Evenemang och kurser 2003
anordnade på annat håll
men av intresse för SEC

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm>


KRITISKE PERSPEKTIVER PÅ PIERRE BOURDIEU’S FORFATTERSKAB

Konference arrangeret af
Kritisk Profil og Sociologisk Forum
28 nov 2003

Tid og sted:
Fredag den 28/11, kl. 9.00-18.00.
Aarhus Universitet. Studenternes Hus,
Richard Mortensen-stuen: fra 9.00-12.30
Mødelokale 2: fra 13.30-18.00.

Program:
9.00-9.15: Velkomst ved Carsten Bagge Laustsen
9.15-10.15: Gorm Harste: Har Bourdieu ret: udgør Luhmanns og Foucaults magtanalyser falsifikationer af Bourdieus magtanalyse?
10.15-10.30: Kaffe
11.30-12.30: Ole Hammerslev: At studere det retlige felt med Bourdieu
12.30-13.30: Frokost
13.30-14.30: Niels Albertsen: Spinozismen hos Bourdieu
14.30-15.30: Lisanne Wilken: Kampen om Wales eller Bourdieu som identitetsteoretiker
15.30-15.45: Kaffe
15.45-16.45: Gitte Sommer: Klasseanalysen hos Bourdieu – teoretisk og metodisk
16.45-17.45: Niels Christian Sørensen: Bourdieus magtanalytik
17.45-18.00: Afrunding ved Carsten Bagge Laustsen
 

Tilmelding og frokost:
Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne.
Frokost og kaffe af kr. 100,- kan bestilles ved henvendelse til konferenceansvarlig Carsten Bagge Laustsen (tlf: 89421394, cbl@ps.au.dk)

Papers:
Tilmelding for emailliste for rundsending af papers kan ske til Carsten Bagge Laustsen (cbl@ps.au.dk).
 

Manchetter:

Har Bourdieu ret: udgør Luhmanns og Foucaults magtanalyser falsifikationer af Bourdieus magtanalyse?
Ved Gorm Harste, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Bourdieu analyserer hvorledes en række felter opstår historisk og udvikler en monopolisering af deres egne koder. Idet han bestandig kredser om uddannelsesfeltet peger han dog på skandalen og ulighedspolitikken i at felterne ikke kan komme fri af opdragelsesmønstrene. Felterne synes over-integrerede. Dermed hævder Bourdieu, at samfundets magt aldrig er blevet helt moderniseret. Magtstaten er aldrig blevet helt igennem magtdelt. Hos Luhmann er magt derimod funktionelt differentieret i subsystemer. Mens magt hos Foucault optræder i et kontinuum mellem militær og politik. Udgør de tre magtteorier derfor falsifikationer af hinanden? Med hvilken argumentatorisk ret kan hævde deres egen gyldighed, teoretisk og empirisk, nutidigt og historisk (1700-tallet)?”

At studere det retlige felt med Bourdieu
Ved Ole Hammerslev
På baggrund af min ph.d. afhandling "Danish Judges in the 20th Century. A Socio-Legal Study" vil jeg give et bud på, hvordan man kan benyte Bourdieus teoretiske værktøjer til en analyse af udviklingen af det retlige felt. Fokus vil være på spørgsmål som: Hvordan uddifferentierede det retlige felt sig i Danmark? Og hvordan har feltet udviklet sig i det 20. århundrede.

Spinozismen hos Bourdieu
Ved Niels Albertsen
Bourdieu har et tvetydigt forhold til filosofien. Den hjemsøges på den ene side af skolastiske, universaliserende, epistemocentriske fejlslutninger, som en sociologi i Bourdieusk aftapning kan hjælpe filosofien til at overvinde. På den anden side indeholder Bourdieus sociologi filosofiske referencer, som skal understøtte det sociologiske ræsonnement. Referencerne fungerer som epistemologiske og socio-ontologiske 'stopklodser', som skal sikre at det sociologiske ræsonnement kan komme videre og samtidig indikere, i hvilken retning man skal gå, hvis det underliggende problem skal forfølges. En filosof, som har denne funktion hos Bourdieu er Spinoza. Det gælder i både epistemologisk og socio-ontologisk henseende. Hvilket jeg skal forøge at vise.

Kampen om Wales eller Bourdieu som identitetsteoretiker
Ved Lisanne Wilken, Europastudier, Aarhus Universitet
Med udgangspunkt i walisiske identitetsproblematikker diskuterer oplægget, hvordan Bourdieus begreber om felt og kapital kan nuancere vores forståelse af kulturel identitet. Det er oplæggets tese, at Bourdieus begreber kan give et interessant alternativ til traditionelle identitetsforståelser, der ser identitet som et produkt af ''kultur'" og til forståelser der ser identitet som et rent diskursivt fænomen.

Klasseanalysen hos Bourdieu – teoretisk og metodisk
Ved Gitte Sommer, Statskundskab, Aarhus Universitet
Oplægget vil argumentere for, Bourdieu med begreberne det sociale rum, felt, klasse, habitus og livsstil præsenterer en integreret klasseanalytik. Denne analytik udmærker sig i forhold til mere traditionelle klasseteorier på en række punkter, bl.a. i sin overskridelse af traditionelle dikotomier som økonomisk vs. kulturelt klassebegreb, marxistisk vs. weberiansk klasseanalyse, voluntarisme vs. determisme, horisontal vs. vertikal differentiering samt i sin kombination af kvalitative og kvantitative data og metoder.

Bourdieus magtanalytik
Ved Niels Christian Sørensen
Den røde tråd i Bourdieus omfattende teoretiske og empiriske arbejde er studiet af magten i det moderne samfund. Set i det lys er det derfor et paradoks, at Bourdieu, trods en ellers stor eksponering i socialvidenskaben i disse år, er en sjælden gæst i både den danske (Magtudredningen) og den internationale magtdebat. Foredraget vil råde bod på denne mangel. Der indledes med en selvstændig analytisk udlægning af Bourdieus praksisteori, der fremstiller den magtanalytik Bourdieu indeholder. Dernæst argumenteres for, i diskussion med de øvrige førende tilgange i magtdebatten, at Bourdieus magtanalytik fremstår som den mest adækvate i magtdebatten, idet den særegent overvinder de splittelser, der præger magtdebatten.


AT ARBEJDE MED BOURDIEUS BEGREB OM KULTUREL KAPITAL

HEXIS – forum for samfundsvidenskabelig forskning

inviterer til åbent arrangement, torsdag den 27. november 2003 kl. 13 til 18 på Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV, i lokale C001.

Oplægsholderne vil være:

Thomas Lejre, Peter E. Petersen og Jens Peter Thomsen, alle Cand. Scient. Soc., vil holde et oplæg på baggrund af deres kandidatspeciale ”Studiekulturer ved lange videregående uddannelser” (RUC). Oplægget vil tage udgangspunkt i en fremlæggelse af specialeresultater fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på Arkitektskolen, Jura, Retorik og den Humanistiske basisuddannelse. Spørgeskemaerne blev analyseret ved hjælp af korrespondensanalyse, og oplægget vil diskutere fordele og ulemper ved denne metode. Der diskuteres også forskellige studiekulturer, reproduktionsstrategier, metodiske overvejelser omkring måling af social baggrund, begrebet social arv og sociale klasser.

og

Ole Hammerslev, ph.d sociologi der på baggrund af sin afhandling ”Danish Jugdes in the 20’th Century. A Socio-Legal Study" vil diskutere hvordan Bourdieu kan anvendes til at analysere genesen og udviklingen af det retlige felt i Danmark. Det diskuteres hvordan danske dommere generelt er blevet erstattet i det retlige felt med åbningen af det feltet gennem det 20. århundrede, og særligt med masseuddannelserne i 1970erne. Dommerfeltet har responderet med intern hierarkisering - og med
forskellige former for strategier og investeringer lukkes de højeste positioner i feltet af. Afhandlingen er udkommet på Djøf Publishing.

