Utbildningshistoriska sessioner under Svenska Historikermötet 2005,
Uppsala 22-24 april 2005

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-0504-histmote.htm

Svenska historikermötets officiella webb finns inte här utan på adressen
http://www-conference.slu.se/historiker2005/

Det följande är bara noteringar som har med de utbildningshistoriska sessionerna att göra.PROGRAM

för de utbildningshistoriska sessionerna vid Svenska Historikermötet 2005, Uppsala fred. 22 - sönd. 24 april 2005.
 

***

Fred 22 april 2005 kl 15.00-16.20: Session 39: Kvinnors utbildningsvägar
Sessionsledare Annika Ullman <annika.ullman@lhs.se> (Pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm)

Agneta Linné, Pedagogiska institutionen, Örebro universitet: Lärarinnor, pedagogiskt arbete och offentlighet. Kvinnliga skolpionjärers liv och strategier kring år 1900)

Kerstin Rydbeck, Inst. för ABM, Uppsala universitet: Från kvinnliga kurser till kvinnokurser. Folkhögskolan och verksamheten för de kvinnliga eleverna fram till idag - exemplen Värnamo och Bollnäs)

Hanna Markusson Winkvist, Historiska institutionen, Göteborgs universitet:
Det vidgade klassbegreppet – att analysera kvinnors val av högre utbildning

***

Lörd 23 april 2005 kl 08.30-09.50. Session 34: Eliternas utbildningsstrategier
Sessionsledare Donald Broady <donald.broady@ilu.uu.se>.

Jan Apel: Specialisthantverk och social reproduktion. Framväxten av en elit i södra Skandinavien under andra årtusendet f Kr.
PDF-version (302 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-apel-jan-050419-specialisthantverk.pdf>

Ola Winberg: Axel Oxenstierna och de utländska studieresorna
PDF-version (131 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-winberg-ola-050418-axel-oxenstierna.pdf>

Göran Norrby: Högadliga utbildningsstrategier under 1800-talet.
PDF-version (172 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-norrby-050424-hogadelns-utbstrat.pdf>

Ingrid Nordqvist: "Läs språk och matematik, så komma Ni fram i världen". Om grosshandlarna i Gävle och realläroverket Athenaeum i mitten av 1800-talet
PDF-version (181 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-nordqvist-ingrid-050330-athenaeum.pdf>

Mikael Börjesson: Social rekrytering till läroverk och universitet. Ett bidrag till den svenska sociala klassificeringens historia.
PDF-version (269 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-borjesson-050424-def-soc-eliter.pdf>.

***

Lörd 23 april 2005 kl 10.20-11.40. Session 40: Manligt och kvinnligt i uppfostran och utbildning - normer och praxis 1700-1900
Sessionsledare:
Jonas Liliequist

Kommentator: Claes Ekenstam, Göteborgs universitet

Carola Nordbäck, Mittuniversitetet, Härnösand: Den gudomliga ordningen. Kropp, kön och religiositet i svensk uppfostranslitteratur 1680-1740.

Jessica Parland-von Essen, Helsingfors universitet: Behagets betydelser. Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur.

Esbjörn Larsson, Uppsala universitet: Självverksamhet och självsvåldigt agerande. Manlighet i norm och praktik vid kadettutbildningen på Karlberg under perioden 1792-1866.

Tomas Berglund, Mittuniversitetet, Härnösand: Den gode fadern i svenskt 1800-tal - norm och praxis.

***

Lörd 23 april 2005 kl 13.10-14.30. Session 37: De svenska skolformernas historia
Sessionsledare: Ulf P. Lundgren <ulf_p.lundgren@ped.uu.se> (Pedagogik, Uppsala universitet)

Christian Lundahl, Uppsala universitet: En läroplanshistorisk analys av kunskapsbedömning i Sveriges första läroverksstadgar 1561-1724.

Henrik Román, Uppsala universitet: "Svenskundervisningen som en onytttig, ointressant och värdelös del av utbildningen". Om det problematiska svenskämnet i 1970-talets gymnasieskola.

***

Lörd 23 april kl 15.00-16.20. Session 35: Att lära och lära ut i vetenskapens tjänst. Linné och hans lärjungar
Sessionsledare & ordf. Åsa Karlsson <asa.karlsson@hist.uu.se> (Historia, Uppsala universitet, samt SBL)

Kenneth Nyberg, Uppsala universitet.

Hanna Hodacs, Uppsala universitet

Mariette Manktelow, Uppsala universitet

Nils Ekedahl, Södertörns högskola

***

Sönd 24 april 2005 kl 08.30-09.50. Session 36: Svensk yrkesutbildning i ett historiskt perspektiv
Sessionsledare: Anders Nilsson
<anders.nilsson@ekh.lu.se> (Ekonomisk historia, Lunds universitet)

Lars Pettersson, Lunds universitet, ekonomisk-historiska institutionen: Dansk och svensk yrkesutbildning för industrin under 1900-talet - med speciellt avseende på ungdomars integration i arbetslivet - en jämförelse.

Fay Lundh Nilsson, Lunds universitet, ekonomisk-historiska institutionen: "Teknologisk förändring och lönens bestämningsfaktorer i den andra industriella revolutionen - Några metodiska problem vid användandet av tvärsnittsanalys för studiet av dynamiska förlopp.

