Konferenser, seminarier, kurser 2004
anordnade på annat håll
men av intresse för SEC och DL

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-04.htm>

Jfr noteringar från år 2003
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm>


Endagskurs i korrespondensanalys
Odense, Danmark, 14 dec 2004


INVITATION TIL KURSUS I KORRESPONDENS-ANALYSE
 

Ole Hammerslev arrangerer sammen med Jørgen Lauridsen en dag med kursus i anvendelsesorienteret korrespondance-analyse ved Syddansk Universitet d. 14. december kl. 9-16.

Kursus: Introduktion til korrespondensanalysen
ved Lektor Jørgen Lauridsen (Økonomisk Institut) og Post doc. Ole Hammerslev (Juridisk Institut)

Korrespondensanalysen er et godt sociologisk analyseværktøj, som bygger på intuitive fortolkningsregler, grafiske fremstillingsformer og empirisk fleksibilitet. Vigtigst af alt er måske at den ikke kræver større matematiske/statistiske kundskaber.

Korrespondensanalysen er i sociologien især knyttet til Pierre Bourdieus analyser i bla. La Distinction, hvor han systematisk påviser sammenhængen mellem smagspræferencer og kulturforbrug ift. sociale baggrunde, og La Noblesse d’état, hvor han undersøger kapitalformerne i statsfeltet. Med baggrund i korrespondensanalysen konstruerer Bourdieu sine kort over mønstre af spisevaner, uddannelse, erhvervsbaggrund, musikforbrug og indkomst.

Formål:
Kurset sigter på at være anvendelsesorienteret og retter sig mod forskere uden den store statistiske/matematiske baggrundsviden. Der vil være (”hands on”) introduktion til korrespondensanalysen i både SAS og SPSS.

Tid: 14. december 2004 fra 9.15 til 16.00 (frokost 12-13 for egen regning).

Program:
1. Introduktion til korrespondensanalyse: Simpel og multipel korrespondensanalyse (9-11 JL).
2. Empirisk anvendelse af korrespondensanalyse: Bourdieu samt den danske dommerstand i det 20. århundrede (11-12 OH).
3. Udførelse af korrespondensanalyse i SAS og SPSS (13-14 JL).
4. Praktiske øvelser (14-16 OH+JL).

Dagen afsluttes evt. med restaurantbesøg (for egen regning), hvortil tilmelding kræves.

Litteratur: Den udvalgte litteratur går fra overordnet generel beskrivelse af korrespondensanalysen til mere tekniske beskrivelser.

Jæger, Mads Meier: Korrespondanceanalysen – et sociologisk værktøj, SFI, 2003 (generel beskrivelse). Findes på http://www.sfi.dk/graphics/SFI/Forskerfiler/Mads_Jaeger/Korrespondanceanalyse_Paper.pdf
JF Hair, RE Anderson, RL Tatham, WC Black: Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, 1998, kapitel 10 (ikke-teknisk beskrivelse)
BS Everitt, G Dunn: Applied Multivariate Data Analysis, Arnold, 2001, kapitel 4 (lettere teknisk præsentation)
JD Jobson: Applied Multivariate Data Analysis, Volume II, Springer, 1992, kapitel 9.4 (meget teknisk præsentation)
SAS Institute: SAS/STAT User's Guide Version 8, Volume 1, SAS Institute, 1999, kapitel 24 (introduktion og how-to i SAS)
I SPSS er korrespondensanalysen beskrevet i online-hjælpen i SPSS.


Pris: Gratis

Sted: Lok. 99, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Tilmelding: Senest 1. december 2004 til Ole Hammerslev: ohv@sam.sdu.dk
 


Seminarium om marknader på SCORE 3 dec 2004:

International Social Science Seminar

 
Friday, 3 Dec, 1-3 pm
Professor Don Slater (London School of Economics)
"Imagining economic futures: ICTs, markets and development"

ISSS Theme Autumn 2004/ Spring 2005: The Social Construction of Markets
In recent years, the social foundation and the social construction of markets have received increased attention in a wide variety of disciplines. Markets are not taken as given entities, but as social constructs that need to be problematised. Interesting new theoretical developments are taking place, which try our different ways in which markets are constructed, fashioned and regulated in a globalizing economy. The seminar will address thematic areas such as markets and ideology, consumption, the informal economy, the nature of market transactions, and economic conventions. Invited guests hold seminars on current issues, relevant for the theme. The seminar is open to all faculty members, students, and the interested public.

Seminar co-ordinators:
Christina Garsten, Score and Department of Social Anthropology
<christina.garsten@score.su.se>
Ulf Jonsson, Department of Economic and Social History
<ulf.jonsson@ekohist.su.se>

Cultural capital and cultural taste in the UK

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, arrangerar en öppen föreläsning med Tony Bennett och Alan Warde

25 november, 14-16 i  Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14

I samband med ett internationellt arbetsseminarium kring smak och kulturella distinktioner i Europa den 25-27 november arrangerar sociologiska institutionen en öppen föreläsning med Tony Bennett och Alan Warde. Tony Bennett och Alan Warde har lett ett stort forskningsprojekt om klass och smak i Storbritannien och kommer att berätta om resultaten från studien.

Tony Bennett är professor i sociologi vid Open University i England och har bland annat publicerat böckerna ”Accounting for Tastes – Australian Everyday Cultures” och ”The Reluctant Museum Visitor”.

Alan Warde är professor i sociologi vid Manchester University i England och har bland annat skrivit böckerna ”Consumption, Food and Taste” och ”Eating Out”.

Ansvarig för seminariet är prof. Jukka Gronow.


 

6th Conference ESA Research Network for the Sociology of the Arts

November 3-5, 2004
Department for the Study of the Arts and Culture
Erasmus University Rotterdam
The Netherlands

http://www.esa-arts.net/conferences/rotterdam3nov2004/index.htm

Bo G. Ekelund deltar.


