Konferenser, seminarier, kurser 2006
anordnade på annat håll
men av intresse för SEC och DL

URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-06.htm

Nedan info om evenemang i kronologisk ordning

Se även noteringar från år 2003
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm>

Se även noteringar från år 2004
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-04.htm>

Se även noteringar från år 2005
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-05.htm>

Om SEC's egna arrangemang se
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm

2006-03-24--2006-03-25. Workshop "Nyttiga kunskaper, sann gudsfruktan och goda seder: Den unga människan i fostran och undervisning, 1600- 1920", Härnösand

2006-04-26. Seminarium om surveyundersökningar, Vetenskapsrådet, Stockholm

2006-05-09. Seminarium "Mot en gränslös utbildningsmarknad? Ranking och ackreditering som nya former för reglering av högre utbildning", SISTER, Stockholm

2006-05-17. Det virtuella biblioteket, ULL, Uppsala universitet

2006-06-07. Conférence débat "Anthropologie des déplacements et nouvelles logiques urbaines", EHESS, Paris

2006-06-14. Vernissage fotoutställningen Faces à face, Fotografins Hus, Stockholm, med Yann Toma

2006-08-14 ff. Epistemologi, brud og objektkonstruktion, Syddansk Universitet

2006-08-16 -- 2006-08-19. The 28th Session of The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 28), Umeå universitet

2006-09-29. Disputation, Margareta Nisser-Dalman, Uppsala universitet

2006-09-30. Den röda vågen. Kulturarbetarnas radikalisering under 1960- och 1970-talen, ABF Stockholm

2006-10-24--2006-04-27. Pierre Bourdieus tenkning, Universitetet i Bergen, Norge

2006-10-25. From Law to Legal Field: Pierre Bourdieu and the Law, Department of Sociology, University of Copenhagen

2007-11-13 -- 2007-11-17. Ian Hacking in Uppsala

2006-11-16 -- 2006-11-17. Les enfants et les jeunes dans les espaces du quotidien. Séminaire scientifique national sur les transformations des modes de production scolaire des élites, Paris

2006-11-20. Seminaire : L’etat, les acteurs et l’informel, MSH, Paris

2006-11-24. Disputation, Joakim Landahl, Lärarhögskolan i Stockholm

2006-11-28. Evidens-diskusjonen. Positivisme-diskusjon i nye former?, Aarhus Universitetet, Danmark

2006-12-01. Disputation, Mats Dahlström. Högskolan i Borås.

2006-12-01. Psykologins forskningstraditioner vid Uppsala universitet, Uppsala

2006-12-15. Disputation, Lovisa af Petersens, Stockholms universitet

 


2006-03-24--2006-03-25

Workshop "Nyttiga kunskaper, sann gudsfruktan och goda seder: Den unga människan i fostran och undervisning, 1600- 1920"

Härnösand 24-25 mars 2005

Inbjudan maj 2005 från Institutionen för Humaniora, Mittuniversitetet

Call for papers

Nyttiga kunskaper, sann gudsfruktan och goda seder: Den unga människan i fostran och undervisning, 1600- 1920
Workshop i Härnösand, 24–25 mars 2006

 

Inbjudan 

Institutionen för Humaniora vid Mittuniversitetet inbjuder härmed till en workshop på temat Den unga människan i fostran och undervisning, 1600-1920. Inbjudan riktar sig till forskare vars projekt helt eller delvis tar sin utgångspunkt i frågor som rör barns och ungdomars fostran och undervisning i Sverige under tidigmodern och modern tid. Avsikten med workshopen är att stimulera till ett möte där forskare kan ges tillfälle att diskutera såväl teoretiska som metodologiska infallsvinklar på detta forskningsfält. Både pågående forskning och forskningsplaner i form av projektansökningar skall kunna presenteras och diskuteras.

Tema

Det övergripande temat för workshopen är mötet mellan den unga människan och vuxenvärldens fostrande och undervisande ambitioner under perioden 1600-1920. Det handlar således om den socialiserings-, internaliserings- och disciplineringsprocess som tog sin början vid barnets födelse, och vars slutpunkt inte uppnåddes förrän den unga människan erhöll vuxenstatus.

Med begreppet fostran avses här den moraliska fostran som riktades mot den unga människan. Här inbegrips exempelvis den fostran som föräldrar, rättssystem, kyrka och skola praktiserade. Med begreppet undervisning avses de samhälleliga praktiker som organiserats med avsikt att ge den unga människan kunskaper av olika slag i form av grundläggande baskunskaper, teoretisk eller praktisk undervisning samt olika yrkesutbildningar. Fostran och undervisning var oftast integrerade företeelser, men kunde även förekomma var för sig. De utgjorde å ena sidan en etisk och moralisk dimension av socialisering av nya generationer, å andra sidan en kognitiv och intellektuell aspekt av samma process.

Fostran och undervisning kan därmed sägas utgöra centrala aspekter av ett samhälles fortbestånd och reproduktionen av befintliga klass- och könsbaserade

maktstrukturer. Men relationen mellan dessa företeelser är komplex och mångfacetterad, varför det finns behov av fördjupad historisk forskning inom detta fält.