 

 

Foreningen HEXIS' blev stiftet for 3 år siden og har til formål  - konstruktivt og kritisk - at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde med særligt henblik på empirisk forskning i samfundsmæssige praksisformer. Foreningen har blandt andet til formål at skabe et forum for diskussion og faglig udveksling i erkendelse af, at Bourdieuforskning og empiriske arbejder, som i bred forstand er inspireret af Bourdieus tanker, er spredt ud over alle mulige institutionelle sammenhænge. Se www.hexis.dk for yderligere oplysninger.

 


Från SEC deltar Donald Broady, Mikael Börjesson och Sverker Lundin i följande arrangemang.

Groupe de travail international sur les inscriptions dans l’enseignement supérieur en Sciences et Technologies

Première réunion, Villeneuve d’Ascq, France, 20-21 Novembre 2003

Programme provisoire

Jeudi 20 Novembre

9h15. Accueil

9h30. Introduction à la réunion (Hervé Baussart, Président de l’Université des Sciences et Technologies de Lille et Francis Gugenheim, Directeur de l’OFIP-USTL, France)

9h15-9h30. Introduction à la réunion (Francis Gugenheim, Université de Lille, France)

9h45-10h45. L’enseignement des Sciences et Technologies en Suède : expansion et transformations (Mikael Börjesson, Donald Broady, Sverker Lundin, Mikael Palme, Sociologie de l’Education et de la Culture, Université d’Uppsala, Suède)

Pause

11h-12h. Evolution des flux éducatifs et marché des jeunes ingénieurs en Allemagne (Joachim  Haas, CEREQ et LIRHE, Université de Toulouse, France)

Pause repas

14h-15h30. Quelques aspects de l’évolution de la population étudiante de l’enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique (Jean-Jacques Droesbeke, Catherine Vermandele, Laboratoire de Méthodologie du Traitement des Données, Université Libre de Bruxelles, Belgique)

(sous réserves) Exposé sur la population étudiante de la communauté flamande de Belgique (Diane Smedts, Université Catholique de Leuven, Belgique)

15h30-16h30. La réserve de talent :  vue d’ensemble et analyse des raisons de choisir ou pas un « beta subject » dans l’enseignement supérieur (Uulkje de Jong, Université d’Amsterdam, Pays-Bas)

Pause

16h45-17h45. Les études de sciences au Royaume-Uni – Résultats et Tendances (Michael Grenfell, Université de Southampton, Royaume-Uni)

 

Vendredi 21 Novembre

9h-10 h. La crise des inscriptions dans les facultés scientifiques : le cas de l’Italie. (Teresa Longo, Université d’Amiens, France)

10h-11h. La “désaffection” pour les études scientifiques : le cas de la France (Bernard Convert, CLERSE-CNRS-USTL, Francis Gugenheim, OFIP-USTL, France)

Pause

11h15-12h15. Les inscriptions en sciences dans les Universités espagnoles (Francisco José Fernández Trujillo, Université de Cadix, Espagne)

Pause-repas

14h-16h. Discussion finale

      Résumé des principaux résultats (tour de table)

      Le financement du groupe de travail international          

      Programme de travail pour l’année à venir

 ***

Arbetsgruppens medlemmar

Groupe de travail international sur les inscriptions
dans l’enseignement supérieur en Sciences et Technologies

Initiative du projet:

- Bernard CONVERT, Centre National de la Recherche Scientifique, Centre Lillois de Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSE), laboratoire du CNRS rattaché à l’Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL).

- Francis GUGENHEIM, Directeur de l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) de l’Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL).

Avec les encouragements de Maurice PORCHET, Professeur de Biologie de l’Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL) et Chargé de mission auprès du Ministre de l’Education Nationale pour l’enseignement des Sciences.


Financement 2003
Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL)


Participants

- Allemagne : Joachim HAAS, Centre Associé Régional du Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ), LIRHE (CNRS-Université de Toulouse).

- Belgique : Jean-Jacques DROESBEKE et Catherine VERMANDELE, Université Libre de Bruxelles (Belgique francophone) et Diane SMEDTS, Université Catholique de Leuven (Belgique néerlandophone).

- Espagne : Francisco José FERNANDEZ-TRUJILLO et Felicidad RODRIGUEZ SANCHEZ, Université de Cadix.

- France : Bernard CONVERT, CNRS-CLERSE-USTL et Francis GUGENHEIM, OFIP-USTL.

- Italie : Teresa LONGO, Université d’Amiens.

- Pays Bas : Uulkje DE JONG, Université d’Amsterdam.

- Royaume Uni : Michael GRENFELL, Université de Southampton.

- Suède : Mikael BORJESSON, Donald BROADY, Sverker LUNDIN et Mikael PALME, Université d’UPSALA.


Endagskonferens ”Det vidgade rummet”
Uppsala 6 nov. 2003

Konferensen anordnas av Eva Österberg. Tyvärr kan inga fler deltagare kan beredas plats.
Från projektet Formering för offentlighet deltar Boel, Ingrid, Agneta, Kerstin, Eva, Annika och Donald, samt Lova och Inger.

Prel. program

11.00-11.15  Välkomsthälsning. Irene Andersson

11.15-12.15 "Röda trådar". Vad har de tre forskningsprojekten hittills bidragit med? Korta presentationer (ca 15 min) av systerprojekten ”Det vidgade rummet” (presentation av Eva Österberg), ”Genus, medborgarskap och offentlig politik” (presentation av Christina Florin) och ”Formering för offentlighet” (presentation av Donald Broady).

12.15-13.15 lunch universitetshuset

13.15-15.00 "Utifrån sett" Kommentarer av nordiska gästerna Bente Rosenbeck från Danmark, Kari Martinsen och Ida Blom från Norge och Pirjo Markkola från Finland.

15.00-15.30 kaffe

15.30-17.30"Vita fläckar". Vad finns kvar att göra. Allmän diskussion.

18.00 Middag

 


Konferens "Sök för att lära"
Uppsala 16 -17 okt 2003

<http://www-conference.slu.se/sok/>

Arrangeras för att vidga och fördjupa kunskapen om lärande i förhållande till informationssökning. Forskningens frontlinjer inom området presenteras tillsammans med fältets praktiska erfarenheter och ny teknik. Olika aktörer inom utbildningsområdet - forskare, lärare, bibliotekarier, lärarutbildare, skolpolitiker och skolledare - får möjlighet att mötas. Konferensen vänder sig till alla med intresse för barn och ungdomars lärande, med en tonvikt på barn och ungdomars lärande från tioårsåldern till gymnasieåldern. Den genomförs i Uppsala 16 -17 okt 2003 och är ett samarrangemang mellan Karlstads och Uppsala universitet, Myndigheten för skolutveckling, Statens Kulturråd m.fl.

Från SEC/DL medverkar Janne Sjunnesson, Jonas Gustafsson, Monica Langerth Zetterman


Konferens "Forskning med utbildningsvetenskaplig relevans"
Uppsala universitet, 1 okt 2003

Konferensen förbereds av Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>

Upplev bredden hos utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning i Uppsala. Inventeringar visar att det pågår mer forskning inom området än vi tidigare har känt till. Den senaste inventeringen finns på www.skeptron.uu.se/broady/uv/.