Foreningen Hexis – forum for samfundsvidenskabelig forskning - inviterer:

Bourdieu og Foucault i studier indenfor sygepleje

HEXIS - forum for samfundsvidenskabelig forskning - inviterer til åbent arrangement, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13 til 16 i Medborgerhuset på Blågaardsplads, Nørrebro

Oplægsholderne vil være: 

Kirsten Beedholm, som er Ph.d i Pædagogik fra Københavns Universitet, vil på baggrund af sin Ph.d.-afhandling om ’Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs’ (Forlaget PUC. Viborg 2003) præsentere og diskutere et bud på, hvordan en Foucault-inspireret arkæologisk analyse kan udvikles og gennemføres. Med afsæt i første del af Michel Foucaults forfatterskab vil hun fortælle om arbejdet med at udvikle en række analytiske greb til analyse af diskurser og med inddragelse konkrete eksempler fra sin afhandling diskutere forskellige epistemologiske og metodiske spørgsmål i forbindelse hermed.

og

Inga Axelsen er Ph.d. i Pædagogik fra Københavns Universitet og vil på baggrund af sin Ph.d.-afhandling om ’Sundhedsplejerskearbejde og formidling af bestemmelser om hvad der er godt for børn og unge’ diskutere sin brug af Pierre Bourdieus sociologiske værktøjer og teori om blandt andet reproduktion, felt, habitus og position. Oplægget vil specielt fokusere på, hvordan afhandlingens objekt er blevet konstrueret og den betydning, socioanalyse har haft i arbejdet med afhandlingen. Dette vil samtidig lede til en diskussion af den betydning, udarbejdelse af en socioanalyse kan have mere generelt.

 

 

Foreningen HEXIS' blev stiftet for 4 år siden og har til formål  - konstruktivt og kritisk - at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde med særligt henblik på empirisk forskning i samfundsmæssige praksisformer. Foreningen har blandt andet til formål at skabe et forum for diskussion og faglig udveksling i erkendelse af, at Bourdieuforskning og empiriske arbejder, som i bred forstand er inspireret af Bourdieus tanker, er spredt ud over alle mulige institutionelle sammenhænge. Se www.hexis.dk  for yderligere oplysninger.

 

 


Temadag arrangeret af foreningen Hexis – forum for samfundsvidenskabelig forskning

Om det der (måske stadig) savnes i dansk pædagogisk forskning

Torsdag 16. september 2004, kl. 13 – 16, Lokale F 400
Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV.

Da Professor Emeritus Staf Callewaert i 1994 skrev artiklen ”Om det der (måske) savnes i dansk pædagogisk forskning”, var det et kritisk opgør med den normative, praksisvejledende og professionsloyale pædagogiske mainstreamforskning. Med inspiration fra Pierre Bourdieu argumenterede han for en pædagogisk forskning, der som sit fokus har at forstå og forklare den pædagogiske praksis gennem at bryde med de selvindlysende hverdagslige konstruktioner, der præger den pædagogiske selvforståelse. Med dette arrangement ønsker vi at tage tråden op fra 1994 og sætte fokus på dansk pædagogisk forsknings nuværende status og fremtidige udviklingsmuligheder.
Staf Callewaert har siden midten af 1970erne været en af de bærende kræfter i Bourdieu-receptionen i Danmark.

13.00 - 13.45: Oplæg ved Staf Callewaert
14.00 - 14.45: Diskussion med Peter Koudahl, Kim Esmark og Kristian Larsen
15.00 - 15.45: Åben diskussion
Alle er velkomne!

***

Staf Callewaert, "Om det der (måske) savnes i dansk pædagogisk forskning", i: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, september 1994.
Genoptrykt i Callewaert. Videnskab og engagement, red. Morten Nørholm og Karin Anna Petersen (Viborg 2002), s. 72-83.

Se nærmere: www.hexis.dk


Forskarubildningskurs "Utvärdering ur samhällsvetenskapligt perspektiv",  5 poäng, ht 2004

Kursen är en forskarutbildningskurs om 5 poäng som ges av KK-stiftelsens forskningsprogram LearnIT, vid Göteborgs universitet <http://www.ped.gu.se/learnit>

Kursen initierades av Ulf P Lundgren.
 

Mål

Målen för kursen är att de studerande skall skaffa sig

Innehåll

I kursen ges en översikt av förändringar av utvärdering under de senaste decennierna med tyngdpunkt på en internationell utvärderingsdiskurs och exempel från svensk utvärderings­forskning. Kursen behandlar centrala begrepp, teorier, modeller och olika problemområden i utvärdering.

Arbetsformer

Kursen startar den 13 september 2004 och ges på halvfart i distansform med IT-stöd. Kursen är organiserad i två sammankomster med föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Första sammankomsten är den 13-14 september med start kl. 10.00 dag 1 och avslutning kl. 15.00 dag 2. Den andra sammankomsten sker under våren 2005 vid datum som bestäms senare. De fysiska träffarna sker i vid Mälardalens högskola i Eskilstuna.

I kursen används konferenssystemet WebbCT. Närmare information om hur systemet hanteras kommer att finnas tillgängligt på en nätadress för dem som antas till kursen. Vid registrering i samband med kursstart får deltagarna ett användar-id och lösenord.

En studiehandledning kommer att finnas på nätet innan kursstart.

Examination

Examination sker genom redovisad uppsats och granskning av en annans uppsats. Kursen ger 5 poäng och examineras genom skriftlig redovisning. Betygen Underkänd och Godkänd ges.

För godkännande krävs också att litteraturen läses samt ett aktivt deltagande vid sammankomsterna och de diskussioner som äger rum i den nätbaserade plattformen.

Anmälan och behörighet

Anmälan görs till Ove Karlsson, Mälardalens högskola senast den 9 augusti 2004, adress se nedan. Anmälan ska innehålla uppgifter om 

Kursen är öppen för doktorander från olika discipliner med intresse för utvärderingsteori och utvärderingsarbete i olika offentliga verksamheter. Behörig är den som är inskriven vid forskarutbildning. Deltagarantalet är maximerat till 15 st. I mån av plats antas även magisterstudenter.

Det åligger doktoranden att kontrollera med sin handledare att kursen får tillgodoräknas inom den egna forskarutbildningen.