Det valda tidsperspektivet är förhållandevis långt och avsikten är att deltagarna på så sätt skall ges möjlighet att både diskutera det tidigmoderna samhällets specifika praktiker, och övergången till det moderna samhällets former för fostran och undervisning. Här ges således utrymme för diskussioner kring kontinuitet och förändring både i praxis och på normativ nivå. Även den unga människans eget perspektiv, strategier och valmöjligheter är av stort intresse.

Plats och tid

Workshopen arrangeras i Härnösand. Vi kommer att hålla till i Mittuniversitetets lokaler, där vi även intar våra måltider. Tidpunkten för konferensen är den 24-25 mars 2006. Vi startar med lunch på fredag och avslutar vår workshop vid tretiden på lördag eftermiddag. Detaljerade uppgifter om kostnader och program sänds ut i oktober 2005. Avsikten är dock att arrangören skall täcka deltagarnas kostnader för logi och mat.

Anmälan

Om du är intresserad av att delta i denna workshop är du välkommen att sända ett förslag på titel för ditt paper till oss senast 15 juni 2005. Ambitionen är att vi skall reservera 30-40 minuter för varje anförande, med tid för diskussion och kommentarer.

Adresser

Om du är intresserad av att delta kan du sända din anmälan tillsammans med ett förslag på titel till: Professor Börje Harnesk, Institutionen för Humaniora, Mittuniversitetet , SE-871 88 Härnösand, Sverige. Anmälan går givetvis också bra att skicka via e-post : Borje.harnesk@miun.se. För ytterligare information ombedes ni ta kontakt med Börje eller någon av de övriga deltagarna i workshopens styrgrupp: Per Sörlin (per.sorlin@miun.se), Tomas Berglund (tomas.berglund@miun.se) eller Carola Nordbäck (carola.nordback@miun.se ).

Väl mött i Härnösand önskar

Börje Harnesk, Per Sörlin, Tomas Berglund och Carola Nordbäck!


2006-04-26

Seminarium om surveyundersökningar, Vetenskapsrådet, Stockholm
 

Vetenskapsrådet bjuder in till det första kvartalsseminariet kring aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

 

Survey-undersökningar

– ger karta för framtiden 

 

Jämförande studier med hjälp av survey-undersökningar har stor betydelse för human- och samhällsvetenskaplig forskning. Genom kartläggningar under lång tid och med stor global spridning får vi betydelsefull kunskap som kan ligga till grund för politiska beslut och den framtida utformningen av vårt samhälle.

 

Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap bjuder in till ett heldagsseminarium om pågående survey-undersökningar, på europeisk och global nivå. Kom och lyssna till ledande forskare inom området!

 

Medverkande

Stefan Svallfors

Professor i sociologi vid Umeå universitet, ansvarig för den svenska delen av ESS

Mikael Hjerm

docent i sociologi vid Umeå universitet, National Coordinator för European Social Survey i Sverige

Thorleif Pettersson

professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, ansvarig för den svenska delen av World Values Survey, och medlem i dess Executive Committee

Jonas Edlund

docent i sociologi vid Umeå universitet, ansvarig för International Social Survey Program i Sverige

Johan Fritzell

professor i sociologi vid Center for Health Equity Studies och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier

 

Onsdagen den 26 april, Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm

 

PROGRAM

10.00

Kaffe

 

10.30

Inledning

 

10.45

Att jämföra länder: en introduktion till International Social Survey Program och European Social Survey

Stefan Svallfors

11.30

Den europeiska socialundersökningen ESS – några resultat och framtidsplaner

Mikael Hjerm

12.15

Lunch

 

13.30

Globala värderingsstudier – en introduktion till World Values Survey

Thorleif Pettersson

14.15

International Social Survey Program: några resultat och framtidsplaner

Jonas Edlund

15.00

Kaffe

 

15.15

Jämförelser av inkomster och förmögenheter – en introduktion till Luxembourg Income Study

Johan Fritzell

16.00

Dagen avslutas

 

Anmälan sker senast fredagen den 21 april till anette.eriksson@vr.se

Seminariet är kostnadsfritt, men kan ta emot ett begränsat antal deltagare.
 

 

 


2006-05-09

Seminarium "Mot en gränslös utbildningsmarknad? Ranking och ackreditering som nya former för reglering av högre utbildning"

Seminarium "Mot en gränslös utbildningsmarknad? Ranking och ackreditering som nya former för reglering av högre utbildning"

Tid: Tisdag den 9 maj, kl 10.00-12.00

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D (KTH-Campus)

Anmälan: info@sister.nu senast den 8 maj

Uppsala universitets nya prorektor professor Kerstin Sahlin-Andersson presenterar tillsammans med sina medarbetare Linda Wedin och Tina Hedmo, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid samma universitet, ett aktuellt forskningsprojekt:

Högre utbildning har de senaste åren hamnat i fokus för en ny rad av regleringar, granskningar och utvärderingar som syftar till att skapa jämförbarhet, ordning och kvalitet i utbildning och forskningsproduktion. Dessa inkluderar olika former av rankningar, ackrediterings processer och certifieringar som till stor del bygger på idéer om marknadsskapande och principer för frivillighet och standardisering. De är också ofta transnationella och globala till sin karaktär. Vår forskning fokuserar på hur dessa mekanismer skapas och drivs fram, och vilken betydelse de har för organisering av utbildning på en internationell och Europeisk nivå. Diskussionen tar sin utgångspunkt i uppsatsen "Is a global organizational field of higher education emerging?", där vi analyserar framväxten av granskning och utvärdering inom högre utbildning. Uppsatsen bygger på vår tidigare forskning om ackreditering och ranking av managementutbildning och om MBA utbildningars utbredning och institutionalisering i Europa. Denna forskning har också lett oss vidare till ett nyss påbörjat projekt om omreglering av den högre utbildningen inom EU, och de politiska strävandena att skapa enhetliga marknader för högre utbildning respektive forskning genom pågående omregleringar och policy-skapande processer. Dessa inkluderar exempelvis Bologna-processen och det pågående arbetet att skapa ett Europeiskt forskningsråd. Hur drivs ett sådant marknadsskapande, och hur integreras politiska strävanden med önskan att skapa marknader för kunskap och utbildning?

Professor Sverker Sörlin är kommentator.

Seminarieunderlag:

Is a global organizational field of higher education emerging? Management education as an early example

SISTER
Swedish Institute for Studies in Education and Research
Institutet för studier av utbildning och forskning
Drottning Kristinas väg 33D
114 28  STOCKHOLM
Tel: 08 - 545 252 60


2006-05-17

Det virtuella biblioteket

Lär dig hitta i det virtuella biblioteket!
Datum: 2006-05-17
Tid: 12:30 - 14:00
Plats: Kyrkogårdsgatan 2C, Observatorieparken
Webbsida http://www.ull.uu.se/
E-post: info@learninglab.uu.se 
Del av: Lunchseminarium på ULL
 

Hur kan du som forskare och lärare vid Uppsala universitet använda bibliotekets elektroniska resurser i forskning och undervisning? Seminariet ger dig vägarna till de vetenskapliga artiklarna, böckerna och tidskrifterna på universitets datanät.
Talare: Alice Meissner, Päivi Juhola, Jenny Betmark, bibliotekarier vid Universitetsbiblioteket.
 

Lunchmacka ingår. Anmälan sker till info@learninglab.uu.se senast 2 dagar innan aktiviteten. Välkomna!

 


2006-06-07

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Invitation à la conférence débat dans le cadre du séminaire de Michel Agier (directeur d'études):

« Anthropologie des déplacements et nouvelles logiques urbaines »
« Relégation urbaine et politique : comment dit-on l'injustice ? »

Mercredi 7 juin de 15h à 19 heures
Amphithéâtre de l’Ehess, 105 bd Raspail 75006 Paris
(M° Saint Placide ou Notre Dame des Champs)

        On abordera les questions de l’expérience de la relégation et de l’émergence de la politique comme action, mouvement ou prise de parole dans des contextes qui – par les principes d’exclusion, de ségrégation ou de mise à l’écart qui les constituent – en freinent ou empêchent la possibilité. Les exposés préliminaires confronteront trois situations limites, voire extrêmes : Loïc Wacquant (sociologue, Université de Californie à Berkeley et Centre de sociologie européenne) parlera de la stigmatisation territoriale à l’âge de la marginalité avancée à partir de ses recherches dans le ghetto noir américain ; Michel Kokoreff (sociologue, Université Paris V Sorbonne) s’interrogera sur la présence et les formes de la politique dans les lieux d'exclusion ou marginalisation des banlieues populaires françaises ; Michel Agier (anthropologue, Ehess et Ird) évoquera la politique des réfugiés face au gouvernement humanitaire à partir d’enquêtes dans les camps africains. Jacques Rancière (philosophe, professeur émérite de l’université Paris VIII) commentera ces interventions et en tirera quelques conclusions quant au problème de la démocratie aujourd'hui. 

        Un temps important sera gardé pour qu’un échange entre les intervenants et avec le public ait lieu. Les débats seront animés par Emmanuel Terray (anthropologue, EHESS)

        Vous y êtes toutes et tous cordialement invité-e-s.

        Pour information, contacter Lidia Meschy <meschy@ehess.fr>

         Les débats s’appuieront sur quatre ouvrages qui s’affrontent selon des approches diverses à la question de l’injustice et de la politique aux marges de la ville et de la société :
Michel Agier, Aux bords du monde, les réfugiés (Flammarion, 2002)
Michel Kokoreff , La force des quartiers. De la délinquance à l'engagement politique (Payot, 2004)
Jacques Rancière, La haine de la démocratie (La Fabrique, 2005)
Loïc Wacquant, Parias urbains. Ghetto, banlieues, État (La Découverte, 2006)


2006-06-14 fotoutställning med bl.a. Yann Toma

Fotoutställning Faces à face

Fotografins Hus, Norra brobänken, Skeppsholmen
Vernissage 14 ju ni 2006 kl 18

med arbeten av Nan Goldin, Kimiko Yoshida, Orlan, J H Engström, Cécile Hartmann, Yann Toma, Hans Hemmert, Alain Bublex, Anneè Olofsson, Francois Rousseau, Jean-Luc Vilmouth, Miriam Bäckström, Julia Peirone, Dominik Lejman, Yuki Onodera, Suzanne Lafont, Philippe Ramette, Roman Opalka, Tova Mozard. Curator: Isabelle de Montfumat, Arts Événements, Paris.