Men samtidigt är mycket ogjort och kunskapen om tillgängliga forskningsmedel delvis dålig, det finns outnyttjade resurser! Forskning med utbildningsvetenskaplig relevans idag och i framtiden presenteras och diskuteras av:

med flera.

Tid: Onsdag 1 oktober 2003 kl. 10-17
Plats: Ihresalen, Språkvetenskapligt Centrum

Vi bjuder på lunch och middag och därför är det viktigt att du anmäler dig senast 15 september till Eva.Holmquist_Jaberi@uadm.uu.se om du kommer att delta.

 

***

Program

Programmet ser ut som nedan. Talarna har vardera 40 minuter till förfogande men av dessa är 10 minuter avesedda för frågor från auditoriet. Temat för dagen är som sagt Forskning med utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet och förhoppningen är att dagen kommer ge värdefulla tankar kring och insikter i den forskning med utbildningsvetenskaplig relevans som i dag pågår inom olika discipliner. Insikter som i sin tur kan leda till en diskussion om vad utbildningsvetenskap är och kan vara vid ett stort och forskningsintensivt universitet som Uppsala.

Om inte annat så ses vi onsdagen den 1 oktober.

Tid: Onsdag 1 oktober
Plats: Ihresalen, Språkvetenskapligt Centrum

Program

10.15 - 10.30
Inledning med prof. Mats Thelander, dekanus för utbildningsvetenskapliga fakulteten

10.30 - 11.10
Prof. Donald Broady

11.10 - 11.20
Kort Paus

11.20 - 12.00
Prof. Kerstin Sahlin-Andersson

12.00 - 13.00
Lunch i direkt anslutning till föreläsningssalen

13.00 - 13.40
Prof. Bengt Landgren

13.40-14.20
Prof. Sten Kaijser

14.20 - 15.00
Prof. Jan Lindegren

15.00 - 15.30
Fika

15.30 - 16.10
Prof. Mats Thelander

16.10 - 16.50
Prof. Siv Andersson

16.50 - 17.00
Avslutning

17.00
Middag


2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen
Stockholm, 25-27 sept 2003

2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen, Stockholm, 25-27 sept. 2003, se www.lhs.se/lhskonferens/pedhist03/. En arrangörsgrupp vid Lärarhögskolan i Stockholm består Agneta Linné, Boel Englund, Per-Johan Ödman, Lars Lindström, och Herman Grill. Bland annat ordnas en session ”Eliternas utbildningsstrategier”, sessionsledare Donald Broady <broady@nada.kth.se>.

Sessionen "Eliternas utbildningstrategier",
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm#Elitutbstratsept03>


Konferensen "Multiliteracies: The Contact Zone"
 Universitait Gent, 22-27 september 2003

Se http://memling.rug.ac.be/AILA/news.php . Keynote speakers: Shirley Brice Heath, James Gee, Brian Street, Gunther Kress, David Barton m.fl.

Carina Fast <carina.fast@ilu.uu.se> deltar.


Hur ska den svenska skolan få internationellt toppbetyg?

 

Plats:Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Tid: Måndagen den 22 september, 2003, kl. 13.00-17.00

 

Professor Alison Wolf  konferensens huvudtalare anser att utbildningspolitikens viktigaste uppgift är att se till så att grundutbildningen blir den bästa möjliga. Hög klass på grundutbildningen är betydligt viktigare än t ex antalet högskoleutbildade.  Trots att Sverige satsar mer på skolan än andra länder – varför är den då ständigt krisdrabbad? 

 

Vid konferensen genomlyser internationella och svenska experter skolans problem och glädjeämnen samt blickar framåt för att hitta nya lösningar. Kort sagt – hur ska den svenska skolan bli världens bästa?

 

12.45 Registrering
 13.00  Hur står det till med den svenska skolan i internationell jämförelse?
  Gunnar Eliasson, VD, Skattebetalarna,
   
  Discussants:
Är den svenska skolan kostnadseffektiv?
Hans Seyler, avdelningsdirektör, Riksrevisionen, och utredare om skolans ledningsstruktur

Vittnessmål om skolans kvalitet
Mikael Sandström, fil.dr

 

13.40 Den svenska skolans problem
Nils Lundgren, vice ordförande i Skattebetalarna och tidigare ordförande i Friskolornas Riksförbund
 

14.00

Key note speech – Does education matter?
Alison Wolf, professor, The Institute of Education, University of London och en av världens främsta experter på utbildningsfrågor. 
14.45 Kaffe 
15.15 Hur kan skolan förbättras? Finansiering? Organisation? Kvalitet och resultat?
  Jan Björklund, folkpartiets vice ordf. och ansvarig för skolfrågor, Anita Hedlund, rektor, Östermalmskolan, Tomas Johansson, ordförande, Friskolornas Riksförbund, Ulf P. Lundgren, professor, Uppsala universitet, f d GD Skolverket, Mikael Sandström, fil dr, politisk handläggare, moderaterna, och författare till ett antal forsknings- och utredningsrapporter om skolan, Krister Tegnestrand, rektor, Tornadoskolan 
17.00 Konferensen avslutas
Konferensen leds av Pernilla Ström

Praktiska upplysningar:

Anmälan senast tisdagen den 15 september skickas till Siv Milton, Skattebetalarna, 114 95 Stockholm, fax: 08-613 17 27, telefon: 08-613 17 23 eller e-post: siv.milton@skattebetalarma.se  Vid avanmälan senare än den 15 september debiteras hela avgiften. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Vänligen meddela eventuell namnändring.

Tid: Torsdagen den 22 september 2003 kl. 13.00-17.00
Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Avgift: 1 600 kronor (media/tidskrifter avgiftsfritt). Vid anmälan av två deltagare från samma arbetsplats totalt 2 500 kronor; avgiften för fyra personer totalt 5 000 kronor. Samtliga belopp inkluderar moms; avgiften faktureras.


DRH2003, aug 2003

2003-08 DRH2003 (Digital Resources in the Humanities 2003),  <http://www.hcu.ox.ac.uk/ocs/index.php>. University of Gloucestershire, Elwes Building, Park Campus, The Park, Cheltenham, England, 2003-08-29 fred -- 2003-09-03 onsd.

Donald B och Monica LZ deltar.


CARME 2003, juni-juli 2003

2003-06 CARME 2003 (Correspondence Analysis and Related Methods), Barcelona 29 juni-2 juli 2003, se http://www.econ.upf.es/carme/, och även http://www.skeptron.uu.se/broady/nous/sec-konferens-carme2003-barcelona.htm. Denna ”the fourth in a series of conferences on multidimensional graphical techniques and the analysis of large sets of categorical data” är en stor och viktig konferens för alla med intresse av korrespondensanalys. I stort sett alla av betydelse i branchen medverkar, förhoppningsvis även Benzécri själv. Från SEC deltar Donald Broady <broady@nada.kth.se>, Mikael Börjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, Ida Lidegran <ida.lidegran@ilu.uu.se>, Sverker Lundin <sverker@cs.chalmers.se>, Ingrid Nordkvist <int@hig.se>, Mikael Palme <mikael.palme@lhs.se>, Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>.
Vi presenterar två papers: “Using correspondence analysis for exploring regional differences in the education system. Decentralization, marketization and the social structure of the field of secondary education in four Swedish regions”, samt “Social Classification and the Analysis of the Field of Higher Education – the Case of Sweden”.