Litteratur

I kursen ingår litteratur omfattande ca 2000 s. Nedan anges obligatorisk litteratur. Ytterligare texter kommer att anvisas av kursledningen och väljas ut av kursdeltagaren tillsammans med kursledningen.

Karlsson, Ove (1999) Utvärdering - mer än metod. Tankar och synsätt i  utvärderingsforskning: en översikt. Stockholm: Svenska kommunförbundet, Kommentus. Se http://www.svekom.se/skorg/fou/kunskapsoversikt/utvard.htm

Vedung, Evert (1998) Utvärdering i politik och förvaltning, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Deltagaren skall också orientera sig om den utvärderingspolitiska diskursen genom artiklar i E-tidskriften: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003:1-2: Temanummer: Utvärdering, forskning och politik, del 1 och 2. Utgivare Utbildningspolitiska institutet, Uppsala universitet. Se http://www.upi.artisan.se

Kursansvarig

Professor Ove Karlsson
Mälardalens högskola, ISB
Box 325,
632 05 Eskilstuna
ove.karlsso@mdh.se
Tel: 016 – 15 34 56

Lärare

Professor Ove Karlsson, Mälardalens högskola
Professor Evert Vedung, Mälardalens högskola och Uppsala universitet
Adjunkt Eva Björklind, Mälardalens högskola

Medverkande

Professor Ulf P. Lundgren, Mälardalens högskola och Uppsala universitet


Diskussion anordnad av doktoranderna i pedagogik, Uppsala, torsd 2 sept 2004

Date: Tue, 24 Aug 2004 10:20:01 +0200
From: Mia Heikkilä <mia.heikkila@PED.UU.SE>

Peddans Kick-off inför 2004-2005

Torsd 2 september 2004 kl. 15.15 – 17 i Seminariet A

Anmälningar tas emot av doktorandföreningens sekreterare Therese Hartman, therese.hartman@ped.uu.se

Doktorandföreningen vid Pedagogiska institutionen inbjuder till en eftermiddag där alla på institutionen har möjligheten att presentera sitt pågående arbete och sina projekt eller ta del av vad som ska hända på institutionen under året.

Inga skrivna texter behövs, utan diskussionen startar utifrån det som sägs och det som presenteras. Vi vill på detta sätt ordna en gemensam start inför hösten, och mötas och synliggöra för varandra vad vi arbetar med. Vi tänker oss att varje presentation tar ca tio minuter och sedan följs av tio minuters diskussion.

Det blir gemensamt fika som institutionen bjuder på och efteråt ordnar vi post-seminarium till självkostnadspris där vi får fortsätta snacka.


Konferens "Ontologier i arbete - språket som grund för framtida IT-utveckling"
Electrum, Kista, 31 augusti 2004

[MU-projektet bidrar till postersession]

Svenska W3C-kont§oret och Metamatrix Development & Consulting AB genomför, med stöd av Vinnova, en konferens
kring betydelsen av språket (begreppsbildning, informationsmodellering, vokabulärer etc.) för framtida IT-utveckling. Konferensen "Ontologier i arbete - språket som grund för framtida IT-utveckling" genomförs den 31 augusti 2004 på Electrum, Kista (för mer information se nedan). Projekten inom Vinnovas program "Infrastruktur för kunskapshantering" uppmanas medverka i konferensen med var sin poster. Utställningen kommer att stå framme under hela dagen i konferenslokalen (Electrumsalen). Dessutom har finns avsatt en timme under eftermiddagen som "postersession".


Heldagskonferens: "Ontologier i arbete - språket som grund för framtida
IT-utveckling "
31 augusti 2004
Electrum, Kista
Konferensen stöds av Vinnova

Kortbeskrivning
=================================
Ord som begrepps- och informationsmodellering, terminologier, semantik,
vokabulärer och ontologier blir allt vanligare i samband med utvecklingen av
framtida IT-baserade tjänster. Denna nya betydelse av språket och olika
modeller av språket har uppmärksammats på många håll, t.ex. inom
standardiseringsvärlden (t.ex. World Wide Web Consortiums arbete med OWL,
den semantiska webben m.m.), bland svenska myndigheter (t.ex. i
Statskontoretets arbete med s.k. standardmeddelanden vilka är en central del
av 24-timmarsmyndigheten) och i industrin.

Vad innebär detta möte mellan informationsteknik och olika aspekter av
språket? Denna konferens syftar till att belysa området "ontologier", dess
underliggande principer, standarder, metoder och tillhörande strategiska
synsätt. Betoningen kommer att ligga på praktisk tillämpbarhet, men, för att
ge stöd åt strategiskt tänkande, så kommer även framtidsscenarier att
presenteras. Ett viktigt inslag i konferensen är erfarenheter från pågående
och genomförda svenska projekt inom området.

Målgrupp
=================================
Målgruppen för konferensen är personer involverade i praktiskt arbete med
ontologier, i arbete med externt exponerade webbtjänster och/eller med
organisationsövergripande meddelandeformat. Dessutom är konferensen
relevant för IT-strateger och Information Resource Managers och andra som
ska definiera policies för att framtidssäkra informationsinfrastrukturen.

Konferensens tema - utförligare
=================================
Ontologidagen - ett tillfälle att ta del av trender inom ontologiområdet, ta
del av vad som pågår, och ta del av andras erfarenheter och visioner.

Vad behöver en organisation göra för att uppnå långsiktig stabilitet och
kostnadseffektivitet i sin IT? Förutom att välja rätt standarder (och
lämpliga standard-baserade produkter) så måste informationen, som utgör den
mjuka infrastrukturen, kunna överleva den förändring som varje organisation
genomgår, men dessutom måste informationen kunna utbytas över
organisationsgränser på ett smidigt sätt. Det finns ett antal viktiga
trender i dagens IT-värld: webbens genomslag, nya paradigmer för
IT-arkitektur (t.ex. Web Services), ett ökande behov av att på digital nivå
samverka över organisationsgränser, och det övergripande behovet av att
framtidssäkra investeringar genom att basera dessa på standarder. En av
effekterna av sådana trender är att det blir allt viktigare att ha
gemensamma terminologier och begreppsapparater. Detta område har under
senare tid blivit känt under namnet "ontologier". Med en ontologi menar vi
en ensad terminologi, där termer har överenskomna betydelser, och där
terminologin finns explict representerad i informationen. För att optimalt
utnyttja ontologier som en av hörnstenarna i arbetet med att bygga sina
informationsinfrastrukturer, är det viktigt att förstå denna paradigm, att
veta vilka tekniker och metoder som stöder paradigmen, och skaffa sig en
förståelse för hur ontologiarbetet blir en integrerad del i det långsiktiga
förvaltandet av den mjuka infrastrukturen.