Le vernissage a lieu le 14 Juin à 18H00 en présence de l’Ambassadeur. Nous organisons ainsi une table ronde sous forme d’un FACE A FACE(S) avec Yann Toma et Annèe  Olofsson. Les artistes présenteront leur travail et leur démarche artistique et porteront  une réflexion  sur "ce que signifie aujourd’hui le portrait et l’autoportrait dans la photographie contemporaine".

[Yann Toma är en av de franska fotografer som intresserat sig för Bourdieus sociologi]


2006-08-14 ff

Epistemologi, brud og objektkonstruktion - grundlag ift. studier af sundhed og læring
Syddansk Universitet, höstterminen 2006


En seminarrække ved Forskerskolen i Humanistisk Sundhedsforskning,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet
 

Formål:
Formålet med denne seminarrække er at arbejde med de historiske epistemologers analyser og se hvordan de kan hjælpe os i aktuel humanistisk sundhedsforskning.
Når vi studerer sundhed, krop og læring mv., så konfronteres vi med en række hverdagslige konstruktioner i form af begreber, klassifikationer og logikker. Disse konstruktioner er nødvendige når vi vil bemestre virkeligheden på et hverdagsligt niveau, men de samme konstruktioner kan gøre det umuligt for os at forstå den sociale virkelighed videnskabeligt, dvs. at komme til nye erkendelser. G. Canguilhem og G. Bachelard bliver betegnet som "historiske epistemologer" (f.eks. af Donald Broady) og de hjælper os til at rette opmærksomheden mod vigtigheden af, at videnskab må etableres i et brud med det hverdagslige og med 'common sense' og at vi må konstruere vort objekt videnskabeligt - hvis vi vil skabe ny viden om f.eks. sundhed, krop og læring.

Indhold:
Seminarrækken afholdes over 5 gange (3 timer/gang), med oplæg ved undervisere og diskussioner. Der læses tekster af George Canguilhem, Gaston Bachelard og Pierre Bourdieu.

Sted og tid:
Kurset finder sted på Danmarks Pædagogiske Universitet, bygning D (pædagogisk sociologi), lokale D 320, Kbh. NV.

Mandag d. 14. august
Mandag d. 11. september
Mandag d. 2. oktober
Mandag d. 6. november
Mandag d. 11. december
Alle dage fra kl. 9:00-12:00

Kursusleder:
Kristian Larsen, lektor, Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Øvrige undervisere:
Ulf Brinkkjær, lektor, Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
Katrin Hjort, lektor, Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Deltagere:
Ph.d.-studerende samt deres vejledere. Maksimalt 15 deltagere.

ECTS-point: 3.

Tilmelding:
Ansøgninger skal sendes på mail til lektor Kristian Larsen: krla@dpu.dk. Ansøgningsfrist d. 7. august 2006.


2006-08-16--2006-08-19

The 28th Session of The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 28)
Umeå universitet, August 16-19, 2006

First Invitation and Call for Papers to

The 28th Session of The International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 28)
August 16--19, 2006
Umeå University, Sweden

Conference Theme: Technologies of the Word. Literacies in the History of Education

Keynote speakers will be Professor Anne-Marie Chartier, Paris, France; Professor Shirley Brice Heath, Stanford, USA; Professor Egil Johansson, Umeå, Sweden; and Professor Brian V. Street, London, UK.

Besides the plenary lectures, the conference will offer parallel paper sessions that will be organised in five working themes: Literacy studies, Literacy as technology, Literacy instruction, Literacy practice, and Literacy and society. Proposals for papers to be presented at ISCHE 28 should be written in English and submitted as email attachments addressed to ISCHE28@histstud.umu.se no later than December 31, 2005.

Further information about the conference will be found in the attached conference flyer and on the conference web site that will open shortly:
http://www.umu.se/histstud/ISCHE28.html

Welcome to Umeå in August 2006!

Daniel Lindmark, Professor of History, Umeå University, Sweden
President of the ISCHE 28 Organisational Committee


Disputation 2006-09-29

Margareta Nisser-Dalman försvarar sin doktorsavhandling Antiken som ideal. Det antikiserande inredningsmåleriet och dess sociala funktioner i högreståndsmiljöer i Dalarna och Gästrikland 1791-1818

Tid: Fred 29 sept 2006
Plats:
Ihresalen, Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala.

Handledare: Marta Edling, Konstvetenskapliga institutionen, UU

Fakultetsopponent: Fil.dr, intendent Ursula Sjöberg.