Anders Nilsson, Lunds universitet, ekonomisk-historiska institutionen: Yrkesutbildningen i Sverige 1850-1910 - en översikt.

***

Sönd 24 april 2005 kl 10.20-11.40: Session 38: Utbildningshistoria i forskningen och forskarutbildningen
Diskussion med inledning av Ulf P. Lundgren. Ordf. Donald Broady <donald.broady@ilu.uu.se>.

Donald Broady: Program för en forskarskola i utbildningshistoria
PDF-version (232 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/histedu/utbhist-program-050313.pdf>
HTML-version (106 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/histedu/utbhist-program-050313.htm>

***

Dessutom, utanför det egentliga utbildningshistoriska spåret, kommer ett didaktiskt block att finnas inom ramen för Svenska historiska föreningens egna sessioner i samarbete med Historielärarnas förening. I det sammanhanget ska Hans Albin Larsson (Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping) leda en session om historiedidaktik för skolväsendet och Henrik Ågren (Historia, Högskolan i Gävle) en session om historiedidaktik på universitet och högskolor.


ALLMÄN INFO

Svenska Historikermötet anordnas vart tredje år. Nästa gång blir i Uppsala den 22-24 april 2005. Evenemanget ska i huvudsak äga rum i universitetshuset där i stort sett alla lokaler kommer att tas i anspråk. Det blir nog ca 500 deltagare. Finansieringen är ordnad. Det blir förhållandevis billigt för deltagarna, i synnerhet för doktoranderna, och riklig förplägnad ingår. En keynote speaker blir Peter Burk från Cambridge. Gamla journalfilmer kommer att visas i slottsbiografen till ackompanjemang av stumfilmspianist. Och så vidare. Det lovar att bli givande dagar.

Tyvärr finns inga pengar alls (dvs. inga arvoden, deltagaravgifter eller ersättningar för resekostnader) avsatta till sessionsledare, paperpresentatörer eller paneldebattdeltagare. Alla måste finansiera sitt eget deltagande.

Sammanlagt blir det nog fjorton parallella spår som vardera innehåller sju 80-minuterssessioner. Ett brev med en förfrågan om förslag till sessioner skickades i juni av Janne Lindegren till alla de 22 svenska universitet och högskolor som har historia på programmet, samt till Åbo Akademi och Helsingfors universitet.

Bland sessionerna om vardera 80 minuter ska sju ägnas åt utbildningshistoria. Inom organisationskommittén är jag ansvarig för samordningen av dessa utbildningshistoriska sessioner, men för var och en av dem ska det finnas en sessionsledare som planerar sessionen, håller i kontakterna med bidragsgivarna, driver in paper, utser kommentatorer och agerar ordförande under själva sessionen (eller delegerar ordförandeskapet).

Som sagt disponerar varje session 80 minuter. Planeringen bygger på att det blir i genomsnitt 30 deltagare per session. Det brukliga är ju att tre, fyra eller högst fem paper presenteras och diskuteras. Men inget hindrar att somliga sessioner utformas på annat sätt, t.ex. som en paneldebatt eller en utfrågning. Själva paperpresentationerna bör vara korta, högst fem minuter, och kan kanske undvaras helt och hållet. Den mesta tiden ska användas till kommentarer och diskussioner. Alla paper kommer att finnas tillgängliga på webben i förväg och sessionsledarna kommer att förutsätta att deltagarna läst papren eller åtminstone abstracten.

Helst ska historikermötets sessioner denna gång i ganska hög grad ägnas åt forskning som är någorlunda långt gången. Det bör med andra ord inte bara bli presentationer av enstaka avhandlingsarbeten (för sådant ordnas särskilda sessioner rubricerade "nyare forskning"). Tonvikten bör hellre läggas vid större projekt eller program. Om möjligt.

Ang. bidragsgivarnas disciplintillhörighet: historiker, idéhistoriker och ekonomhistoriker kommer förstås att vara i majoritet men inom bland annat det utbildningshistoriska spåret är även företrädare för andra ämnen välkomna att bidra.


TIDSPLAN

22 sept 2004 utskick av en informationsfolder inbladad i Historisk Tidskrift.
1 dec 2004 deadline för inlämning av abstracts, dvs. förslag till paper.
28 febr 2005 ska fullständiga paper vara färdigställda och placeras på webben.
15 mars 2005 sista datum för deltagaranmälan.
22-24 april 2005 Svenska Historikermötet.

För sessionsledarna innebär tidsplanen att ni fram till och med 1 dec 2004 kommer att få förslag från folk som vill presentera paper. Det är sessionsledarens ansvar att ta ställning till om det föreslagna paperet ska ingå i er session eller ej. Om paperförslaget inte passar in eller inte får plats i er session , vidarebefordra det per mejl till mej. Så ska jag och Esbjörn Larsson undersöka om det eventuellt kan placeras i en annan session.
 


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-0504-histmote.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady <broady@nada.kth.se>. Last updated 25 maj 2005
Även Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@hist.uu.se> medverkar i planeringen av de utbildningshistoriska sessionerna.