Denna konferens ger såväl bred som djup kunskap om den roll som ontologier
har i informationsinfrastrukturen. De underliggande paradigmerna kommer att
belysas, liksom visioner om hur dessa möjliggör morgondagens kraftfulla
IT-plattform. Erfarenheter från praktikfältet kommer att presenteras, för
att illustrera hur ontologibaserat arbete kan bedrivas, liksom viktiga
metodfrågor rörande utveckling och förvaltning av
innformationsinfrastrukturer.

I detta område är det viktigt att fora för erfarenhetsutbyte etableras, där
vi över organisationsgränser kan lyfta fram insikter och frågor om hur en
fungerande öppen informationsinfrastruktur kan realiseras i praktiken. I en
avslutande öppen debatt kommer bland annat sådana frågor att tas upp.

Konferensens upplägg
=================================
Konferensen består dels av ett presentationsspår och dels en
projektutställning. Presentationsspåret består av ett antal
plenariepresentationer.

Projektutställningen omfattar ett antal aktuella FoU-projekt, stödda av
Vinnova, inom programmet "Infrastruktur för kunskapshantering". En kortare
beskrivning av vad som finns på utställningen kommer att ges som en
presentation under konferensen.

Förmiddagen kommer att inledas av en presentation av visionen om ontologier
och dessas roll i framtidens nätverkade mjuka infrastruktur.
Dessutom kommer vissa teknologi-fokuserande presentationer att ges, för att
exemplifiera de teknologier som kan ligga till grund för ontologi-baserade
satsningar. Under såväl förmiddagen som eftermiddagen kommer dels
praktikfall att presenteras, liksom pågående eller genomförda initiativ till
standardisering av begrepp och terminologier.
Eftermiddagens presentationspass avslutas med en öppen paneldebatt.

Vi kommer även att under konferensen undersöka behov och möjligheter av
uppföljande arrangemang kring detta tema.

Arrangörer
=================================

Svenska W3C-kontoret (http://www.w3c.se) Metamatrix AB
(http://www.metamatrix.se)

Konferensen stöds av Vinnova (http://www.vinnova.se)

Plats tid m.m.
=================================

Tid
tisdag den 31 augusti 2004, kl 09.00 -- 17.00 Plats
Electrum, Kista
Kostnad
750 SEK (självkostnadspris, inkluderar dokumentation, lunch,
kaffe+kaka samt efterföljande smörgås och dricka)

Efter det formella programmets avslut erbjuds en öppen diskussionsmiljö (på
SICS) med smörgås och dricka, där informella diskussioner kan ske.

Viktiga datum
=================================
2004-08-01
inbjudan med fullständigt bestyckat program publiceras 2004-08-10
senaste anmälningsdag för deltagande
2004-08-31
Konferensen avhålles

Kontaktpersoner
=================================
För anmälan och mer information kontakta:

Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret och SICS
tel: 08 - 633 15 19 e-post: <olleo @ sics.se>

Johan Groth, Metamatrix AB
tel: 08 - 33 20 40 e-post: <johan.groth @ metamatrix.se>


Nordisk Sommeruniversitet
Session på Island, 24-30 juli 2004

Se www.nsuweb.net.


 
 
 

Fransk filosofi 1950-2000
Alliance française d’Upsal, VT 2004

Alliance française d’Upsal
Tel. 018-51 21 65
http://www.alliancefrancaise.c.se

Fransk filosofi 1950-2000

Alliance française i Uppsala arrangerar en föreläsningsserie om den moderna franska filosofien. Föredragen hålls på svenska och vänder sig såväl till en intresserad allmänhet som till en akademisk publik. Ambitionen är att på ett enkelt sätt presentera några av de franska tänkare som under andra hälften av 1900-talet har kommit att starkt påverka inte bara filosofien utan även de humanistiska vetenskaperna i allmänhet.

Under vårterminen fortsätter serien med följande föreläsningar

Tisd 24 febr 2004
Maurice Merleau-Ponty (1908 - 1961)
Anna Petronella Fredlund

Tisd 4 maj 2004
Gilles Deleuze (1925 – 1995)
Jan Sjunnesson

Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2 (ekporten), musiksalen.
Tid: Tisdagar 19.00.
Entré: Gratis för såväl medlemmar som icke medlemmar i Alliance française.


RC33 Sixth International Conference on Social Science Methodology, 16-20 Aug 2004

RC33 Sixth International Conference on Social Science Methodology
Recent Developments and Applications in Social Research Methodology
Amsterdam, The Netherlands, August 16-20, 2004

One of the two keynote speaker is Jan de Leeuw (UCLA). Deadline for abstracts is March 15, which is also deadline for the session on CA/MCA and related topics.

Se http://www.siswo.uva.nl/rc33/


Workshop "Between knowledge organization and semantic web: Semantic approaches in digital libraries", Lund, June 23, 2004

From: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE] On Behalf Of Zettergren Ann-Sofie
Sent: Monday, April 19, 2004 4:59 PM
To: BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE
Subject: [BIBLIST] DELOS Workshop: Between knowledge organization and semantic web, June 23, Lund

Workshop announcement

First announcement of DELOS Network of Excellence Regional Awareness Event, the workshop "Between knowledge organization and semantic web: Semantic approaches in digital libraries". More details at
http://www.delos.info/eventlist/LUB1.html.

The workshop will take place in Lund, on June 23, 2004. Speakers are:

Moderator is Traugott Koch from Lund University.

We would also like to call for participants from the Nordic countries, who want to make a short presentation of their practical work within the field.