2006-09-30

ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK
Labour Movement Archives and Library

Den röda vågen. Kulturarbetarnas radikalisering under 1960- och 1970-talen

Lördagen den 30 september 2006, kl 13.00-17.00, ABF Stockholm (Sveavägen 41)

Arrangörer: Helga Henschens Vänner, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ABF Stockholm


13.00 Seminariet öppnas

13.10 Thomas Etzemüller (Universität Oldenburg): Efter revolutionen (”1968”). En jämförande ramberättelse – Frågor

13.35 Barbro Werkmäster (Uppsala): Alternativ och avantgarde. Rörelser i det kulturella fältet – Frågor

14.00 Enn Kokk (Uppsala): ”Min gröna dröm är röd”. Exemplet Helga Henschen – Frågor

14.30 Kaffe

15.00 Paneldiskussion: Erfarenheter från 1960- och 1970-talen – slutsatser för nuet och framtiden?
Moderator: Bengt Göransson (ABF Stockholm)
Deltagare: Elisabet Hermodsson (Uppsala), Peter Curman (Stockholm),
Per Olov Enquist (Vaxholm), Gunilla Lagerbielke (Stockholm)
och Kjell Östberg (Södertörns högskola)

16.50 Seminariet avslutas.

Fritt inträde

Inför seminariet öppnas en Helga Henschen-utställning fredagen den 29 september på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Upplandsgatan 4. Utställningen pågår till och med december 2006. Öppettider: mån-ons 10:00-17:00, tors 10:00-19:00, fre 10:00-15:00.


Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Upplandsgatan 4
Box 1124
111 81 STOCKHOLM
 


2006-09-28

Evidens-diskusjonen. Positivisme-diskusjon i nye former?

TEMA OG UNDERVISERE:
Evidens, viten og praksis i filosofisk perspektiv
ved Uffe Juul Jensen, Afdeling for Filosofi, Aarhus Universitetet, Danmark.

Evidens som ide och begrepp - att se eller inte se
ved Katie Eriksson, Institusjonen för vård-vetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland.

Evidens og pædagogik - et umage par?
ved Niels Buur Hansen, Videncenter for professionsuddannelse og professionsudvikling ved CVU Sønderjylland, Danmark.

Medisinsk evidens og evidens i helsefag - kunnskapsformer i konflikt?
ved Kari Martinsen, Diakonissehjemmets høgskole og Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

PANELDISKUSJON

Tid: Tirsdag 28. november 2006 klokken 10.00 – 17.00. Registrering og kaffe fra klokken 09.30.

Sted: Christiesgt. 12, Bergen sentrum

Målgruppe: Undervisere, studenter og yrkesutøvere i helsefag og pedagogikk

Pris: Kr. 1.000,- som inkluderer lunsj, kaffe, frukt.
Faktura blir tilsendt.

Påmelding: dsh@bergendsh.no innen 15. oktober d.å.

Kontaktperson: Herdis Alvsvåg, herdis.alvsvaag@iuh.uib.no tlf. 55 58 48 51

Arrangører: Diakonissehjemmets høgskole og Institutt for utdanning og helse, Universitetet i Bergen.


2006-10-25

From Law to Legal Field: Pierre Bourdieu and the Law
- A One-Day International Conference

 

We are pleased to announce the one-day mini-conference "From Law to Legal Field: Pierre Bourdieu and the Law" which will take place 25 October, 2006, between 15.15 - 18.00. The symposium is organised by Hexis – Forum for Social Scientific Research and Retfærd on the occasion of the publication of a special issue on Bourdieu and Law in Retfærd.

The conference brings together a number of authors of the special Bourdieu and Law issue who will present their work on law and the legal field. The objective is also to invite the presenters to more generally engage in a debate on the utility of a Bourdieuian sociology for understanding law and legal practices.

The programme is scheduled as follows:

Presenters:

Dr. Yves Dezalay (C.N.R.S. & Maison des Sciences de l’Homme, Paris)
‘The Legal Construction of a Politics of Notables: The Double Game of the Patricians
of the Indian Bar in the Market of Civic Virtue’

Dr. Donald Broady & Dr. Mikael Börjesson (University of Uppsala)
‘The Social Profile of Swedish Law Students: National Divisions and Transnational
Strategies’

Dr. Mikael Rask Madsen (University of Copenhagen & Centre de sociologie
européenne, Paris)
‘Transnational Fields: Elements of a Reflexive Sociology of the Internationalisation of
Law’

Discussant: Dr. Margareta Bertilsson (University of Copenhagen)

Chair: Dr. Ole Hammerslev (University of Southern Denmark)

Venue: Room: 2.0.63, Department of Sociology, Øster Farimagsgade 5, DK-1014
Copenhagen K

The event is open to anyone with an interest in sociology of law and/or the sociology of Pierre Bourdieu.


For further information please contact Ole Hammerslev <ohv@sam.sdu.dk>.
 

Co-organisers: Department of Law, University of Southern Denmark, Department of Sociology, University of Copenhagen and Faculty of Law, University of Copenhagen.


