skolan som arbetsplats. Rapporter från undersökningar genomförda av Utredningen om skolans inre arbete - SIA. Del I. Stockholm: Utbildningsdepartementet 1974:1. (54 s.)

Bourdieu, Pierre & Jean-Claude Passeron (1964): Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, pp. 7-115. [Eng. övers. The Inheritors. French students and their relation to culture. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1979, pp. 1-76] (108 s.) 

Broady, Donald (1998): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptronhäften 15, ILU, Uppsala universitet, 1998 (26 s.).
PDF-version (204 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf.
(Ungefär detsamma senare publ. som "Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg", s. 435-470 i Pedagogik. En grundbok, red. Jens Berg, Liber, Stockholm 2000.) (26 s.)

Broady, Donald (1999): ”Det svenska hos ramfaktorteorin”, Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 4, nr 1 1999, pp. 111-121. (12 s.)

Broady, Donald & Annika Ullman (2001): " 'Ständigt var man i farten med att grunda och stifta'. Om fält, offentligheter och nätverk vid sekelskiftet 1900", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2 2001, s. 27-46. (30 s.)

Broady, Donald & Mikael Börjesson (2006): ”En social karta över gymnasieskolan”, Ord&Bild, nr 3-4 2006, pp. 90-99. (10 s.)

Schema

Seminarium 1: Torsd 7 dec 2006 kl 13.15-16.30, ILU, Seminarieg. 1, rum 1440.

Seminarium 2: Torsd 21 dec 2006 kl 10.15-12.00, ILU, Seminarieg. 1, rum 1219.

Seminarium 3: Torsd 21 dec 2006 kl 13.15-16.30, ILU, Seminarieg. 1, rum 1219.

Seminarium 4: Torsd 11 jan 2007 kl 13.15-16.30, ILU, Seminarieg. 1, rum 1224.

Anvisningar till deltagarna

Din uppgift är att skaffa dig en uppfattning om några linjer i den svenska utbildningssociologins utveckling med tonvikt vid den sorts Bourdieu-inspirerade utbildningssociologi som odlas i Uppsala. När det gäller den Bourdieu-inspirerade forskningstraditionen ska du orientera dig om hur begrepp som kapital, habitus, fält och strategier kan brukas som forskningsredskap, vilka slags data som samlas in, vilka bearbetningstekniker som används och hur tolkningarna går till.

Inläsningen ska vara gjord innan seminarierna 21 december så att vi får en bra diskussion då.

Senast månd 8 januari kl 24 vill jag från dig per mejl få en en kort examinations-pm där du försöker besvara följande fråga: hur skulle något fritt valt område som ligger dig varmt om hjärtat (förslagsvis något med anknytning till ditt eget avhandlingsarbete) kunna utforskas med hjälp av Bourdieu-traditionens verktyg?

Ett alternativ är att du i din pm försöker att skissera några likheter och skillnader mellan å ena sidan sociologiska traditioner och i synnerhet Bourdieus utbildnings- och kultursociologi, å andra sidan någon eller några andra forskningstraditioner som du är bekant med.

Jag inser att du inte kan ta dig tid med någon mer omfattande utredning. Ingen utförlig inlämningsuppgift krävs. Skriv gärna kort och koncist. Avsikten är framför allt att få fram ett underlag så att vi under seminariet 11 jan kan resonera om vad forskningsverktyg duger till och jämföra med andra forskningstraditioner. Öppna frågor som vi kan diskutera under seminariet duger bra om du inte vill formulera färdiga svar.

Deltagarna kommer att i förväg få tillgång till varandras texter.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-0612-utbsoc.htm
Created by Donald Broady.  Last updated 11 Aug 2011
Back to SEC home page