DELOS Network of Excellence is a EU funded four year project which started January 1 2004. DELOS intends to conduct a joint program of activities aimed at integrating and coordinating the ongoing research activities of the major European teams working in Digital Library-related areas with the goal of developing the next generation Digital Library technologies. More information about the project can be found on the project home page
http://www.delos.info.

The organizer of this workshop is the Head Office at Lund University Libraries, who is a partner in the DELOS Network of Excellence. The workshop will be held in English. The conference fee is 100 SEK (excl. VAT). For registration to the workshop, please contact Ann-Sofie Zettergren, email ann-sofie.zettergren@lub.lu.se, at the Head Office at Lund University Libraries. Refistration is now open and will be open until shortly before the event. Best regards, Ann-Sofie Zettergren

Ann-Sofie Zettergren
Electronic Information Services Librarian
Head Office, Lund University Libraries
Phone: +46 46 222 15 32
Email: ann-sofie.zettergren@lub.lu.se


Om projektet KidStory 24 maj 2004

Inom seminarieserien Narration, kognition, MDI, IPLab på NADA/KTH våren 2004 föreläser Carina Fast och Yngve Sundblad,fredagen den 14 maj kl 10.15-12.00 under rubriken "Narration och kooperativ interaktionsdesign tillsammans med lågstadiebarn i projektet KidStory".


Kulturstudier i Sverige
Nationell forskarkonferens
ACSIS, Norrköping, 13-15 juni 2005
 

Call for session proposals - Inbjudan att föreslå sessioner


KULTURSTUDIER I SVERIGE
Nationell forskarkonferens
ACSIS, Norrköping, 13-15 juni 2005


Med stöd av Vetenskapsrådet organiserar ACSIS landets första stora och
öppna nationella konferens för kulturstudier. Boka in datumen i era
almanackor, och sänd senast 1 september in förslag till sessioner!


Konferensen blir ett forum för forskare och doktorander från hela landet
som inom (eller mellan!) alla tänkbara ämnen och institutioner intresserar
sig för det transnationella fältet för cultural studies, som utvecklats som
svar på omdiskuterade processer av estetisering och kulturalisering av
olika samhällsområden. Här ska aktuell forskning om samspelen mellan
mening, identitet och makt ventileras; teoretiska, metodologiska och
forskningspolitiska perspektiv brytas mot varandra; länkar smidas mellan
forskare från olika ämnen och orter; och gemensamma frågor om fältets
utveckling diskuteras. Konferensen blir således en infrastrukturell
kraftsamling för att stärka svensk kulturforskning, överskrida gränser
mellan olika universitet och discipliner samt utveckla dess ömsesidiga
samspel med det internationellt allt mer globaliserade och differentierade
fältet för cultural studies.


Vi planerar konferensen för ett par hundra deltagare. Konferensavgiften
blir för studenter 500 kronor, övriga 1000 kronor. (Därtill kommer resor,
övernattning och måltider.)


Konferensen ger tillfälle för alla perspektiv, ämnen och högskoleorter att
visa framfötterna och gå i dialog med varandra. Var i landet försiggår idag
spännande, kvalificerad och aktuell kulturforskning? Vilka discipliner och
delfält är aktivt verksamma här i Sverige? Vilka frågor brinner vi för inom
detta mångfasetterade fält?


Alla som har intresse av detta bör redan nu vika 13-15 juni 2005 i sina
kalendrar. Inbjudan att föreslå papers till de sessioner som kommer att
öppnas sänds ut i höst.

På ACSIS webbsidor (http://www.acsis.liu.se) kommer aktuell information om
konferensen att successivt läggas ut.

Den som vill få aktuella nyheter om konferensen, om ACSIS och om andra
kulturstudier i landet, gör säkrast i att anmäla sig till den
e-postbaserade listan "kulturstudier" (länk via rubriken "Forum" på
nyssnämnda webbplats).

Det vi redan nu inbjuder till är att föreslå sessioner. Framför allt vill
vi veta vilka som kan tänka sig att formulera, organisera och leda en
session med papers (eller andra typer av presentationer) kring något
intressant och viktigt tema.

Före 1 september ska sådana förslag mejlas till Bodil Axelsson:
bodax@tema.liu.se
Hon svarar även gärna på frågor.

Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) är Linköpings
universitets nationella centrum för tvärvetenskapliga kulturstudier, med
bas i Norrköping men med en nationell styrelse och samverkan med
forskningsmiljöer över hela landet. Det är ACSIS som står för konferensen,
men i samverkan med en rad andra sådana grupper och forskare på olika håll.

Konferensansvarig är ACSIS föreståndare, professor Johan Fornäs vid Tema Q
(kultur och samhälle).

Konferensorganisatör är Bodil Axelsson (FD Tema Kommunikation):
bodax@tema.liu.se

Konferensens nationella programkommittén består av ACSIS nationella
styrelse: Inge Jonsson (ordförande), prof. Peter Aronsson (historiker Tema
Q Linköping), prof. Robert Burnett (mkv Karlstad), prof. Bernt Gustavsson
(pedagogik Örebro), prof. Maths Isacson (ekonomisk historia Uppsala), prof.
Lisbeth Larsson (litteraturvetenskap Göteborg), prof. Britta Lundgren
(etnologi Umeå), prof. Orvar Löfgren (etnologi Lund), prof. Mats Trondman
(sociologi Växjö) samt doc. Helena Wulff (socialantropologi Stockholm).

En lokal organisationskommitté kommer att genomföra evenemanget.