2006-10-24 -- 2006-10-27

Pierre Bourdieus tenkning

Universitetet i Bergen, 24-27 okt 2006

Foreløpig program:

BOURDIEU OG PROFESJONSFORSKNING

Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap arrangerer i uke 43 2006 kurs med utgangspunkt i Pierre Bourdieu`s tenkning med internasjonalt anerkjente forskere fra Sverige, Danmark og Frankrike.
Kurset er beregnet for ph.d.studenter, men vil også være åpent for andre interesserte.
Mer utfyllende program med presentasjon av foreleserne følger senere. Det vil være påmelding til kurset. Kurset gir 4 studiepoeng.
Sted: Forskjønnelsen
Institutt for samfunnsmedisinske fag
Kalfarveien 31
5018 Bergen

Tirsdag 24. oktober kl.10 - 15:
Forelesninger om Bourdieu:
Kl. 10-12: Staf Callewaert: ”Introduksjon til Bourdieu – hans liv og tenkning”.
Diskusjon.
Kl. 12-13: Lunsj
Kl. 13-15: Staf Callewaert: ”Empiri, teori og metode i La Misere du monde i relasjon til trenden om livshistorisk metode i sosialvitenskapene”.
Diskusjon.
Onsdag 25. oktober kl. 10 - 14:
Forelesning om Bourdieu i sykepleien:
Kl. 10-12: Karin Anna Petersen: ”Sykepleie – et selvstendig fag? Teorier i, for og om sykepleie”.
Kl. 12-13: Lunsj
Kl. 13-14: Diskusjon
Om kvelden: samtale og omvisning ved Bergen Diakonissehjem for våre gjester.

Torsdag 26. oktober: kl. 10-15:
Forelesning om hjemmesykepleie og å dø i eget hjem:
Kl. 10-12:Lizbeth Engstrøm: ”Å komme inn i entreen”.
Diskusjon.
Kl. 12-13: Lunsj.
Forelesning:
Kl. 13-15: Inger Callewaert: ”Behandling og omvårdnaden i Ki-Yang Yang bevegelsen hos Balanta i Guinea-Bissau”.
Diskusjon.
Felles middag om kvelden.

Fredag 27. oktober kl.10-15 (engelsk-språklig dag):
Forelesning:
Kl. 10-12: Franck Poupeau: ”From geographical space to social space: beyond realistic and constructivist interpretation of Bourdieu`s sociology”
Kl. 12-13: Lunsj.
Kl. 13-15: Diskusjon. Staf Callewaert og Karin Anna Petersen er spesielt invitert til å kommentere, deretter oss andre.
Felles middag om kvelden.
Det er tatt kontakt med antropologimiljøet ved Mari Bente Bringslid. Miljøet derfra er spesielt invitert til å være med oss.


Bergen 26. mai 2006
Med hilsen fra oss i arrangementskomiteen
Jeanne Boge, Frode Jacobsen og Kari Martinsen


2007-11-13 -- 2007-11-17

The Hägerström Lectures 2006

Ian hacking

Universitetshuset, Uppsala, Sal X

Lecture 1: Monday 13 November 11 A.M. - 1 P.M. Kinds of people: moving targets

Lecture 2: Tuesday, 14 November 11 A.M. - 1 P.M. Autism: the very earliest days

Lecture 3: Wednesday 15 November 11 A.M. - 1 P.M. Autism now

Lecture 4: Thursday 16 November 11 A.M. - 1 P.M. Obesity – where did the Body-Mass Index come from?

Lecture 5: Friday 17 November 11 A.M. - 1 P.M. Nietzsche: “Unspeakably more depends on what things are called than on what they are”.

 


 

2006-11-20

seminaire : L’etat, les acteurs et l’informel

Reseau « acteurs emergents » (RAE/MSH), Maison des Sciences de l’Homme, 54 Bd Raspail, Paris, seminaires du groupe thematique « vers une reinvention du politique »
 
Lundi 20 novembre 2006, 14h 00 - 17h 00
Maison des Sciences de l’Homme, 54, bd raspail 75006 - Paris, salle 15 (2ème sous-sol)

Intervenants :

- Boubacar NIANE, (RAE/Univ. C.A. Diop – Sénégal)
- Abel KOUVOUAMA, (RAE/Univ. de Pau - France)

Modératrice : Monique de Saint Martin (RAE/EHESS)


2006-11-16 -- 2006-11-17

Colloque international pluridisciplinaire

Les enfants et les jeunes dans les espaces du quotidien
Séminaire scientifique national sur les transformations des modes de production scolaire des élites

16-17 Novembre 2006
Université Rennes 2 – Maison de la Recherche en Sciences Sociales (Bât. N)

Responsables : Yves Dutercq et Agnès van Zanten
Equipe d’animation : Brigitte Darchy-Koechlin, doctorante à l’IEP de Paris, Carole Daverne,
maître de conférences à l’Université de Nantes, Yves Dutercq, professeur à l’Université de
Nantes et Agnès van Zanten, directrice de recherche au CNRS

Présentation

L’objectif de ce séminaire est d’examiner les changements dans les modes de production scolaire des élites aussi bien du point de vue des choix et des projets des élèves et de leurs familles que de celui des instances publiques et privées chargées d’assurer cette formation. Il vise également à étudier les transformations des politiques éducatives françaises en matière de recrutement et de formation des élites.
Le séminaire s’intéresse aux différents niveaux d’enseignement concernés : lycée, classes préparatoires aux grandes écoles, Grandes écoles et enseignement supérieur dans son ensemble. C'est l’analyse de la situation française qui sera privilégiée, mais les particularités reconnues du système français de formation d'excellence à l'heure de la mondialisation des cursus et du marché de l'emploi conduiront à replacer constamment le contexte français dans une configuration internationale et à solliciter des contributions de chercheurs étrangers.
Tout en se centrant prioritairement sur la diffusion des résultats des travaux de recherche récents ou en cours d’élaboration, le séminaire veut donner une place importante au point de vue des responsables et des professionnels impliqués dans la formation des élites.
Ce séminaire est financé par l’IEP de Paris et par le CREN (Université de Nantes) et bénéficie du soutien de la MSH Ange Guépin (Pays de la Loire).