Colloque Pierre BOURDIEU

26 et 27 juin 2003

Amphithéâtre Marguerite de Navarre, 11 place Marcelin-Berthelot - 75005 Paris

 

Entrée libre

Comité d’organisation :
Christian Baudelot
Jacques Bouveresse
Éric Brian
Christophe Charle
Roger Chartier
Philippe Descola
Roger Guesnerie
Rémi Lenoir
Daniel Roche
Loïc Waquant
 

VENDREDI 27 JUIN

Habitus, capital et violences symboliques
Président de séance : Gérard Fussman
9h30 Pierre-Étienne Will, Professeur au Collège de France: La distinction chez les mandarins

10h15 Anna Boschetti, Université de Venise: Science sociale et littérature : enjeux et acquis des travaux de Pierre Bourdieu sur le champ littéraire

10h55 Pause

11h10 Alban Bensa, CNRS-EHESS: Bourdieu anthropologue

Sciences et politiques
Président de séance : Anne Fagot-Largeault

14h30 Eric Hobsbawm, Birbeck College, Londres: Sociologie critique et histoire sociale chez Pierre Bourdieu : observations d’un historien

15h15 Jack Goody, Saint John’s College, Cambridge: Pierre Bourdieu and Social Anthropology

15h55 Pause

16h10 Robert Castel, EHESS: Entre la contrainte sociale et le volontarisme politique

17h30 Film

JEUDI 26 JUIN

9h00 Ouverture : Jacques Glowinski, Administrateur du Collège de France

9h15 Présentation : Gabriel Ruget, École Normale Supérieure

Former, enseigner, réformer
Président de séance : Jean-Pierre Changeux

9h30 Jean-Claude Passeron, EHESS: La sociologie de l’éducation et la réforme pédagogique (les enquêtes des années 1960)

10h15 Claude Seibel, INSEE: Les liens entre Pierre Bourdieu et la statistique, à partir de son expérience algérienne

10h55 Pause

11h10 Haruhisa Kato, Université de Tokyo: Analyse critique et Réforme du système d’enseignement ; de l’exemple français à l’exemple japonais

Discussion

La construction de l’objet sociologique
Président de séance : Alain Berthoz

14h30 Ian Hacking, Professeur au Collège de France: La Science de la Science chez Pierre Bourdieu

15h15 Aaron V. Cicourel, Université de Californie: Social structure, social interaction, and mental processes : their contrastive bandwidths and spatio-temporal foci

15h55 Pause

16h10 John R.Searle, Université de Berkeley: Habitus and Background

17h30 Table ronde organisée par Christian Baudelot avec la participation de : Pascale Casanova, Olivier Christin, Isabelle Coutant, Frédérique Matonti, Gisèle Sapiro

Programme avec le soutien de
LA FONDATION HUGOT DU COLLÈGE DE FRANCE LA FONDATION DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE


Forskningsgruppen UTKIK,
VT 2003

som sysslar med skoletnografi o. likn. träffas vt 2003 måndagar på Ped inst, Uppsala universitet, Stureg. 4. Vetenskaplig ledare är prof Sverker Lindblad <sverker.lindblad@ped.uu.se>. Från maj 2003 läser man Judith Butler. Hösten 2003 läser man Goffman.


World Society and Education
Seminarium med Francisco Ramirez, Stanford University
22 maj 2003

Tid: torsd 22 maj 2003 kl 13-15
Plats: Ped inst, Stureg. 4, Uppsala, lokalen Seminarium A+B

Seminariet arrangeras av Sverker Lindblad. Francisco Ramirez är en välkänd specialist inom komparativ och historisk utbildningsforskning. Han har bl.a. skrivit:

Current Activities: Director, Undergraduate Education Honors Program, Stanford University (1997 - ); Member, TIMSS-R Technical Review Panel, National Center for Educational Statistics/National Science Foundation (1999 - ); Associate Editor, Sociology of Education (1999 - ); Chair, International Studies SIG Award Committee, American Educational Research Association (1997 - ); Member, Sociology of Education Section Council, ASA (1997 - ).

 

Seminariet blir säkert intressant. Om Ramirez, se t.ex. Staf Callewaert, Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne,  Akademisk Forlag, København 2003, pp. 98ff, där Callewaert utgår från John Boli's och Ramirez'  artikel "Compulsory Schooling in the Western Cultural Context", i R.F. Arnove et al (Eds.), Emergent Issues in Education, Comparative Perspectives, State University of New York Press, New York 1992.   /D.B.


Conference Social Science beyond Bourdieu
University of East London, June 19-20, 2003

 

Social Science beyond Bourdieu

 

Docklands campus, University of East London, June 19-20, 2003.

 

This is the first major English conference on Bourdieu since his death in 2002.  40 paper contributions will enable participants to discuss the many aspects of Bourdieu's work across disciplines in the social sciences. Speakers - including Daniel Bertaux, Craig Calhoun, Nick Garnham, Angela McRobbie, Jean-Claude Passeron, Derek Robbins and Maria Shevtsova - will consider the implications of the various dimensions of Bourdieu's achievement for the future development of social science.

 

Further details and registration forms are obtainable from:

 

Grazia Bevere, School of Social Sciences, University of East London, Longbridge Road, Dagenham, Essex, RM8 2AS.

 

e-mail:   <mailto:grazia@uel.ac.uk> grazia@uel.ac.uk

 

Tel:  (0)20 8223 2665

 

Dr John Canning

Academic Coordinator for Area Studies

School of Modern Languages

University of Southampton

Southampton SO17 1BJ

Tel: +44 023 80 595407

Fax: +44 023 80 594815

Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies:

http://www.lang.ltsn.ac.uk <http://www.lang.ltsn.ac.uk>


Konferensen Vad vet vi om utbildningspolitikens effekter?

Stockholm 17 mars 2003
 

Konferens: Vad vet vi om utbildningspolitikens effekter?
Måndagen den 17:e mars 2003 i Stockholm
Det senaste decenniets reformer av det svenska skolsystemet väcker en mängd frågor:
· Hur påverkas elevernas prestationer av konkurrens mellan skolor?
· Leder det fria skolvalet till segregation efter inkomst och förmåga?
· Hur påverkas lärarnas arbetsmarknad av 1990-talets skolpolitiska reformer?
· Hur påverkas utbildningen av förändrad resurstilldelning?
Ekonomiska Rådet, en myndighet under Finansdepartementet, har bjudit in framstående forskare i nationalekonomi och pedagogik från Sverige, Norge och USA för att belysa dessa och liknande frågor. Bland talarna märks Caroline Hoxby (Harvard) och Edward Lazear (Stanford).
Utbildningsminister Thomas Östros öppnar konferensen.
Mvh,
Jonas Vlachos
Secretary
The Economic Council of Sweden (Ekonomiska Rådet)
Box 3116
103 62 Stockholm
SWEDEN
http://www.ekradet.konj.se
Ph: +46-8-665 45 37
Fax: +46-8-453 59 80

***

VÄLKOMMEN TILL EKONOMISKA RÅDETS KONFERENS

Vad vet vi om utbildningspolitikens effekter?

MÅNDAG 17 MARS 2003

NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19, STOCKHOLM

Den svenska skolan har genomgått stora förändringar under 1990-talet. Kommunerna har tagit över finansieringsansvaret från staten och skolpengssystemet har skapat konkurrens mellan kommunala och fristående skolor.

Förändringarna reser många frågor om utbildningssystemets effektivitet och dess fördelningspolitiska konsekvenser. Hur påverkas elevernas prestationer av ökad konkurrens?