Det övergripande programmet för konferensen kommer inom kort att finnas
tillgängligt på ACSIS-webben (www.acsis.liu.se). Det innehåller bl.a.
följande inslag:
-Kulturstudiernas brott och broar: Johan Fornäs inledning om kritiska
dialoger och estetiseringsprocesser.
-De tvetydiga kulturbegreppen: Ulf Hannerz och Lisbeth Larsson om
kulturstudiernas begreppsliga, teoretiska och metodologiska grundvalar i
spänningsfältet mellan texttolkning och vardagslivsetnografi.
-Kulturperspektiv från skilda håll: doktorandpanel om kulturbegrepp och
kulturstudier inom skilda ämnen.
-Kulturella tidsrum: Peter Aronsson och Orvar Löfgren om historiebruk,
framtidsvisioner, det glokala och det främmande.
-Intersektionella identitetskonstruktioner: Maths Isacson, Nina Lykke, Ove
Sernhede och Britt-Marie Thurén om klass, kön, etnicitet och generation.
-Det kritiska arvet: Britta Lundgren och Mats Trondman om värderingar,
motstånd och reflexivitet i "posthumanismens" värld.
-Svenskt nätverk för kulturstudier: Diskussion om hur fältet ska utvecklas,
stärkas och organiseras.
-Kulturstudier - vad är det, och vad bör göras? Panel ledd av Hillevi
Ganetz om konferenserfarenheter och aktuella uppgifter.


W3C inbjuder till

Seminarium om XML Schema, 18 maj 2004

Tillsammans med den svenska avdelningen av World Wide Web consortium
ordnar Metamatrix en workshop kring XML Schema. Fokus ligger på
handfasta erfarenheter och case studies. Mer information om workshopen
finns nedan och på <http://www.w3c.se/events/20040518-xmlschema.html>.
Hoppas du har möjlighet att delta eller ännu hellre medverka med ett
eget föredrag. Vi ser fram emot en spännande eftermiddag om ett
aktuellt ämne. Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta mig
eller Olle Olsson på W3C (se nedan för adress).


Vänliga hälsningar
/Johan Groth


-------------------------------------------------- ----------------
Halvdags workshop: "XML Schema i praktiken"
Första inbjudan av presentatörer.


Kortbeskrivning
----------------------
Denna workshop syftar till att bidra till en förstärkt nationell
kompetens i fullskalig och skarp ("industriell") användning av XML
Schema. Detta åstadkommes genom att erfarenheter från pågående eller
genomförda svenska XML-baserade IT-projekt presenteras, teknik och
metodinsikter lyftes fram och strategiska frågor om användningen av XML
Schema diskuteras.


Du inbjuds härmed att föreslå presentationer. (Det går bra att föreslå
sig själv.) Presentationen ska vara konkret och fokusera på gjorda
erfarenheter och kvarstående frågor. Varje presentation kommer att få
ca 20 minuter. Kontaktpunkter för information ges nedan.


Målgrupp
----------------------
Målgruppen för denna workshop är såväl personer involverade i praktiskt
arbete med XML Schema som IT-strateger ansvariga för att definiera
långsiktiga handlingsplaner för användning av denna och anknytande
teknologier (OWL, RDF, Web services, XSL etc.)


Workshopens tema - utförligare
----------------------


Användning av IT har kommit in i en ny fas, inte minst genom den
offentliga sektorns satsning på en integrering av den mjuka
infrastrukturen i samhället, konceptet 24-timmarsmyndigheten och det
ökande intresset för Web Services. XML har blivit en nyckelteknologi,
och det har lyft fram XML Schema som ett hörnsten i IT-satsningarna --
en förutsättning för interoperabilitet över organisationsgränser är att
man har samsyn vad gäller informationens struktur.


XML Schema är en av de teknologier som World Wide Web Consortium
standardiserat. Under de senaste åren har en uppsättning "best
practices" identifierats, i form av råd och rekommendationer för hur
man bör utnyttja flexibiliteten i XML Schema. Sådana rekommendationer,
som i stort är kontext-oberoende, måste anpassas för de behov och
möjligheter som varje organisation konkret har. Detta innebär att varje
organisation måste
definiera den strategi som bör styra hur XML Schema används i det
praktiska arbetet. Sådana strategier baseras bäst på konkreta
erfarenheter, och därför är det viktigt att kunna, på nationell nivå,
dela gjorda erfarenheter.


Avsikten med denna workshop är att lyfta fram erfarenhetsbasen för
användning av XML Schema, få den belyst och förklarad ur olika
perspektiv, och därmed bidraga till att vi konsoliderar en fast grund
för interoperabel och framtidssäkrad användning av denna teknologi


Ett konkret område där XML Schema spelar en stor roll är inom arbetet
med standardmeddelanden, ett övergripande arbete som samordnas av
Statskontoret och som har en nyckelroll i hur väl myndigheters
IT-satsning kommer att vara framtidssäkrad.


Inbjudan att komma med förslag till av fallstudier
----------------------
Vi inbjuder er härmed att komma med förslag till fallstudier att
presentera. Som ett hjälpmedel att vinkla in en presentation, har vi
tagit fram en lista över nyckelord som karaktäriserar vad Workshopen
handlar om.


XML Schema Languages
XML Schema tools
Schema for information modelling
Information modelling approaches
Schema authoring
Schema maintenance
Schema repository management
Schema quality control
Schemas for publishing
Schemas for modelling
Schemas in open environments
Support for evolution
Extensibe schemas
Reusing externally available schemas
Specific schema-defining initiatives (specialised domains)
Schema methodologies
Best Practices
Guidelines


Workshopens upplägg
----------------------
Workshopens huvuddel består av presentation av ett antal fallstudier om
användning av XML Schema. Dessa fallstudier kommer från praktikfältet
och belyser konkreta problemställningar som en organisation ställs
inför då man vill använda XML Schema som en grund för framtidssäkrat
byggande av den IT-infrastruktur som skall stödja verksamheten. Bland
annat kommer fallstudier från Skatteverket, Skolverket, AMS, kultur-
och turistsektorn att presenteras.


Workshopen startas med ett inledningsanförande som ger en överblick
över de utmaningar och möjligheter som användning av XML Schema ger.
Det formella programmet avslutas med en sammanfattning och en
paneldebatt, där specifika frågeställningar som identifierats under
dagen belyses ur ett flertal perspektiv. Vi kommer även att under
workshopen undersöka behov och möjligheter av uppföljande arrangemang
kring detta tema.