Organisation

Le séminaire de l’année 2006-2007 comprend 9 séances organisées autour de trois grandes
thématiques : les choix et projets des élèves et de leurs familles, l’offre de formation publique
et privée et les politiques en matière de formation des élites. Ces séances sont organisées en alternance dans les locaux de l’IEP de Paris (6 séances de deux heures, de 17h à 19h, avec deux intervenants par séance) et dans ceux de la MSH Ange Guépin à Nantes (3 séances “doubles” de 14h30 à 18h avec quatre intervenants). Chaque séance laisse une large place au débat avec le public. L’accès y est libre, dans la limite des places disponibles.

Programme 2006-2007

Thème 1. Choix et projets des élèves et de leurs familles
• Séance 1 (9 novembre 2006, Paris) : L’accès aux professions d’élite et le devenir des élites scolaires, avec Philip Brown (Université de Cardiff) et Jean-François Giret (CEREQ)
• Séance 2 (21 novembre 2006, Nantes): Les futurs membres de l’élite : héritiers et deshérités, avec Benjamin Castets-Fontaine (LAPSAC, Bordeaux 2), Chantal Dardelet (responsable du programme ESSEC), Carole Daverne et Yves Dutercq (CREN, Université de Nantes) et François Pilet (proviseur du lycée Clémenceau).
• Séance 3 (11 décembre 2006, Paris) : Les choix et les stratégies des élèves et des familles, avec Sally Power (Université de Cardiff) et Agnès van Zanten (OSC, CNRSSciences-Po)
Thème 2. L’offre de formation et les parcours institutionnels
• Séance 4 (15 janvier 2007, Paris) : L’évolution des CPGE dans le contexte national et international, avec Christian Baudelot (ENS Paris) et Joël Vallat (Président de l’association de proviseurs des lycées à classe préparatoire et proviseur du lycée Louis-le-Grand
• Séance 5 (6 février 2007, Nantes) : L’internationalisation des parcours de formation, avec Axel Augé (ESM Saint-Cyr), Brigitte Darchy-Koechlin (OSC-CNRS, Sciences-Po), Jean-Pierre Helfer (directeur de l’école de management Audencia) et Anne-Catherine Wagner (CSE-EHESS et Université Paris 1).
• Séance 6 (5 mars 2007, Paris) : Les stratégies des établissements et des offreurs extrascolaires, avec Hughes Draelants (OSC - Sciences-Po Paris) et Dominique Glasman (ERES, Université de Savoie)
Thème 3. Les politiques en matière de formation des élites
• Séance 7 (26 mars 2007, Paris) : L’avenir des grandes écoles sur la scène française et internationale, avec Monique de Saint-Martin (CEMS-EHESS) et Pierre Veltz (Ecoles des Ponts, ancien directeur)

• Séance 8 (14 mai 2007, Paris) : Les nouveaux dispositifs de discrimination positive dans l’accès aux formations d’élite, avec Daniel Sabbagh (CERI - Sciences-Po Paris) et Pascal Combemale (Lycée Henri IV, co-responsable de la classe préparatoire aux études supérieures)

• Séance 9 (5 juin 2007, Nantes) : Dynamiques politiques internationales et régionales, avec Hélène Buisson-Fenet (LEST-CNRS, Université de Provence), Cyril Delhay (responsable des “ conventions éducation prioritaire ” à Sciences-Po), Christophe Clergeau (vice-président de la commission éducation-enseignement supérieur à la régionPays-de-la-Loire) et Werner Zettelmeier (CIRAC, Université de Cergy-Pontoise).

AISLF <aislf@univ-tlse2.fr> a écrit :
--
AISLF
Secrétariat, Bât. AR 104 Bis
Université Toulouse Le Mirail,
5, Allée Antonio Machado
F - 31058, TOULOUSE Cedex
Tél. : [33] (0) 5 - 61 50 43 74
Fax : [33] (0) 5 - 61 50 43 74
Courriel : aislf@univ-tlse2.fr
Site : < www.univ-tlse2.fr/aislf/ >


Disputation 2006-11-24

Joakim Landahl försvarar sin avhandling i pedagogik Auktoritet och ansvar. Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning

Tid: Fred 24 nov 2006 kl 10.00
Plats: Lärarhögskolan i Stockholm, Tillbergsal A (som ligger i Hus T), Rålambsvägen 32 A

Handledare Ingrid Carlgren

Fakultetsopponent Donald Broady

Abstract

How has teachers’ work changed during the 20th century? This question is addressed in this dissertation that deals with two aspects of teachers’ work: moral education/discipline and care. The two aspects relate to two distinct, yet sometimes interconnected problems: the norm-breaking and the suffering child.