Leder det fria skolvalet till segregation efter föräldrarnas inkomst? Hur påverkas lärarnas arbetsmarknad av reformerna? Vad vet vi om hur utbildningens resultat påverkas av förändrad resurstilldelning?

Ekonomiska Rådet

har bjudit in framstående forskare i nationalekonomi och pedagogik från Sverige, Norge och USA för att belysa dessa frågor. Under konferensen presenteras och diskuteras uppsatser baserade på de senaste forskningsresultaten. Konferensen hålls på engelska.

Utbildningsminister Thomas Östros öppnar konferensen.

* Ekonomiska Rådet är en grupp akademiska nationalekonomer vars uppgift är att initiera och sprida kunskap om forskning av vikt för den ekonomiska politiken, samt att bistå Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet med råd i vetenskapliga frågor. Rådet finansieras från medel i Konjunkturinstitutets och Finansdepartementets budgetar. För mer information se: http://www.ekradet.konj.se/

Vad vet vi om utbildningspolitikens effekter?

17 mars 2003

09.00-09.15 Introduction

Bertil Holmlund,

Chairman of the Economic Council

Thomas Östros,

Minister for Education and Science

09.15-10.30 School choice and school competition: Evidence from the United States

Caroline M. Hoxby,

Harvard University

Discussant: Helen Ladd,

Duke University

10.30-10.45 Kaffe

10.45-11.45 Did school choice in Sweden improve achievement?

Chang-Tai Hsieh,

Princeton University, and Mikael Lindahl, University of

Amsterdam

Discussant: Roope Uusitalo

, Labour Institute of Economic Research, Helsinki

11.45-12.45 Family background and school results during a turbulent era of school reforms

Anders Björklund, Mikael Lindahl

and Krister Sund, Stockholm University

Discussant: Janne Jonsson, Stockholm University

12.45-13.45 Lunch

13.45-14.45 What do we know about school resources and educational outcomes?

Jan-Eric Gustafsson,

Gothenburg University

Discussant: Ulla Riis,

Uppsala University

14.45-15.00 Kaffe

15.00-16.00 What can educational policies do? Evidence from Norway

Oddbjørn Raaum

, The Frisch Centre, Kjell G Salvanes and Erik Sørensen,

Norwegian School of Economics and Business Administration

Discussant: Peter Fredriksson,

Uppsala University

16.00-17.00 Teacher pay and teacher performance

Edward Lazear,

Stanford University

Discussant: Håkan Regnér,

SACO

The authors

Professor Anders Björklund

SOFI, Stockholm University

Professor Jan-Eric Gustafsson

Department of Education, Gothenburg University

Professor Caroline M Hoxby

Department of Economics, Harvard University

Professor Chang-Tai Hsieh

Department of Economics, Princeton University

Professor Edward Lazear

Graduate School of Business, Stanford University

Postdoc Mikael Lindahl

Department of Economics, University of Amsterdam

Professor Oddbjørn Raaum

The Frisch Centre for Economic Research, Oslo

Professor Kjell G Salvanes

Department of Economics, Norwegian School of Economics

and Business Administration

PhD-student Krister Sund

SOFI, Stockholm University

PhD-student Erik Sørensen

Department of Economics, Norwegian School of Economics

and Business Administration

Practical information

The conference will be held on Monday 17 March, 2003, at Näringslivets Hus, Storgatan 19 in Stockholm. The conference starts at 09.00 and ends at 17.00. Printed material will be available from 08.30. The conference will be held in English.

Conference fee: SEK 750 plus tax (SEK 200 plus tax for students and university associates).

The fee includes lunch, coffee, and printed material. An invoice will be sent to you after the conference. The conference is free for the press and

other media.

Registration: Please complete the section below no later than March 7 to register for the conference. Please note that registration is binding. The form should be

sent to Helena Matheou, Konjunkturinstitutet, Box 3116, 103 62 Stockholm, Sweden, or faxed to Helena Matheou at +46-8-453 59 80. Questions may be directed to Helena Matheou, phone: +46-8-665 41 61, email: helena.matheou@konj.se or Lena Hamilton, email: lena.hamilton@konj.se.

Yes, I hereby register for the conference "Vad vet vi om utbildningspolitikens effekter" March 17, 2003.

Family name: _________________________________________________________________

First name:___________________________________________________________________

Affiliation:___________________________________________________________________

Mailing address:_______________________________________________________________

Phone:___________________________________Fax:________________________________

Email:_______________________________________________________________________

Lunch:   Yes   No   Vegetarian


Metaseminariet, Uppsala Learning Lab, vt 2003

Metaseminariet ordnas av Uppsala Learning Lab <http://www.learninglab.uu.se>

Lokal: Uppsala Learning Lab,  Kyrkogårdsgatan 2c, Observatorieparken, Uppsala

Seminariet syftar till att vara en knutpunkt för alla som är intresserade av standarder och specifikationer för meta data och meta-meta data som rdf, ims, lom m.m. I fokus står hur dessa kan implementeras i olika applikationer för att förbättra återvinningsgrad och återanvändbarhet vad gäller särskilt pedagogiska informationsresurser.


Från Intelligenta LärSystem (ITS) till Intelligenta LärMiljöer (ILE) - historik och visioner
14 februari kl. 10.00
Talare: Mattias Palmer, doktorand i datalogi Nada/KTH
Plats: Uppsala Learning Lab


Lärhanterande System (LMS) och Innehållshanterande system (CMS) - vad kan de och vad skiljer dem åt
14 mars kl. 10.00
Talare: Mattias Palmer, doktorand i datalogi Nada/KTH
Plats: Uppsala Learning Lab


SCORM och Content Packaging - struktur och användningsområden
11 april kl. 10.00
Talare: Mikael Nilsson, doktorand i matematik med didaktisk inriktning vid Nada/SU
Plats: Uppsala Learning Lab


Fransk filosofi 1950-2000
Alliance française d’Upsal, 2003

 

Jan 2003

Alliance française d’Upsal
Tel. 018-51 21 65
http://www.alliancefrancaise.c.se

Fransk filosofi 1950-2000

Under innevarande läsår arrangerar Alliance française i Uppsala en föreläsningsserie om den moderna franska filosofien. Föredragen hålls på svenska och vänder sig såväl till en intresserad allmänhet som till en akademisk publik. Ambitionen är att på ett enkelt sätt presentera några av de franska tänkare som under andra hälften av 1900-talet har kommit att starkt påverka inte bara filosofien utan även de humanistiska vetenskaperna i allmänhet. Under hösten hölls föredrag om Pierre Bourdieu och Paul Ricœur och vi fortsätter nu under våren med följande program.

Tisdag 18 februari 2003: Michel Foucault
Kenneth Hultqvist, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm, talar om filosofen och idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984), som gjorde sig känd för sina studier av vansinne, medicin, sexualitet och allmänna kunskapsbegrepp. Foucault, som under åren 1956-58 bodde och verkade i Uppsala, kan ses som en av de främsta företrädarna för den så kallade ”strukturalismen”, och ägnade sig åt att försöka blottlägga de underliggande strukturer och begreppssystem som styr våra tankar och handlingar. Kenneth Hultqvist har introducerat Foucaults tänkande i Sverige bland annat med avhandlingen Förskolebarnet (1990) och redigerat antologin Foucault: Namnet på en vetenskaplig och filosofisk problematik (1995).