Arrangörer
----------------------
Svenska W3C-kontoret (http://www.w3c.se)
Metamatrix (http://www.metamatrix.se)


Plats tid m.m.
----------------------
Tid: tisdag 18:e maj 2004, kl 13.00 -- 17.00
Plats: Electrum, Kista
Kostnad: 750 SEK (självkostnadspris, inkluderar lokalhyra,
dokumentation, kaffe+kaka samt efterföljande mat och dryck på SICS)


Efter det formella programmets avslut erbjuds en öppen diskussionsmiljö
(på SICS) med smörgås och dricka, där informella diskussioner kan ske.


Viktiga datum
----------------------
2004-04-16 förslag till presentationer skickas till Olle Olsson
<olleo@sics.se>:
Rubrik + några meningar som beskriver innehåll +
presentatör.
2004-04-23 inbjudan med fullständigt bestyckat program publiceras
2004-05-04 senaste anmälningsdag för deltagande
2004-05-18 Workshop avhålles


Kontaktpersoner
-----------------------
För anmälan och mer information kontakta:
Olle Olsson, Svenska W3C-kontoret och SICS
tel: 08 - 633 15 19 e-post: <olleo@sics.se>


 

Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet inbjuder till

Forskningsdag, 10 maj 2004

Tid: måndagen 10 maj kl 9.15 - 15.45.
Plats: sal 1219, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala

Under forskningsdagen presenterar doktorander vid Uppsala universitet pågående utbildningsvetenskaplig forskning. Besök vid forskningsdagens sessioner kräver ingen anmälan, men den som önskar lunch, fika och/eller middag i samband med forskningsdagen måste anmäla sig. Middag planeras på Trattoria Commedia kl.18.30. Anmälan skickas till Henrik Román <henrik.roman@ilu.uu.se> senast den 29 april (ange om du vill ha vegetarisk kost eller om du har någon allergi).

Program, texter och övrig information finns på:
http://www.lararutb.uu.se/Forskningsdagen.html

Alla är varmt välkomna!

Martin Karlberg
Ordf. Utbildningsvetenskapliga Doktorandrådet


Schema för forskningsdagen 10 maj

9.15 - 9.45 Ann Palmér - Institutionen för Nordiska språk, ”Muntlig kommunikation på två gymnasieprogram – resultat från en enkätundersökning”

9.45 - 10.15 Carina Fast - Pedagogiska institutionen, ”Hur ska jag hantera det här? - om kampen med "gatekeepers" och andra monster i mitt avhandlingsarbete”

10.15 - 10.30  Studierektor Anders Westlin redogör för doktoranders undervisningsmöjligheter på ILU

FIKA

10.45 - 11.15 Anders Berglund - Institutionen för informationsvetenskap, “Studying students' learning of computer science in a complex learning environment".                

11.15 - 12.00 Docent Carl-Anders Säfström och professor Lena Kåreland ”Professionsinriktad pedagogisk forskning inom Uppsala universitet”

LUNCH

13.00 - 13.30 Katarina Gustafson - Pedagogiska institutionen, ”Barns fotografier och identitetsarbete i skolan”

13.30 - 14.00 Esbjörn Larsson - Historiska institutionen, ”Manligt och omanligt på Karlberg. En studie av pennalistiskt våld inom Kungl. Krigsakademiens kadettkår”

FIKA

14.15 – 14.45 Barbro Hagberg-Persson - Institutionen för Nordiska språk, ”Interaktion i heterogena smågrupper med fokus på yngre tvåspråkiga barns användning av svenska”


Kursus i diskursanalyse 10-12 mars 2004, Århus, Danmark

Nyt metodekursus

Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt arrangerer i samarbejde med Udviklingsenheden ved Sygeplejeskolen i Viborg Amt

Kursus i diskursanalyse

10.,11. og 12.marts 2004

Undervisere: Ph.d. Kirsten Beedholm, ph.d.-stipendiat Niels Buus og ph.d.-stipendiat Kirsten Frederiksen

Diskursanalyse er en metode, som anvendes til analyse af mange forskellige områder indenfor både humaniora, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. Der er imidlertid ikke bare én måde at arbejde med diskursanalyse på, idet begrebet dækker over mange forskellige tilgange til undersøgelser.

På dette kursus vil vi dels introducere generelt til diskursanalyse og hermed også diskutere den socialkonstruktivistiske tænkning, der hyppigt ligger bagved; dels vil vi præsentere nogle konkrete forskningsarbejder indenfor sygepleje, hvor undersøgelsesmetoden er inspireret af en diskursanalytisk tilgang.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, diskussion af læste tekster og præsentation af forskningsprojekter.

Sted: Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt, Olof Palmes Allé 17, 8200 Århus N.

Pris: 1200,- kr. for ansatte ved sygeplejeskolerne i Århus og Viborg Amter. 1800,- kr. for øvrige. I prisen er inkluderet kursusmateriale samt kaffe/te, brød og frokost alle tre dage.

Tilmeldingsfrist: 10.februar 2004. Efter den 10.februar 2004 er tilmelding bindende. Deltagerne får tilsendt/udleveret faktura.

Kontaktperson: Kirsten Beedholm <frejasvej5@tdcadsl.dk>


Konferensen ALLC/ACH-2004,
Computing and Multilingual, Multicultural Heritage
16th Joint Annual Conference of ALLC and ACH
June 11-16, 2004, Göteborg

<http://www.hum.gu.se/allcach2004/>

2nd Call for Papers

----- Vidarebefordrat meddelande från "Humanist Discussion Group (by way of
Willard McCarty <willard.mccarty@kcl.ac.uk>)"
<willard@LISTS.VILLAGE.VIRGINIA.EDU> -----
Datum: Tue, 23 Sep 2003 07:59:07 +0100
Från: "Humanist Discussion Group (by way of Willard McCarty
<willard.mccarty@kcl.ac.uk>)" <willard@LISTS.VILLAGE.VIRGINIA.EDU>
Svar till: "Humanist Discussion Group (by way of Willard McCarty
<willard.mccarty@kcl.ac.uk>)" <willard@LISTS.VILLAGE.VIRGINIA.EDU>
Ämne: 17.257 ALLC/ACH 2004, 2nd Call for Papers
Till: humanist@Princeton.EDU

Humanist Discussion Group, Vol. 17, No. 257.
Centre for Computing in the Humanities, King's College London
www.kcl.ac.uk/humanities/cch/humanist/
www.princeton.edu/humanist/
Submit to: humanist@princeton.edu


Date: Tue, 23 Sep 2003 07:45:25 +0100
From: Jan-Gunnar Tingsell <tingsell@hum.gu.se>
Subject: ALLC / ACH - 2004, 2nd Call for Papers

ALLC/ACH-2004, 2nd Call for Papers.