Drawing on a rich source of material, consisting of handbooks, magazines and journals for teachers, interviews, life histories, school memories, novels, commission reports etcetera, and theoretically interpreted within a frame of mentalities, modernity and institutional features of schooling, the process of change is described in terms of contrasts between “the past” and “the present” or between the modern and the late modern condition. The results are presented in two parts, dealing with discipline (part II) and care (part III).

Part II deals with changes in the meaning of discipline or moral education by focusing on the changes of what has been seen as a discipline problem, and the ways in which discipline problems can be counteracted. The question of the meanings of discipline problems is first illustrated by the “rise and fall” of the lying school child. The emphasis is on the ways in which the lie was held to be problematic in the early 20th century, but the fundamental aim is to understand the process of change whereby lies came to be seen as less important and dramatic as a problem for moral education. The meaning of discipline is further analysed in a study of conceptions of the school class. Contrasting the concept of bullying with the idea that the school class is characterised by a high level of solidarity (common in the first part of the 20th century), the changes of moral education are analysed. Further, the transformations of the school punishment are discussed, with a focus on ideas on the good punishment. After concluding the chapters on moral education, the focus shifts towards the teachers’ responsibility toward the suffering school child (part III). The point of departure here is that the problem of the suffering school child is not a self evident problem in the same way as the problem of the norm-breaking child. This means that the analysis of changes in caring relationships in schools has to focus on the ways in which suffering is made visible as a responsibility for the teachers. First there is an analysis of how the attitudes towards the value of being happy at school can shift historically, and how these changes can be related to shifting views on schooling as a phase of preparation. Further the process of making suffering visible is investigated. It is argued that contemporary teachers are both expected to and able to see the suffering of the child in a new way. Another chapter deals with school hygiene and “crisis pedagogy”. These are two different ways of speaking about what it means to work for wellbeing in schools that belong to two different historical time periods. The two projects are both about wellbeing, but the first had “sickness” as the fundamental concept, whereas the later has “sorrow” as its fundamental concept. The former is characterised by a belief in progress and segregation, whereas the latter is characterised by a belief in inclusion and close personal relationships.

In describing aspects of teachers work that have often been perceived as difficult to handle, the dissertation’s object, in the widest sense, is to give new perspectives on the meaning of working conditions, and by implication, the historical changes of these conditions. In an even more general sense the aim is to give new perspectives on schooling in late modern societies.
 


Disputation 2006-12-09

Mats Dahlström försvarar sin avhandling Under utgivning. Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion. Borås: Valfrid, 2006

Tid: Lörd 9 dec 2006 kl. 13.15
Plats: Stora Hörsalen (C 203), Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås.

Opponent: professor Per Soldan Ridderstad, Lunds universitet

Respondentens adress: mats.dahlstrom@hb.se, http://www.adm.hb.se/~mad/. Tillhör Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås.


Disputation 2006-12-15

Lovisa af Petersens försvarar sin avhandling Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnors Nationalförbund kring sekelskiftet 1900. Acta universitatis stockholmiensis 48, Stockholm Studies in History 87, 2006.

Tid: Fred 15 dec kl 13.00.
Plats: Stockholms universitet, Universitetsv. 10, Hus B, Hörsal 4


 

2006-12-01

Inbjudan till symposium 1 dec 2006

Psykologihistoriska Sällskapet inbjuder till symposium i Uppsala 1 december [2006] kl 15.00

Psykologins forskningstraditioner vid Uppsala universitet

Ett symposium under medverkan av Psykologihistoriska Sällskapet och Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Tid: fredagen den 1 december kl 15.00–18.00

Lokal:   Fack 107, Institutionen för hushållsvetenskap, Trädgårdsgatan 14, Uppsala. 

Program och tider:

15.00 Ingemar Nilsson, Göteborg: ”Experimentalpsykologin under Sydney Alrutz och Rudolf Anderberg, 1901–1955”

15.30 Gunnar Jansson, Uppsala: "Gunnar Johansson och gestaltpsykologin"
Sverker Runeson, Uppsala: "Gunnar Johansson och den ekologiska perceptionsteorin"
Erik Börjesson, Uppsala: "Gunnar Johanssons Optic sphere theory"

16.30 Arne Öhman, KI: ”Ingmar Dureman och den klinisk-psykologiska forskningen” 

17.00 Diskussion

ca kl 18 Avslutning

Symposiet är öppet inte bara för medlemmarna i Psykologihistoriska Sällskapet utan även för övriga intresserade. Ingen förhandsanmälan krävs.

Välkomna!

Styrelsen

Lokalen är tillgänglig strax före kl 15.


Disputation 2006-12-15

Lovisa af Petersens försvarar sin avhandling i historia Formering för offentlighet. Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900. Acta universitatis stockholmiensis 48, Stockholm Studies in History 87.

Tid: fred 15 dec 2006 kl 13.00
Plats: Hörsal 4, hus B, Stockholms universitet.

Opponent: Git Claesson Pipping


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-06.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011