Tisdag 22 april 2003: Jacques Derrida
Sharon Rider, FD, verksam vid forskningsprogrammet i biomedicinsk etik, Uppsala, talar om filosofen och essäisten Jacques Derrida (1930), vars arbete i huvudsak ägnats åt att göra upp med alla former av tro på något ”ursprungligt” eller ”grundläggande”. Med sin kritik av metafysik och grundvalstänkande har Derrida blivit den kanske mest kände och oftast citerade företrädaren för vad som kallats ”poststrukturalism” och/eller ”postmodernism”. Sharon Rider har som lärare i filosofi i Uppsala introducerat Derridas tänkande och skrev 1998 avhandlingen Avoiding the subject.

Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2 (ekporten), musiksalen.
Tid: Tisdagar 19.00.
Entré: Gratis för såväl medlemmar som icke medlemmar i Alliance française.


I Barcelona blir det 29 juni - 2 juli 2003 en stor konferens om korrespondensanalys, se http://www.econ.upf.es/carme/

:

Correspondence Analysis and Related Methods - CARME 2003
Barcelona 29 June-2 July 2003

Se  http://www.econ.upf.es/carme/. Denna ”the fourth in a series of conferences on multidimensional graphical techniques and the analysis of large sets of categorical data” är en stor och viktig konferens för alla med intresse av korrespondensanalys. I stort sett alla av betydelse i branschen medverkar, förhoppningsvis även Benzécri själv.

May 2002 : first call for papers (send title and summary to carme2003@upf.es)
October 2002 : second call for papers
March 2003 : deadline for submission of proposals (by extended abstract)(Example of Abstract, rtf format)
(end) April 2003 : notification of acceptance
29 June 2003 : pre-conference excursion
30 June - 2 July 2003 : scientific program

Nedladdat fr http://www.econ.upf.es/carme/:

Correspondence Analysis and Related Methods - CARME 2003 - is the fourth in a series of conferences on multidimensional graphical techniques and the analysis of large sets of categorical data
(dvs om Benzécri-traditionen inom fransk statistik).

Correspondence Analysis and Related Methods - CARME 2003 - is the fourth in a series of conferences on multidimensional graphical techniques and the analysis of large sets of categorical data.

Previous conferences held at the Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung at the University of Cologne, Germany, were:

Following the success of these three conferences a fourth conference is planned for the year 2003, where we return to the original theme of the conference, correspondence analysis, a versatile, interdisciplinary statistical method made popular in France and now well established throughout the world. The year 2003 marks the 30th anniversary of the publication of Analyse des Données, by Jean-Paul Benzécri, published in Paris in 1973, and we shall celebrate this anniversary at the conference. The venue of CARME 2003 is the new campus of the Pompeu Fabra University, in the Catalonian capital of Barcelona, on the Mediterranean coastline.

 The objective of this conference is to spotlight the very latest research in correspondence analysis, and discuss future developments. We aim to bring together theoretical and applied researchers in all the areas where correspondence analysis is currently used, notably sociology, psychology, education, ecology, archeology, geology, linguistics, philosophy, genetics, biomedical research, health economics, marketing and management. Interdisciplinary contributions will be particularly welcome.

 Themes of the conference include all forms of correspondence analysis and related fields, including visualisation of categorical data:

We plan a three-day program, preceded by a day consisting of social excursions in Barcelona, either visiting the main attractions of the city such as the famous Parc Güell of Gaudí and the Sagrada Familia church or visiting the Mediterranean coastline of Catalonia.

 


Konferens i Bergen, Norge, 28-29 mars 2003

LÆRDOMSKULTURAR I SVERIGE OG NOREG – SAMFUNN, UTDANNING OG FORSKING FRÅ 1800 TIL I DAG
28-29 mars 2003

Sidan 1800 har utdanningssystema vore svært viktige reiskapar i moderniseringa av det svenske og det norske samfunnet, i tillegg til å vera ein viktig møtestad mellom stat og folk. Ulike danningsprosjekt har brynt seg mot kvarandre og vorte borne fram både av offentlege styresmakter og folkelege rørsler. Konferansen vil ta opp ulike sider ved dette området i Sverige og Noreg i eit historisk, samanliknande perspektiv, og vil drøfta både dei akademiske og folkelege lærdomskulturane og utdanningssystema i dei to landa. Konferansen vil òg trekka liner fram til det dagsaktuelle ordskiftet om forskings- og skulepolitikk, og rettar seg både mot lærarar, forskarar og andre interesserte.

I 2005 er det eitt hundre år sidan den svensk-norske unionen vart avvikla, og selskapet Hundreårsmarkeringen Norge 2005 AS (Norge2005) har fått i oppgåve å planleggja og koordinera den offisielle markeringa av desse hundre åra. Norge2005 har som målsetnad å skapa eit program som aukar forståinga både av fortida og samtida samt å reflektera over forventningane til framtida. Denne konferansen vert arrangert i samarbeid med HIFO-Bergen (Den norske historiske forening), og er ein del av markeringa.

Tid: 28. og 29. mars 2003
Stad: Radisson SAS Royal Hotel Bergen (Bryggen)

Program
Fredag 28. mars
11.00-11.30: Opning ved arrangør

11.30-12.15: Francis Sejersted, Institutt for samfunnsforskning, Oslo: Danning og utdanning i Sverige og Noreg

12.15-12.25: Kaffipause

12.25-13.10: John Peter Collett, Forum for universitetshistorie, Oslo: Stat, samfunn og akademisk lærdomskultur i Sverige og Noreg

13.10-13.30: Ordskifte

13.30-14.45: Lunsj

14.45-15.30: Astrid Forland, Historisk institutt, Bergen: Vitskap på mote; institusjonalisering av formidling rundt 1900.

15.30-16.15: Thorsten Nybom, Örebro universitet: Forskingspolitikk i komparativt perspektiv.

16.15-16.45: Kaffipause

16.45-17.30: Agnete Vabø, NIFU, Oslo: Sverige og Noreg mot ein standardisert universitetsmodell?

17.30-18.00: Ordskifte

20.00: Middag

Laurdag 29. mars
09.30-10.15:
Reidun Høydal, Høgskulen i Volda: Landsgymnaset: eit mothegemonisk danningsprosjekt?

10.15-10.25: Kaffipause

10.25-11.10: Bernt Gustavsson, Örebro universitet: Danning mellom tysk opphav og svensk røyndom

11.00-11.30: Ordskifte

11.30-12.00: Kaffipause

12.00-12.45: Harald Thuen, Høgskolen i Lillehammer: Allmugeskule og folkeskule i embetsmannsstatens regi

12.45-13.30: Alfred Oftedal Telhaug, Pedagogisk institutt, Trondheim: Den sosialdemokratiske einskapsskulen i Sverige og Noreg

13.30-14.00: Ordskifte/avslutning

14.00: Lunsj/avreise

Påmeldingsfrist: 20. februar 2003.

Prisar:

Deltakaravgift, studentar: kr. 300,-
Deltakaravgift, andre: kr. 500,-

Deltakaravgifta inkluderer lunsj og kaffi begge dagar.

Middag, 28. mars: kr. 300,-

Overnatting: kr. 665,- pr. natt for enkeltrom inkludert frukost.

Gje melding om de ønskjer middag 28. mars og overnatting.
Vi ber om at deltakaravgifta og eventuell betaling for middag vert innbetalt til kontonr. 3624 59 44890 ved påmelding (Påmeldings- og betalingsadresse: HIFO Bergen v/ Årstein Svihus, Monrad Mjeldesv. 20, 5161 Laksevåg, e-post Arstein.Svihus@hi.uib.no). Dersom du i staden ønskjer tilsendt faktura: Gje melding om dette.

Dei som overnattar betalar for hotellrommet direkte til hotellet ved utsjekking.