Computing and Multilingual, Multicultural Heritage
16th Joint Annual Conference of ALLC and ACH
June 11-16, 2004, Göteborg (Gothenburg), Sweden

The conference website can be visited at: http://www.hum.gu.se/allcach2004/

The 2004 conference has two aims. First, we invite papers and contributions
in all areas related to humanities computing and the application of
advanced information technologies in humanities subjects, including
linguistics, literature, cultural and historical studies, translation
studies, media studies and digital collections. Papers on research and on
teaching are both of interest. Papers may report on new theoretical and
methodological advances in any relevant field. Second, within this context,
the conference is expected to address the increased challenges of
multilingualism, an issue manifested by the further enlargement of Europe
and the process of integration of nations world wide. We thus also
encourage papers related to the linguistic and cultural issues of
multilingual communities.

It is clear that specialists in humanities computing can help achieve these
aims through individual scientific and educational tasks and joint
projects, as well as by making available their research base through
educational and electronic library resources. We believe that responding to
these new challenges will also have a fertilizing effect on humanities
computing as a whole by opening up new ways and methodologies to enhance
the use of computers and computation in a wide range of humanities disciplines.
We welcome presentations in English, French, German, Italian, Spanish and
Swedish.
Further information on the research and educational activities as well as
on past conferences of the two associations can be found at www.allc.org
(ALLC) and www.ach.org (ACH). For an overview of the range of topics
covered by humanities computing please refer to the journals of the
Associations, Literary and Linguistic Computing (www.oup.co.uk) and
Computers and the Humanities (www.kluweronline.com).

--
Jan-Gunnar Tingsell <tingsell@hum.gu.se>
Centre for Humanities Computing phone: +46 31 773 4553
Göteborg University fax: +46 31 773 4455
Sweden
URL: http://www.hum.gu.se/hfds/

----- Slut på vidarebefordrat meddelande -----
 


Vokalernas vagga

Symposium i Stockholm 20 mars med Jesper Svenbro och Friedrich A. Kitttler

Lördagen den 20 mars kl. 13.00-17.00

Börssalen, Källargr. 4, Gamla stan, Stockholm

VOKALERNAS VAGGA

stod i det antika Grekland. Vi har glädjen att inbjuda till ett mikrosymposion om denna händelse: tillkomsten av Europas urmedium, vokalalfabetet. Med dess hjälp förmådde grekerna inte bara lagra den mänskliga rösten för första gången i historien, de utvecklade även matematiken och musiknoteringen. I dag, när alfabetets multifunktionalitet sedan länge har upphävts, och dess mediala monopol även sedan ett drygt sekel brutits genom fotografiets, fonografens och filmens uppkomst, tycks vi stå inför ett nytt mediemonopol, denna gång digitalt. Kan vi därmed tala om alfabetets "slut" eller har vi tvärtom att göra med en "ny" alfabetisk kultur? Har alfabetet förvandlats till ett gränssnitt eller har Internet möjliggjort en alfabetisering utan bortre gränser? Sådana frågor gör det nödvändigt att återvända till den grekiska utgångspunkten för vår kultur. Vari består alfabetets mediala särart? I vilken mån är vårt tänkande fortfarande "alfabetiskt"? Möjliggör vår mediala situation en ny förståelse av alfabetets forntid? Och vad är egentligen en vokal? Talare är

FRIEDRICH A. KITTLER: "On the Alphabetic Origins of Europe's Poetry and Science"

JESPER SVENBRO: "Eyerite. The Greek Alphabet and its Metaphysics of Presence"

Efter föreläsningarna följer en paneldiskussion som för resonemangen vidare - bakåt, mot föralfabetiska skriftsystem eller den homeriska frågan, eller framåt, mot vår tids röst och skriftproblematik. I panelen Leif Dahlberg (litteraturvetare), Lars Mikael Raattamaa (poet och arkitekt), Mats Rosengren (filosof) och Lana Troy (egyptolog).

Varmt välkomna!

Otto Fischer, Thomas Götselius & Roland Lysell

Jesper Svenbro, internationellt känd grekist verksam vid Centre Louis Gernet i Paris. Författare till bl. a. Phrasikleia: anthropologie de la lecture en Grèce ancienne, Myrstigar Och Fjärilslära

Friedrich A. Kitttler, professor i estetik och mediehistoria vid Humboldt Universität. Författare till bl. a. Aufschreibesysteme 1800/1900 och Grammophon, Film, Typewriter


This is not a SEC event

Forskning om lärande i högre utbildning - hur har svensk högskoleforskning behandlat lärandefrågorna?

Plats: SISTER, Drottning Kristinas väg 33D, Stockholm (intill KTH)
Tid: 16 mars, kl. 15.00-17.00

Lillemor Kim, forskningsledare vid SISTER, och Ewa Ohlstedt, associerad forskare vid SISTER, presenterar en analys och översikt av den forskning om lärande i högre utbildning som bedrivits på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.
Ordförande: Sverker Sörlin, vetenskaplig ledare vid SISTER
Kommentatorer:
Professor Donald Broady, Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet
Professor Ference Marton, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Seminarieunderlag:
Forskning om lärande i högre utbildning (PDF) av Lillemor Kim och Ewa Ohlstedt
<http://195.17.252.28/vrshop_pdf/vr_2022.pdf>
Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet (PDF) av Ida Lidegran och Donald Broady
<http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/utbvet-invent-030530.pdf>

Anmälan till info@sister.nu
Seminariet arrangeras i samverkan med Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté.


32nd Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA = NFPF), 10-13 mars 2004

Reykjavik, Island 10-13 mars 2003

Kongresstema: The Positioning of Education in Contemporary Knowledge Society.

URL http://www.congress.is/NFPF/


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011