Stadfesting av påmelding vil bli sendt ut pr. e-post eller post ca. 3 veker før konferansen.

Kontaktpersonar: Årstein Svihus: Arstein.Svihus@hi.uib.no, tlf. 55588415
Svein Ivar Angell: Svein.Angell@rokkan.uib.no, tlf. 55582212
Siri Rønningen: Siri.Ronningen@norge2005.no, tlf. 24111205
 


Kollokviet
 ”Sciences sociales et réflexivité. Hommage à Pierre Bourdieu”
arrangerat av Centre de sociologie européenne (CSE), Paris
22-25 januari 2003

Lokal: Amphi 24,  l’Université de Paris 7, 2 place Jussieu, 75005 Paris

Organisé par le Centre de sociologie européenne avec le soutien du CNRS, de l’EHESS, de la Maison des sciences de l’homme et du Ministère des Affaires étrangères

Le Centre de sociologie européenne tient à rendre hommage à Pierre Bourdieu un an après sa disparition. Cet hommage prendra la forme d’un colloque international sur « l’histoire sociale des sciences sociales comme instrument de réflexivité », un thème qui lui était particulièrement cher et qui fit l'objet de sa dernière publication. Ce colloque se tiendra à Paris, du 22 au 25 janvier 2003. Les langues de communication seront l’anglais et le français.

Ce colloque entend contribuer à une histoire sociale des sciences humaines et sociales dans le double but de porter au jour le fonctionnement du champ scientifique et de favoriser la dimension réflexive de l’activité de recherche. Ceci implique, entre autres, de prendre pour objet les instances propres au champ scientifique (lieux de formation, revues, laboratoires de recherche, instances d’évaluation, etc.), ses agents (trajectoires individuelles et collectives), l’état des problématiques, les objets légitimes et les outils disponibles à un moment donné, sans oublier les conditions politiques et socio-économiques ainsi que la demande sociale. L’étude des formes d’engagement dans le monde scientifique et de l’offre d’expertise constitue un indispensable complément. Les échanges internationaux permettront en outre de s’interroger sur le poids relatif de la circulation internationale des idées et des pratiques et celui des traditions nationales spécifiques (hiérarchie des disciplines, représentations sociales de ces sciences, etc.).
En historicisant ces « inconscients académiques » que constituent les découpages disciplinaires, les domaines de spécialisation, les méthodes d’enquête, en s’interrogeant sur les modes d’institutionnalisation de ces formes de classification et de ces techniques, en étudiant les acteurs et les institutions du monde savant ainsi que les frontières perméables entre ce monde et le champ de production idéologique, on se donne les moyens d’appréhender les limites épistémologiques de la construction savante du monde social, et peut-être ainsi de les surmonter.

Le Comité d’organisation :
Patrick Champagne – champagn@msh-paris.fr
Johan Heilbron – heilbron@msh-paris.fr
Rémi Lenoir – lenoir@msh-paris.fr
Louis Pinto – pinto@iresco.fr
Gisèle Sapiro – sapiro@msh-paris.fr

Coordination :
Marie-Christine Rivière – marie-c.riviere@college-de-France.Fr

Adresse : Centre de sociologie européenne. Maison des sciences de l’homme. 54, boulevard Raspail. 75006 Paris. Tel : 0149542232. Fax : 0149542674.
 

PROGRAMME


Sciences sociales et réflexivité
Hommage à Pierre Bourdieu
COLLOQUE INTERNATIONAL

PROGRAMME
Le colloque se tiendra à l’Université de Paris 7
2, place Jussieu, 75005 Paris (amphi 24),
du mercredi 22 janvier au samedi 25 janvier 2003

Mercredi 22 janvier 2003

9h00 : Ouverture :
Maurice AYMARD
Rémi LENOIR

9h15-13h00
Présidence : Yves WINKIN
Traditions nationales

9h15-11h00 :
- Craig CALHOUN (Social Science Research Council and New York University): Towards an Institutional History of American Social Science: Transformations of Higher Education, Philanthropy, Government Support and their Impact on Research.
- Christian TOPALOV (CNRS). Pour un historicisme réflexif. Le cas de ‘L’Ecole de Chicago’ en sociologie.
- Bernard CONVERT (CNRS) et Johan HEILBRON (CNRS). Genèse sociale de la nouvelle sociologie économique américaine

11h00-11h30 : Pause

11h30-13h00 :
- Carmel DESMARCHELIER (University of Southern Queensland). Échanges scientifiques internationaux. Bourdieu and reflexivity in Australian research..
- Federico NEIBURG (Museu Nacional, Rio de Janeiro) et Mariano PLOTKIN (Conicet, IDES, Buenos Aires). Elites intellectuelles et élites de pouvoir en Argentine. Economistes et sociologues dans la ‘modernisation’ des sciences sociales au début des années soixante
- Natacha CHMATKO (Académie des sciences de Moscou). Les transformations du champ des sciences économiques en Russie dans les années 1990

13h00-14h30 : Déjeuner


14h30-18h30
Présidence : Louis PINTO
Frontières/Réflexivité

14h30-16h00 :
- Yves GINGRAS (Université du Québec à Montréal). Réflexivité, éthique de l’argumentation et sociologie de la connaissance scientifique
- Eric BRIAN (EHESS, Paris - Wissenschaftskolleg, Berlin). Réflexivité et temps historique
- Victor KARADY (CNRS). Les Juifs et la réflexivité dans les sciences sociales

16h00-16h30 : Pause

16h30-18h00 :
- Charles SOULIÉ (Université de Rouen). Etude comparée des pratiques de recherche en sciences sociales en France
- Marcel FOURNIER (Université de Montréal). L’évaluation par les pairs. Une étude ethnographique


18h00-18h30 : Pause

18h30-19h30 :
Table ronde autour de Sociologie de la sociologie : Christian de MONTLIBERT (Université de Strasbourg), Jacques HAMEL (Université du Québec à Montréal), Tassadit YACINE (EHESS)Jeudi 23 janvier 2003

9h00-12h30
Présidence: Victor KARADY
L’inconscient sociologique

9h00-10h30 :
- Loïc WACQUANT (Université de Berkeley). Le mystère Mauss : entre habitus personnel et champ universitaire
- Dominique MERLLIÉ (Université de Paris VIII). La réception de La morale et la science des mœurs de Lucien Levy-Bruhl
- Rémi LENOIR (Université de Paris I). La notion de nature chez Halbwachs et chez Bourdieu.

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h30 :
- Hervé SERRY (Docteur en sociologie). La religion à l’épreuve de la sociologie : les enjeux cléricaux d’une sociologie catholique dans les années 1880-1920.
- Roland LARDINOIS (CNRS). Savants et prophètes : le champ de production des discours sur l'Inde en France dans les années 1930.
- Francine MUEL-DREYFUS (EHESS). La rééducation de la sociologie sous le régime de Vichy

12h30-14h00 : Déjeuner


14h00-18h30
Présidence : Loïc WACQUANT
14h00-16h00
Pierre Bourdieu : itinéraires

14h00-16h00 :
- Louis PINTO (CNRS). Trajectoire sociale et volonté de savoir. Bourdieu, Derrida, Foucault
- Gisèle SAPIRO (CNRS). La genèse de la théorie de l’habitus
- Bertrand GEAY (CNRS). Les usages scientifiques de l’habitus
- [inställd programpunkt var M’hammed SABOUR (Université de Joensuu). La vocation de la sociologie et de l’intellectuel selon Mills et Bourdieu. M’hammed Sabour uteblev p. gr. av sjukdom.]

16h00-16h30 : Pause

16h30-18h30
Sciences sociales et colonialisme

16h30-18h30 :
- Alban BENSA (EHESS). Anthropologie et colonialisme
- Benoît de L’ESTOILE (ENS). Révolution scientifique et réforme coloniale: une redéfinition anthropologique du gouvernement des indigènes
- Herman LEBOVICS (Université de Stonybrook, USA). Pierre Bourdieu et la Crise postcoloniale des Sciences sociales en France
- Franz SCHULTHEIS (Université de Genève). Bourdieu et l’Algérie

18h30 : Cocktail d’inauguration de l’exposition des photos réalisées par Pierre Bourdieu en Algérie, à l’IMA.


Vendredi 24 janvier 2003
9h00-12h30
Présidence : Franz SCHULTHEIS
Expertises

9h00-10h30 :
- Frank POUPEAU (Docteur en sociologie). Une théorie à brûler ? Éléments pour une histoire sociale de la sociologie de l’éducation
- Sandrine GARCIA (Université de Paris IX). De l’analyse sociologique à l’expertise en éducation.

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h30 :
- Odile HENRY (Université de Paris IX). Sciences sociales et expertise: le cas du Centre d'études des problèmes humains (1937-1941).
- Alain CHENU (Université de Versailles Saint-Quentin). Ce que travailler veut dire. D’une statistique des durées du travail à une sociologie des formes de travail
- Gérard MAUGER (CNRS-CSE). Pour une socio-genèse des discours savants sur la délinquance juvénile

12h30-14h00 : Déjeuner


14h00-17h30
Présidence : Francine MUEL-DREYFUS
Sciences sociales et politique

14h00-15h30 :
- Alain BLUM (INED-EHESS). Sciences sociales et Etat autoritaire : la statistique, la mesure du social et le stalinisme
- Afranio GARCIA (EHESS). Une noblesse républicaine. Fernando-Henrique Cardoso et la sociologie au Brésil
- Nikos PANAYOTOPOULOS (Université de Crète). Le champ sociologique grec et les effets de la domination symbolique

15h30-16h00 : Pause

16h00-17h30 :
- Ingrid GILCHER HOLTEY (Université de Bielefeld). Pierre Bourdieu et Jürgen Habermas face aux événements de 68
- Frédérique MATONTI (Université de Nantes). Le jugement de la sociologie par les intellectuels communistes
- Patrick CHAMPAGNE (INRA). La résistance à la sociologie. La réception de la sociologie de Pierre Bourdieu chez les journalistes

17h30-18h00 : Pause

18h00-19h00 :
Table ronde autour de la science politique : Bernard LACROIX (Institut universitaire de France-Université de Paris X), Alain GARRIGOU (Université de Paris X), Erik NEVEU (Institut d’études politiques de Rennes) ; animateur : Patrick CHAMPAGNE.


20h00 : Dîner

Samedi 25 janvier 2003

8h45-13h00
Présidence : Gisèle SAPIRO
Langage/Culture

8h45-10h45 :
- Isabelle KALINOWSKI (CNRS). Max Weber : intellectuels, pouvoir temporel et pouvoir économique
- Sergio MICELI (Université de Sao Paolo). Bourdieu et le renouveau de la sociologie contemporaine de la culture.
- Derek ROBBINS (Université de Londres de l’Est). Anglo-French intellectual exchange in the period between 1965 et 1980.
- Pierre ENCREVÉ (EHESS). Langue et domination

10h45-11h00 : Pause

11h00-13h00 :
- Joseph JURT (Université de Fribourg), La réception de la théorie du champ littéraire en Allemagne
- Paul DIRKX (Université de Rennes) : Tribulations d’un concept. A propos de la notion de champ littéraire et ses usages
- Pascale CASANOVA (CRPAAC - Université de Paris I) : La revue Liber : Réflexions sur la notion d’« autonomie relative » dans l’œuvre de Pierre Bourdieu
- Anna BOSCHETTI (Université de Venise). Le langage dans l’œuvre de Pierre Bourdieu

13h00-14h30 : Déjeuner
 


Seminarium om centrala inslag i det allmänna utbildningsområdet
Uppsala, 14-15 januari 2003

Lärarutbildningskonventet (LK) och Arbetsgruppen för stöd åt lärarutbildningens förnyelse (ALFA) arrangerar den 14-15 januari 2003 ett gemensamt seminarium om det allmänna utbildningsområdet i den nya lärarutbildningen. Seminariet har särskilt fokus på frågor om värdegrund respektive estetik, skapande och alternativa uttrycksformer (centrala inslag i det allmänna utbildningsområdet). Genom seminariet vill ALFA uppmuntra landets lärosäten att vid nästa ansökningstillfälle (mars 2003) söka medel hos Rådet för att utveckla dessa inslag. Se vidare ALFAs hemsida http://www.hgur.se/alfa/index.html.

LK och ALFA efterlyser både goda exempel på effektiv undervisning och på idéer om hur undervisningen kan förnyas inom inslagen ovan. Inbjudna är 2 - 3 lärare/forskare per lärosäte som aktivt arbetar med dessa frågor och som både kan redovisa erfarenheter vid seminariet och som har intresse av att söka medel hos rådet.

Lokal: Atrium konferens (Folkets hus) i centrala Uppsala. Program: enl nedan:

Tisdag 14 jan
09.30 – 10.00 Samling, kaffe
10.00 – 10.30 Inledning; Bakgrund till och intentioner för seminariet.
Rolf Hedqvist, ordf Lärarutbildningskonventet och Mikael Alexandersson, Alfa-gruppen
10.30 – 11.30 Vad har lärarstudenterna i bagaget? Sociokulturellt ursprung och utbildningsstrategier.
Prof Donald Broady och doktorand Mikael Börjesson, Uppsala.
11.30 – 12.30 Studenternas önskemål/krav på förnyelsearbete i lärarutbildningen.
Erika Libeck, Sveriges Pedagogstudenter
Presentation av “ Värdegrund, lärande och medborgarbildning, 20p” (valbar kurs inom AUO vid Uppsala univ).
Erika Appelros, univ.lekt teol inst och Carl-Anders Säfström, univ.lekt, inst för lärarutbildning
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 18.00 Grupparbete; En grupp kring ”värdegrund”, en grupp kring ”estetik, skapande och alternativa uttrycksformer”. Tanke- och erfarenhetsutbyte, skisser på kommande ansökningar till rådet.
Frågor att diskutera:
Hur hanteras frågor om värdegrunden respektive estetik, skapande och alternativa uttrycksformer vid landets lärarutbildningar?
Vilket innehåll arbetar studenterna med och hur organiseras studierna?
Hur kommer frågor om estetik, skapande och alternativa uttrycksformer in i det allmänna utbildningsområdet?
(Ca 15…. Kafferast
19.00 Gemensam middag på Atrium konferens
Onsdag 15 jan
09.00 – 10.00 Information om Rådets krav och kriterier för ansökningar. Presentation och genomgång av Rådets webbaserade ansökningsformulär.
Mikael Alexandersson, Alfa
10.00 – 10.15 Kafferast
10.15 – 11.30 Fortsatt grupparbete i gårdagens grupperingar.
11.30 – 12.30 Redovisning av gruppernas resultat
Konstruktiva exempel och planerade förändringar
Skisser till ansökningar
Avslutning; Rolf Hedqvist och Mikael Alexandersson
12.30 – 13.30 Avslutningslunch


Välkomna till Uppsala!!

Jöran Rehn
Lärarutbildningskonventet


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011